İLAN

Kayıt
4 Ocak 2012
Mesajlar
2.130
Beğeniler
1
Şehir
eskişehir
#1
::: İ L A N :::

A D A L E T B A K A N L I Ğ I N D A NT.C.

ADALET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü
Sayı : B.03.0.PER.0.00.00.16/5081 27/04/2012

Konu : Komisyonlararası nakil çalışması

...................................CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

...............................BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

Taşra teşkilatında görevli personelin (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeli hariç) nakil işlemlerinin, 2802 sayılı Kanunun 114 üncü maddesi ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin düzenlenme amacına ve ruhuna uygun bir biçimde gerçekleştirilebilmesi, atamalarda objektifliğin ve uygulama birliğinin sağlanabilmesi amacıyla norm kadro kriterleri dikkate alınarak komisyonlararası nakil çalışması yapılacaktır.

Komisyonlararası naklen atama işlemleri Yönetmelikteki diğer şartlarla birlikte,
a) Halen görev yapılan ve atanmak istenilen yerdeki personel ihtiyacı,
b ) En son görev yapılan komisyondaki hizmet süresi,
c) En son görev yapılan komisyondaki hizmet süresine göre aynı yere atanmak isteyenler arasındaki sıralama,
d ) Görev yapılan yerdeki kadro ve ihtiyaç durumuna göre, buradan başka yere atanma talebinde bulunanlar arasında yapılacak olan komisyondaki hizmet süresi sıralaması
kriterleri dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.
Bu itibarla, 03/08/2009 tarihli ve 44971 sayılı genel yazımızda da belirtildiği üzere, taleplerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda açıklanmıştır.

I-BAŞVURU KOŞULLARI:

1- Komisyonlararası nakil çalışmasına; 657 sayılı Kanunun 4/A maddesinde sayılan kadrolu statüdeki personel başvurabileceğinden, bu çalışma sözleşmeli personeli (657 sayılı Kanunun 4/B ve 4/C maddesi) kapsamamaktadır.
2- a) Bu çalışma Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22 nci maddesi gereğince (süre) nakil talebinde bulunanlara ilişkindir.
b ) Nakil talebinde bulunanlar görev yaptıkları adalet komisyonları yetki alanı içerisinde, 30/06/2012 tarihi itibariyle en az iki yıl hizmet etmiş olmaları halinde başvuruda bulunabileceklerdir.
Askerlikte, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının üç aydan fazlası iki yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.
3- 03/08/2009 tarihli ve 44971 sayılı genel yazımızda da belirtildiği üzere, Yönetmeliğin 25, 26, 27, 28 ve 29 uncu maddelerinde yer verilen eş, sağlık, öğrenim ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olan veya hizmet gereği yapılan naklen atamalar toplu nakil işlemine tabi olmadan yıl içinde yapılmaya devam edildiğinden, bu kapsamdaki personel çalışma kapsamına alınmamış olup, bu durumdaki personel 2 nci maddedeki şartları taşımaları halinde başvuruda bulunabilecektir.

II) BAŞVURU ŞEKLİ VE ZAMANI:

1- a) Başvurular EK-1 Başvuru Formunun ; bölümünün doldurulması suretiyle yapılacaktır.
b ) Başvurular 02/05/2012 Çarşamba günü başlayıp, 11/05/2012 Cuma günü mesai saati bitimi itibariyle sona erecektir. Son başvuru tarihi olan 11/05/2012 Cuma günü mesai saati sonuna kadar komisyona ulaşmayan evraklar dikkate alınmayacaktır.
Bu nedenle ilgililerin başvuruda bulunurken posta süresini gözetmeleri gerekmektedir.
c) Komisyon merkezinde görev yapan personel; doğrudan bağlı bulunduğu adalet komisyonu başkanlığına, mülhakat adliyelerinde görev yapanlar ise; görev yaptıkları yerin Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla ilgili adalet komisyonu başkanlığına Ek-1 başvuru formunun “A” bölümünü eksiksiz ve açıklamalara uygun bir şekilde doldurarak teslim edeceklerdir.
2- Son başvuru tarihi olan 11/05/2012 Cuma günü mesai bitiminden sonra yapılacak olan başvuruların komisyon tarafından kabul edilmeyeceğinin bilinmesi gerekmektedir.

