İKM Öğrencisi Alımı Sınav İlânı 600 KİŞİ ERKEK

Kayıt
4 Ocak 2012
Mesajlar
2.130
Beğeniler
1
Şehir
eskişehir
#1
İLAN
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına
İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrencisi Alımı Sınav İlânı
1. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatının personel ihtiyacı için 9-10 ve 11’inci dereceli kadrolara Ek-1 listede belirtilen yerler için 600 erkek infaz ve koruma memurluğu öğrencisi alınacaktır.
2. Sözlü sınav ve mülakata, lisans mezunları için 2012- KPSSP3, önlisans mezunları için 2012 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2012- KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olanlar başvuru yapabileceklerdir.
3. Başvurular 10 Ocak 2014 tarihinde başlayıp, 17 Ocak 2014 tarihi mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvurular sözlü sınav ve mülâkatın yapılacağı Ek-1 listede belirtilen Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına ya da mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılacaktır. Başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarınca aynı gün acele posta servisi ile sözlü sınav ve mülâkatın yapılacağı adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan başvurularda, başvuru evrakının fiziki olarak sınavı yapacak ilgili komisyona aynı gün ivedi gönderilmesi gerekmektedir.
Adaylar sözlü sınav ve mülakatı yapacak komisyonlardan sadece birini tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi öğrenciliğe kabul edilmeyeceklerdir.
4- Sınava Alınacak Öğrenci Sayısı ve İlanı: Sözlü sınav ve mülâkata; merkezî sınavda (KPSS) en az 70 puan alanlar arasından;
Ek-1 listede belirtilen komisyonlara verilen sınav izni sayısının 5 katı infaz ve koruma memurluğu öğrencisi adayı çağrılacaktır.
Sınava alınacak öğrenci adayları sözlü sınav ve mülakat tarihinden önce sınavın yapılacağı komisyonların ilan panolarında, aynı zamanda sınavın yapılacağı yer Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesinde 30 Ocak 2014 tarihinde ilan edilecek, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
5. Sınav yeri: Ek-1 listede belirtilen Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarıdır.
6. Boy-kilo ölçüm tarihi: İlan edilen kadro sayısının 5 katı adayın boy-kilo ölçümü 4 Şubat 2014 ve devam eden günlerde yapılacaktır.
Sözlü sınav ve mülakata girmeye hak kazananlar 7 Şubat 2014 tarihinde ilan edilecektir.
7.Sözlü sınav ve mülakat : 24 Şubat 2014 ve devam eden günlerde yapılacaktır.
Belirlenen tarihlerde her hangi bir nedenle boy-kilo ölçümü ile sözlü sınav ve mülakata katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecektir.
8. Adaylardan başvuruda istenecek belgeler:
a) EK-2 Başvuru Formu,
b ) Adlî sicil ve arşiv kaydının bulunmadığına dair beyan,
c) Öğrenim belgesinin fotokopisi,
d ) Merkezî sınav (KPSS) sonuç belgesinin fotokopisi,
e) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf.
9. İnfaz ve koruma memurluğu öğrenci adayı olabilmek için aranacak şartlar:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,
b ) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 170 cm boyunda olmak,
d ) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak.(örneğin; 170 boyunda olan bir adayın en az 53 kg. ve en fazla 83 kg. olması gerekmektedir. )
d ) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
e) Merkezi sınavda (KPSS) en az 70 puan almış olmak,
f) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 17 Ocak 2014 itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS) tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak. (lisans mezunları için 07 Temmuz 1982 ve sonrası, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için 22 Eylül 1982 ve sonrası doğumlu olanlar sınava başvurabileceklerdir.)
10. Sözlü Sınav ve Mülakat;
A) Sözlü sınav;
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,
b ) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
c) Genel kültür 40,
puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların birinden veya birkaçından soru sorulacaktır.
