İKM başmemurluğu görevde yükselme notları

Kayıt
30 Nisan 2012
Mesajlar
85
Beğeniler
0
#2
yükselme sınavına girmek için belirli bir egitim düzeyi istiyorlar mı ? ben önlisans mezunuyum.
 
Kayıt
20 Mart 2012
Mesajlar
151
Beğeniler
0
#3
Değişen Mevzuata Göre yeniden oluşturulmuş görev değişikliğiyle ilgili olarak 40 soru 40 cevap

SORU 1
İki yıllık yüksek okul mezunları dört yıllık yüksek okul mezunu olarak kabul edilebilir mi?

CEVAP
Genel Yönetmeliğin geçici 3’üncü maddesinin birinci fıkrasında, “Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde görevde bulunanlardan iki yıllık yükseköğrenim görenler, diğer koşullara sahip oldukları takdirde 5 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.” Hükmüne yer verilmiştir. Bu hükme istinaden Genel Yönetmeliğin Resmi Gazetede yayınlandığı 18/04/1999 tarihinde iki yıllık yüksek okul mezunu olmuş olanlar dört yıllık yüksek okul mezunu olarak kabul edilirler. Hemen akla o tarihte görevde olan kişiler ne zaman iki yıllığı bitirirse bitirsin dört yıllık okul mezunu olarak kabul edilmesi gerekmez mi gibi bir soru gelebilir. Bizde size bu konuda katılmakla birlikte Yönetmelikle ilgili tereddütleri gidermeyle görevli Devlet Personel Başkanlığının mutalarında dikkate alınacak tarih olarak 18/04/1999 tarihi gösterilmiştir. Bu nedenle önemli olan husus bu tarihte bir kamu kurumunda görevde olmakla birlikte iki yıllık yüksek okulu da bitirmiş olmaktır.

SORU 2
İki yıllığı bitirmiş olanlar Müdür üstü olan daire başkanlığı veya daha üstü görevlere atanabilir mi?

Cevap
Genel Yönetmeliğin 5’inci maddesinde, müdür ve üstü kadrolara atanabilmek için dört yıllık yüksek okul mezunu olma zorunluluğundan bahsetmiştir. Aynı Yönetmeliğin Geçici 3’üncü maddesinin birinci fıkrasında daha önce de belirtildiği şekilde 18/04/1999 tarihinde kamu kurumunda görevde iken iki yıllığı bitirmiş olanlar dört yıllık yüksek okul mezunu olarak kabul edilirler. Bu nedenle bu tarihte iki yıllığı bitirmiş olanlar dört yıllık yüksek okul mezunu olarak kabul edilmelerinden dolayı müdür ve üstü kadrolara atanabilirler.SORU 3
Atanma şartları arasında “iki yıllık yüksek okul mezunu olma şartı” aranan kadrolara lise mezunları atanabilirler mi?

Cevap
Genel Yönetmeliğin geçici 3’üncü maddesinin 2. fıkrasında, “Kurumlar, özel yönetmelikleriyle bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan personeli bakımından, 5 inci madde ile öngörülen öğrenim düzeyinin altında bir öğrenim düzeyi belirleyebilirler.” Hükmüne yer verilmiştir. Bu hükme istinaden lise mezunlarının, iki yıllık yüksek okul mezunu olarak kabul edilmesi için bunun Kurumun kendi yönetmeliğinde düzenlenmiş olması gereklidir. Eğer Kurum bunu düzenlememişse, lise mezunları, iki yıllık yüksek okul mezunu olarak kabul edilemez.SORU 4
Hangi görevlere kimlerin atanabileceğine nasıl karar verilmektedir.

Cevap
Buna esas olarak Kurumun kendisi karar vermektedir. Kurumun bunları kendi özel yönetmeliğinde düzenlemiş olması gereklidir. Eğer Kurum bilgisayara işletmeninin şef olabileceğini düzenlememişse, bu kişi şef olamaz. Bir başka örnek ise müdür için verilebilir. Eğer uzmanın müdür olabilmesi Yönetmelikte düzenlenmemişse, uzman müdür olarak atanamaz.

SORU 5
Üniversitelerde görevli olanlar, Kurumlarda hangi görevlere atanabilir?