III) KOMİSYONLARCA YAPILACAK İŞLEMLER:

1- Komisyonlararası nakil çalışmasına 657 sayılı yasanın 4/A maddesinde belirtilen (kadrolu) personel başvurabileceğinden, başvuru sahibinin aynı Kanunun 4/B ve 4/C maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel olup olmadığının kontrol edilmesi,
2- Öncelikle personel tarafından doldurulması gereken kısmın (EK-1 Form ; kısmı) eksiksiz, kayıtlara ve EK-3 Başvuru formu doldurma esaslarına uygun şekilde doldurulup doldurulmadığının kontrol edilmesi,
3- Komisyonlararası nakil başvuru formunun (EK-1 FORM) ; kısmının ilgili komisyon tarafından doldurulup, komisyon başkanı tarafından onaylanması,
4- Komisyonlararası nakil başvuru formuna ilgiliye ait hizmet belgesinin eklenmesi,
5-Başvuru talebinde bulunan personel hakkında devam eden adli-idari soruşturma, kesinleşmiş mahkûmiyet veya disiplin cezası var ise buna ilişkin belgelerin eklenmesi,
6- Başvuru talebinde bulunanlardan; bulundukları komisyonda (yukarıda I/A maddesinde belirtilen şekilde hesaplanmak suretiyle) asgari iki yıllık süreyi doldurmayanların başvurularının kabul edilmeyerek Bakanlığa gönderilmemesi,
7- 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında memur kadrolarına atanan personelin sözleşmeli pozisyonda geçen hizmet sürelerinin de (bulundukları komisyonda geçen) hizmet süresinin hesabında dikkate alınması gerektiğinin bilinmesi,
8- EK-2 Birleştirme Tutanağının, başvuranların hizmet süresine göre sıralı bir biçimde doldurularak tüm başvuru evrakının birleştirme tutanağına rapten en geç 18/05/2012 tarihinde Bakanlığımızda olacak şekilde APS yoluyla Genel Müdürlüğümüz Taşra Atama Nakil Şube Müdürlüğü;ne gönderilmesi,
Ayrıca ;2 Birleştirme Tutanağının en geç 16/05/2012 tarihine kadar ab116950@adalet.gov.tr adresine elektronik posta yoluyla gönderilmesi,
Komisyonlararası nakil başvurusunda bulunanlara ait birleştirme tutanağı ve ekleri Bakanlığımıza gönderilmesinden sonra ikinci bir liste veya ek liste mahiyetinde gönderilecek listelerin dikkate alınmayacağının bilinmesi gerekmektedir.

IV. DİĞER HUSUSLAR:

Komisyonlararası nakil çalışması norm kadro esasına göre tüm komisyonların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak gerçekleştirileceğinden;
1- Başvuruda bulunacak personelin şahsi ve ailevi durumlarını göz önünde bulundurarak nakil talebinde bulunmaları,
2- Personelin, başvuru formunda bulunan üç tercihten uygun görülen bir yere ataması yapılabileceğinden, nakil talebinde bulunanların tercihlerini şahsi ve ailevi durumlarını da göz önünde bulundurarak yapmaları gerekmektedir.
Ayrıca, komisyonlararası nakil çalışması sonuçlandıktan sonra yapılacak vazgeçme taleplerinin dikkate alınmayacağının ve atamaların iptal edilmeyeceğinin bilinmesinde yarar görülmektedir.
3- Başvuruda bulunanların tercih edebilecekleri yerler adli ve idari yargı adalet komisyonlarına bağlı merkez veya mülhakat adliyeleri olup, Bakanlık, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Yüksek Seçim Kurulu gibi tercihler dikkate alınmayacaktır.
4- Nakil talebi uygun görülmeyerek ataması yapılmayanlara ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.
5- 09/09/2011 tarihli komisyonlararası nakil çalışmasında atanma talebinde bulunan idari işler ve yazı işleri müdürlerinin naklen atanma talepleri, bu unvanlarda yapılan görevde yükselme sınavı sonucuna göre başarılı olanların atama işlemlerinin devam etmesi ve buna bağlı olarak adli ve idari yargı merkez ve mülhakat adliyelerinin söz konusu unvanlardaki ihtiyaç durumlarında değişlik meydana geleceğinden değerlendirilememiştir. Bu nedenle bu kapsamdaki personelin nakil talebi ile tercihlerinde değişiklik olabileceği hususu dikkate alınarak, eski talepleri hakkında Bakanlıkça işlem yapılmayacak olup bu personelin yeniden talepte bulunmaları gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen tarihlere ve diğer hususlara titizlikle riayet edilerek, konunun merkez ve mülhakat adliyelerinde çalışan tüm personele tebliği hususunda,
Bilgi ve gereğini rica ederim.