B ) Mülâkat;
a) İlgilinin davranışı ve genel fiziki durumu 50,
b ) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 50,
puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Öğrenci adayının sözlü sınavda ve mülâkatta başarılı sayılabilmesi için sözlü sınav ve mülakattan ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.
11. Nihaî başarı listesi, adayların merkezî sınav, sözlü sınav ve mülâkatta aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenecektir.
Nihaî başarı listesi en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanacaktır. Sözlü sınav ve mülâkatta başarılı olmak kaydıyla hukuk fakültesi veya adalet meslek yüksek okulu mezunları kendi aralarında sıralanacak, diğer bölüm mezunları bunları takiben sıralanacaktır.
12. Sınavı kazananlardan istenecek belgeler;
a) Adli sicil ve arşiv kaydı bulunup bulunmadığına dair yazılı beyan,
b ) Hakkında devam eden ceza soruşturması veya kovuşturması bulunup bulunmadığına dair yazılı beyan,
c) Güvenlik soruşturma ve arşiv araştırması formu, (güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunun bilgisayarla doldurularak 4 nüsha hazırlanması ve bilgilerin doğru olduğunun bildirildiği kısmın aday tarafından imzalanması gerekmektedir. Söz konusu form Komisyonlarca onaylanacaktır.)
d ) Askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan,
e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını belgeleyen, Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu,
f) Öğrenim belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,
13.Öğrencilerin hangi eğitim merkezinde eğitim görecekleri ve kayıt tarihi www.cte.adalet.gov.tr internet adresinde ilân edilecek, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Kayıt süresi beş gündür. Süresinde kayıt yaptırmayanların hiçbir şekilde mazeretleri kabul edilmeyecektir. Süresinde başvurmayanlar, istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler ve öğrenciliğe başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin yerine nihaî başarı listesindeki sıralamaya göre uyum eğitimi süresince yedek öğrenci alınacaktır. Eğitimin başladığı tarihten itibaren mazeretlerine bakılmaksızın öğrenci alımı yapılmayacaktır.
14. Eğitime başladıkları tarihte, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri tamamlanmamış olanlar için geçici kayıt yapılacaktır. Sağlık raporunun tamamlanması ve güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanmasından sonra kesin kayıt yapılacaktır. Sağlık raporunun ibraz edilememesi veya güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması halinde adayların öğrencilikle ilişikleri kesilecek ve yerlerine öğrenci alınmayacaktır.
15. Özel Hükümler;
a) Hizmet öncesi eğitim alan öğrencilere, eğitim süresince (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda (ilan tarihi itibariyle 231,00 TL) aylık harçlık ödenecektir.
b ) Hizmet öncesi eğitimin süresi 5 ay olup, bu eğitim zorunlu olarak yatılı şekilde sürdürülecektir. Eğitim merkezlerinin ve yatılı tesislerinin her türlü gereksinimi, giderleri ve hizmet öncesi eğitime alınanların resmî kıyafet ve harçlıkları Bakanlık bütçesinden karşılanacaktır.
c) Eğitim görenler, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularda yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı sınava alınacaktır. Hizmet öncesi eğitimi başarı ile tamamlayan infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin infaz ve koruma memurluğuna atamaları yapılacaktır. Başarısız olan öğrencilerin eğitim merkezi ile ilişiği kesilecektir.
d ) Başarısızlıkları veya sağlık durumları haricinde herhangi bir nedenle öğrenciliği sona erdirilenler veya isteği ile öğrencilikten ayrılanlar, mecburi hizmet süresini tamamlamadan görevinden çekilenler ile göreviyle ilişiği kesilenlerden, kendileri için yapılmış bulunan bütün giderler iki katı fazlasıyla birlikte geri alınır.
e) Hizmet öncesi eğitim görerek ataması yapılanlar her öğretim yılı karşılığında iki yıl süre ile mecburî hizmetle yükümlüdürler.