Cevap
Üniversitelerde öğretim görevlisi veya öğretim üyesi olarak görevlilerin hangi görevlere atanabileceği Yönetmeliklerle düzenlenmemiştir. Genel Yönetmeliğin ek 1. maddesinde, “Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır. İlk defa açıktan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.” Hükmüne yer verilmiştir. Bu hükme göre karar verici olan genel olarak Devlet Personel Başkanlığıdır. Bu başkanlığın görüşlerine bakarsak söz konusu kişilerin genel olarak öğrenim durumlarına uygun görevlere atanabilecekleri değerlendirilmektedir. Bu durumda bu kişiler ÜNİVERSİTEDE EN AZ İKİ YIL ÇALIŞMIŞ OLMASI KOŞULUYLA, memur, bilgisayar işletmeni, öğrenimle elde ettikleri unvanlı kadrolara atanabilirler. Bu kişiler Şef olarak atanabilmekle beraber yürüttükleri görevlerle bağlı olarak müdür yardımcısı ve müdür olarak atanabilirler.

SORU 6
Uzman erbaşlar hangi görevlere atanabilir?

Cevap 6
5 inci sorudaki Yönetmelik hükmü burası için de geçerli. Bu kişiler memur, işletmen ve bu düzeydeki görevlere atanabilirler. Bu kişilerin doğrudan veya daha sonra sınavsız olarak yönetim görevlerine atanmasının kabul edilmediğini görmekteyiz.

SORU 7
Kurumlar arası naklen atanma durumları nasıldır?

Cevap
Daha çok hangi kuruma atanacaksa onun Yönetmeliğine göre değerlendirme yapmak daha uygundur. Ama genel olarak kişiler mevcut unvanları veya bu unvanların bulunduğu görev gurubundaki diğer unvanlara atanabilirler. Daha alt unvanlara da atanması da mümkündür. Bu konuda şöyle bir genelleme yapmak mümkün olabilir. Hizmetliler hariç olmak üzere, herkes başka kurumlarda yer alan memur, ambar memuru, bilgisayar işletmeni gibi kadrolara atanabilir. Uzmanlar, diğer kurumlarda uzman, uzman yardımcısı ve memur ve benzeri görevlere atanabilirler.. Müdür yardımcısı diğer kurumlarda uzman, uzman yardımcısı ve memur ve benzeri görevlere atanabilir. Müdür ise diğer kurumlarda müdür yardımcısı, uzman, uzman yardımcısı ve memur ve benzeri görevlere atanabilirler.. Mühendis ise diğer kurumlarda mühendis, memur ve benzeri görevlere atanabilirler.

SORU 8
Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda disiplin cezası şartı aranabilir mi?

Cevap 8---657 nin ilgili maddesi dikkate alındığında sadece aylıktan kesme ve kademe ilerlemesi için bir düzenleme söz konusudur. Aylıktan kesme cezası aldıktan sonra 5 yıl sonra, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar 10 yıl sonra daire başkanı ve üstü kadrolara atanamaz. Bu durumda disiplin cezası almış olanlar müdür ve bu düzeye kadar olan görevlere atanabilir. Bazı kurumlarda mevzuata aykırı şekilde bu konuda düzenleme yapılmış olabilir. Bu durumlarda Danıştaya açılan davalarda, Kurumun Yönetmeliğindeki bu aykırı hükmü iptal edilmiştir

SORU 9
Üç yıl yardımcılık döneminde sonra yeterlik sınavı sonucunda atanılan görevler (Kariyer meslek elamanları) görevde yükselme yönetmeliklerine tabi mi?

Cevap
Bu kişiler Yönetmeliğin 2. maddesine göre Yönetmeliğe tabi değildir. Bunun anlamı Yönetmelikte görevde yükselme için konmuş olan şartlar bu kişiler için aranamaz. Bu genel açıklama, müdür ve bu düzeye kadar olan görevler için geçerlidir. Müdürün üstündeki görevler için Yönetmelikle konulmuş olan şartlara tabidirler. Bu durumda örneğin eğer daire başkanı olmak için çözümleyici olmak gibi bir şart konulmuşsa, maliye müfettişi daire başkanı olarak atanamaz.