Mustafa Kemal ÖZÇELİK
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür


Bağlantıları görmek için üye girişi yapmalısınız.
 
Kayıt
24 Ocak 2012
Mesajlar
587
Beğeniler
0
#3
Taşra teşkilatında görevli personelin (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeli hariç) nakil işlemlerini

insanın yüzüne küfür etseler bundan daha etkili olamaz şu biizi dışlamaları yok mu ....
mesai olur cte hariç havuz olur cte hariç allah sonumuzu hayırlı etsin
 
Kayıt
24 Ocak 2012
Mesajlar
587
Beğeniler
0
#5
Adalet Bakanlığı komisyonlar arası havuz tayini başvuruları başladı. Komisyonlar arası tayin talebinde bulunmak için en az 2 yıl çalışmış olmak gerekiyor. Adalet Bakanlığında sözleşmeli olarak 4/b ve 4/c kapsamında çalışanlar ayrıca Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü çalışanları hariç tutulmuştur. Doldurulacak ve örnek başvuru formunu, formun nasıl doldurulacağına ilişkin belgeyi yazının en altından indirebilirsiniz.

Başvuru: Komisyonlar arası nakil talepleri 02/05/2012 Çarşamba günü başlayıp, 11/05/2012 Cuma günü mesai saati bitimi itibariyle sona erecektir. Son başvuru tarihi olan 11/05/2012 Cuma günü mesai saati sonuna kadar komisyona ulaşmayan evraklar dikkate alınmayacaktır.

( Bakanlık Duyuru Metni ) Taşra teşkilatında görevli personelin (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeli hariç) nakil işlemlerinin, 2802 sayılı Kanunun 114 üncü maddesi ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin düzenlenme amacına ve ruhuna uygun bir biçimde gerçekleştirilebilmesi, atamalarda objektifliğin ve uygulama birliğinin sağlanabilmesi amacıyla norm kadro kriterleri dikkate alınarak komisyonlararası nakil çalışması yapılacaktır.

Komisyonlararası naklen atama işlemleri Yönetmelikteki diğer şartlarla birlikte,

a) Halen görev yapılan ve atanmak istenilen yerdeki personel ihtiyacı,

b) En son görev yapılan komisyondaki hizmet süresi,

c) En son görev yapılan komisyondaki hizmet süresine göre aynı yere atanmak isteyenler arasındaki sıralama,

d) Görev yapılan yerdeki kadro ve ihtiyaç durumuna göre, buradan başka yere atanma talebinde bulunanlar arasında yapılacak olan komisyondaki hizmet süresi sıralamasıkriterleri dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

Bu itibarla, 03/08/2009 tarihli ve 44971 sayılı genel yazımızda da belirtildiği üzere, taleplerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda açıklanmıştır.

I-KOMİSYONLAR ARASI NAKİL TAYİN BAŞVURU KOŞULLARI:

1- Komisyonlararası nakil çalışmasına; 657 sayılı Kanunun 4/A maddesinde sayılan kadrolu statüdeki personel başvurabileceğinden, bu çalışma sözleşmeli personeli (657 sayılı Kanunun 4/B ve 4/C maddesi) kapsamamaktadır.

2- a) Bu çalışma Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22 nci maddesi gereğince (süre) nakil talebinde bulunanlara ilişkindir.

b) Nakil talebinde bulunanlar görev yaptıkları adalet komisyonları yetki alanı içerisinde, 30/06/2012 tarihi itibariyle en az iki yıl hizmet etmiş olmaları halinde başvuruda bulunabileceklerdir.