Bağlantıları görmek için üye girişi yapmalısınız.
 
Kayıt
4 Ocak 2012
Mesajlar
2.130
Beğeniler
1
Şehir
eskişehir
#4
erkek adaylara hayırlı olsun şimdiden... başvurular 10 Ocak 2014 tarihinde başlayıp, 17 Ocak 2014 tarihi mesai saati bitiminde sona erecektir
 
Kayıt
13 Kasım 2012
Mesajlar
294
Beğeniler
0
#5
Alımların olduğo komisyonların özellikleri hakkında bilgi verebilir misiniz kıymetli yönetici arkadaşlar?

Mesela BAKIRKÖY komisyonu nasıldır? Neye ehemmiyet verir vs?
 
Kayıt
13 Kasım 2012
Mesajlar
294
Beğeniler
0
#6


İstanbul tercih edecekseniz Anadolu Komisyonunu öneririm.
Özellikle fiziğiniz ve duruşunuz sağlamsa.
Hamdolsun fizik yerinde. Geçen alımda Elazığ'da girdim, torpilin âlâsı dönüyor. Adil bir komisyon arıyorum.
 

yusuf

Yeni Üye
Kayıt
5 Mart 2012
Mesajlar
21
Beğeniler
0
#7
hayırlı olsun herkese bende ANKARA Yı yazacam kısmetse 1988 lik alımda da ankarada girdim elenmiştim bu sefer nasıl olacak bakalım puan 80...
 

yusuf

Yeni Üye
Kayıt
5 Mart 2012
Mesajlar
21
Beğeniler
0
#9

Ankara komisyonu nasıldı? Neye önem veriyor? Bende anlıyamadım neye önem veriyo büyük bir ihtimal torpile önem veriyo öbür komisyonlar gibi ...ben yazmam aslında kendi memleketime yakın diye ankaraya başvurucam...boy fizik yerinde Allaha şükür 1.90 boy 85 kilo ama yine eleniyoruz torpil önemli heralde burda 2 soru sordu birini bilemdim ondan olabilir belki...millet sarkım saçak geliyo geçiyo biz cilet gibi gidiyoruz yine yok bakalım bu sefer ne olacak sen nreye başvurucan...
 

kardelenkurt

Kurucu
Yetkili Kişi
Kayıt
13 Kasım 2011
Mesajlar
349
Beğeniler
17
Yaş
34
Şehir
Ankara
#10
ankara 2011 de 525 kişi çağırdı puan 79 a kadar düştü

şimdi de 500 kişi çağıracak
 

yusuf

Yeni Üye
Kayıt
5 Mart 2012
Mesajlar
21
Beğeniler
0
#13
izmir düşebilir menemen yeni açılmış cezaevi ilk alımı ödemişde olabilir
 
Kayıt
13 Kasım 2012
Mesajlar
294
Beğeniler
0
#14

Ankara komisyonu nasıldı? Neye önem veriyor? Bende anlıyamadım neye önem veriyo büyük bir ihtimal torpile önem veriyo öbür komisyonlar gibi ...ben yazmam aslında kendi memleketime yakın diye ankaraya başvurucam...boy fizik yerinde Allaha şükür 1.90 boy 85 kilo ama yine eleniyoruz torpil önemli heralde burda 2 soru sordu birini bilemdim ondan olabilir belki...millet sarkım saçak geliyo geçiyo biz cilet gibi gidiyoruz yine yok bakalım bu sefer ne olacak sen nreye başvurucan...
Bilemiyorum ki. Gece düşünmekten uyuyamıyorum nereyi yazsam diye. Adaletli bir komisyon istiyorum. Ben de geçen alımda jilet gibi giyindim, fizik de yerinde, soruları da cevapladık ayrıntısına kadar. Ama torpili yenemedik.
 
Kayıt
13 Kasım 2012
Mesajlar
294
Beğeniler
0
#15

525 de, 2011'in kaçıncı ayıydı? O yıl çok alım olmuş muydu? Yüksek puanlılar yerleşmiş miydi? Ankara ile beraber diğer illerdeki alım sayısı kaçtı? Şimdi 3-5 il var, yığılma olacağı çok belli maalesef. Korkuyoruz.
 
Kayıt
13 Kasım 2012
Mesajlar
294
Beğeniler
0
#16

Nasip usta be. Bir yer bizi çok fena ters köşe yapacak ama neresi? Geçen sefer İstanbul yapmıştı bu sürprizi bana.
 
Kayıt
3 Şubat 2012
Mesajlar
243
Beğeniler
0
#17
merhaba arkadaşlar geçen alımlarda bilecik de mülakata girdim. lakin askerlik sebebi yüzünden elendiğimi düşünüorum. reis bey askerliğimi yapmadığımı söylediğimde yüzü düşmüştü. bu komisyonlar içinde askerliğe önem weren komisyon warmı bildiğiniz orayı yazmamalıyım die düşünüorum. bu arada puan 76. yığılma olacağı kesin gibi gözüküoz az komisyon olduğundan dolayı
 
Kayıt
3 Şubat 2012
Mesajlar
243
Beğeniler
0
#18
yönetici arkadaşlarım alım yapan komisyonların bi önceki alımda kaç kişi we kaç taban puan ile alım yaptığını yazabilirmisiniz.
 
Kayıt
10 Ekim 2012
Mesajlar
44
Beğeniler
0
#19
izmir düşebilir menemen yeni açılmış cezaevi ilk alımı ödemişde olabilir

Bilgi için tşk ederim... Yusuf ben ankara düşünüyorum ama orada yığılma olur o yüzden bilecik izmir konya arası gidip geliyorum :(
 
Yukarı Alt