SORU 10
Özelleştirilen kuruluşlarda geçen hizmet süresi görevde yükselmede aranır mı?

Cevap
Özelleştirme nedeniyle başka kurumlara naklen atanan kişilerin hizmet süresi atandığı Kurumun görevde yükselme işlemlerinde değerlendirmeye alınır. Fakat kurumun yönetmeliğinde eğer “kurumda en az şu kadar süre çalışmış olmak şarttır.” Hükmü gibi bir husus konulmuşsa, özelleştirilen kurumda geçen hizmet süresi burada aranan hizmet süresi şartında değerlendirilmez.

SORU 11
Daha önce özel bütçeli kamu kurumları dahil olmak üzere elde edilmiş olan unvanlar kazanılmış haklar kapsamında değerlendirilir mi?

Cevap 11
Daha önce elde edilen unvanlar ilgililer için kazanılmış hak olarak kabul edilmektedir. Yönetmeliğin geçici 3. maddesinde “Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.” Hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm çerçevesinde değerlendirme yapılmaktadır.

SORU 12
Başka kurumların açtığı sınavlara katılmak mümkün mü?

Cevap 12
Bütün kurumların kendi özel yönetmeliklerinde, o yönetmeliğin sadece o kurum personelini kapsadığı düzenlenmiştir. Bu nedenle bu Yönetmeliklere göre açılan eğitim sınava başka kurumların elamanları katılmaz. Nitekim Genel Yönetmelikte de bu yönde bir hükme yer verilmiştir.

SORU 13
Görevde yükselme eğitimine kimin katılacağına idareci karar verebilir mi?

Cevap 13
Görevde yükselme eğitimine kimin katılacağına idareci karar veremez. Bütün yönetmeliklerde Değerlendirme Formuna yer verilmiştir. Bu Formda yer alan kriterlere göre bir seçme yapılmak zorundadır. İdareci ancak hangi görevler için atama yapılacağına karar verebilir. Yönetmelikte yer alan hükümler çerçevesinde yapılan duyuru üzerine başvurulara engel olma hakkına sahip değildir.

SORU 14
Görevde yükselme yönetmeliğinin kapsam maddesi bütün kurumları kapsamakta mıdır?

Cevap
Görevde yükselme yönetmeliği en son değişiklikle, üst kurulları da kapsamıştır. Anayasa Mahkemesi bir kurum olarak kapsam dışıdır. Bunun yanında TSE, TÜBİTAK, SPK; Merkez bankası İGEME ..vb kurumlar da kapsam dışındadır.

SORU 15
Görevde yükselme sınav sonuçları ne zamana kadar geçerlidir.

Cevap
Sınav sonuçları, iki yılı geçmemek üzere, bir sonraki sınava kadar geçerlidir. Bunun anlamı sınavı kazanmış işi mutlaka atanacaktır anlamına gelmemelidir. Sınav açılan kadroların boşalması durumunda İdare ister kişiyi atar ister atamaz. Bu tamamen idarenin inisiyatifindedir. Eğer Yönetmelikte mutlaka atayacağına dair bir hükme yer vermemişse bu açıklama geçerlidir.

SORU 16
Görevde yükselme niteliğinde olmayan atamalarda, Yönetmelikle konan şartlar aranır mı?

Cevap
Bu konuyu Kurumların kendi özel yönetmeliklerine göre değerlendirmek gerekir. Genelleme yaparsak, görevden düşüş niteliğinde olan atamalarda bu şartlar aranamaz. Görevde yükselme niteliğinde olmayanlarda ise eğer bazı şartlar konmuşsa bu şartların aranması gerekmektedir. Bundan kastedilen memurun bilgisayar işletmeni olacaksa sertifika sahibi olması şartı aranacağıdır.

SORU 17
Görevde yükselme sınavı sonucunda alınan puanların eşit olması durumunda kimin atanacağı nasıl belirlenir?

Cevap
Bu durumda öncelikle Ek Değerlendirme Formuna göre işlem yürütülür. Bu Forma göre yapılacak puanlamada kimin puanı fazlaysa o kişi göreve atanır. Yine de eşitse Yönetmelikteki düzenlemeye göre işlem yürütülür.S

SORU 18
Görevde yükselme sınavını kimler yapabilir?