Askerlikte, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının üç aydan fazlası iki yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.

3- 03/08/2009 tarihli ve 44971 sayılı genel yazımızda da belirtildiği üzere, Yönetmeliğin 25, 26, 27, 28 ve 29 uncu maddelerinde yer verilen eş, sağlık, öğrenim ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olan veya hizmet gereği yapılan naklen atamalar toplu nakil işlemine tabi olmadan yıl içinde yapılmaya devam edildiğinden, bu kapsamdaki personel çalışma kapsamına alınmamış olup, bu durumdaki personel 2 nci maddedeki şartları taşımaları halinde başvuruda bulunabilecektir.

II) KOMİSYONLAR ARASI TAYİN BAŞVURU ŞEKLİ VE ZAMANI:

1- a) Başvurular EK-1 Başvuru Formunun “A” bölümünün doldurulması suretiyle yapılacaktır.

b) Başvurular 02/05/2012 Çarşamba günü başlayıp, 11/05/2012 Cuma günü mesai saati bitimi itibariyle sona erecektir. Son başvuru tarihi olan 11/05/2012 Cuma günü mesai saati sonuna kadar komisyona ulaşmayan evraklar dikkate alınmayacaktır.

Bu nedenle ilgililerin başvuruda bulunurken posta süresini gözetmeleri gerekmektedir.

c) Komisyon merkezinde görev yapan personel; doğrudan bağlı bulunduğu adalet komisyonu başkanlığına, mülhakat adliyelerinde görev yapanlar ise; görev yaptıkları yerin Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla ilgili adalet komisyonu başkanlığına Ek-1 başvuru formunun “A” bölümünü eksiksiz ve açıklamalara uygun bir şekilde doldurarak teslim edeceklerdir.

2- Son başvuru tarihi olan 11/05/2012 Cuma günü mesai bitiminden sonra yapılacak olan başvuruların komisyon tarafından kabul edilmeyeceğinin bilinmesi gerekmektedir.
 
Kayıt
24 Ocak 2012
Mesajlar
587
Beğeniler
0
#7
ikmler cte personelini ilgilendiren bişy değil aslında ilgilendiren ama sen hariç diyen bişey hani şabanın bı filmi var amele pazarına gidiyorlar ameleleri seçiyorlar şaban ben diyor adam başkasını alıyor şaban ben diyor adam yıne baskasını alıyor arabaya sonra şaban eee ben diyor adam da sen gelme lan ayı diyor ya af edersiniz aynı onun gibi bakanlık sen gelme diyor bize
 
Kayıt
4 Ocak 2012
Mesajlar
2.130
Beğeniler
1
Şehir
eskişehir
#10
kızmakta yerden göğe kadar haklısın ali. binlerce ikm var bu şekilde yer değiştirmeyi bekleyen....
 
Kayıt
24 Ocak 2012
Mesajlar
587
Beğeniler
0
#11


Aslında kızmak gibi bir hakkmız yok bu hakkımızın olmadıgını bıle bıle sectık bunu ama madem cteye böyle bı sans yok o zaman hıc demeyım cte hariç sankı cte hariç deyince adam kendini evlatlık gibi hissediyor allah hayırlısını versin buna şükür
 
Kayıt
20 Mart 2012
Mesajlar
151
Beğeniler
0
#12
Acaba hukuki olarak bu yol çözülemez mi? Bu işin prosedürünü avukat bilir. Dur bi dk; ben bi hukukçular sitesine gireyim sorayım bir avukata. Acaba bizim diğer adalet personellerimizden farkımızı kaldırmak için hukuki olarak bir yol mu izlememiz lazım. Bi bakayım ben..
 
Kayıt
10 Nisan 2012
Mesajlar
23
Beğeniler
0
#13
Ben daha başlamada çekinmeye başladım.Kazandığım günden beri birçok yazı ve makale okudum hepsin CTE hari. ibaresi yer alıyor.neden biz ne yaptık ki bütün haklardan mahrum bırakılıyoruz anlamış değilim*no*
 
Yukarı Alt