Cevap
Görevde yükselme sınavı kurumlar tarafından MEB, ÖSYM, TODAİE veya Yüksek Öğretim kurumlarına yaptırılır.

SORU 19
Görevde yükselme sınavı nasıl yapılır?

Cevap
Görevde yükselme sınavı yazılı ve test şeklinde düzenlenmek zorundadır. Kaç seçenekten olacağı Yönetmeliklerde düzenlenmemiş olmakla birlikte sınav genellikle dört seçenekten oluşacak şekilde düzenlenmektedir. Soru adedi 80-100 arasında olmaktadır.

SORU 20
Görevde Yükselme sınavının sorular nereden çıkmaktadır?

Cevap
Görevde yükselme yönetmeliklerindeki düzenlemelerle bağlı olarak sorular genelde %40 ve % 60 lık iki bölümden oluşmaktadır. %40 lık bölümü Devlet Personel Başkanlığı tarafından satılan “Görevde Yükselme Eğitimi Ders Notları” adlı dokümandan oluşmaktadır. %60 lık bölümü ise kurum tarafından hazırlanmış olan atanılacak görevin alanı ve niteliğiyle ilgili ders notlarından oluşmaktadır.

SORU 21
Sınav sorularını kimler hazırlamaktadır ?

Cevap
Sınav konularının % 40 lık kısmına ait sorular genel olarak sınavı yapan kurum tarafından hazırlanmaktadır. % 60 lık bölüme ilişkin sorularda ise durum değişiktir. Soruyu hazırlayanların Kurum görevlileri olduğu ve hatta soruyu hazırlayanların sınava da girdiği yönünde söylentiler yaygındır. İncelememiz genellikle bu alana ait soruların kurum tarafından, çok az olmakla beraber bazen sınavı yapan kurum tarafından hazırlandığını ifade edebiliriz.

SORU 22
Görevde yükselme sınavı herkese duyurulmak zorunda mıdır?

Cevap
Görevde yükselme sınavı eğitimi tamamlayan herkese duyurulmak zorundadır. Ama esas önemli olan görevde yükselme eğitimi düzenleneceği hususunun herkese duyurulmasıdır. Bu konu Yönetmeliklerde de hükme bağlanmıştır. Duyurulmazsa ne olur? İtiraz gerekirse yargı yoluyla pekiştirilir ve sonuçta sınav iptal edilir.

SORU 23
Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuru nasıl yapılır?

Cevap
Bu konudaki sorunun cevabının Tebligat Kanununda aramak gerekir. Bu Kanuna göre tebligat yazılı olarak yapılır. Buna karşılık son yapılan düzenlemelerle internet ortamında da duyuru yapılmaktadır.

SORU 24
Görevde Yükselme sınav sonucunda başarılı olanlar ne kadar sürede atanmak zorundadır?

Cevap
İncelememiz cevabın standart olmadığını ortaya koymakla beraber, cevabın Yönetmeliklerde düzenlendiğini ortaya koymaktadır. Yönetmeliklerde konan sürenin en fazla 3 ay olduğu görülmektedir. Bunun anlamı sınavların ilan edilmesinden sonra 3 ay içinde atama yapılma zorunluluğudur.

SORU 25
Sınav sonucunda yapılan atanma hakkından vazgeçmek mümkün müdür? Bu durumda hak saklı kalır mı?

Cevap
Atanma hakkından vazgeçmek mümkündür. Ancak bu konudaki dilekçenin idare tarafından kabul edilmesi de gereklidir. Şimdiye karda kabul edilmediğini duymadık. Vazgeçme durumunda atanma hakkının saklı kalması mümkün değildir. Tekrar sınava girilmesi gereklidir.

SORU 26
Görevde Yükselme eğitimini çalışan talep edebilir mi?

Cevap
Bu konudaki en büyük sıkıntı burada. Bazı kurumlar şimdiye kadar hiç eğitim düzenlemedi. Çalışanın talep etmesi en doğal hakkı ve hatta idareyi harekete geçiren bir faktördür. Bu konuda kesinlikle bir baskının oluşturulması gerekir.

SORU 27
Görevde yükselme sınavının parasını kim verecek ?

Cevap
Bu konudaki uygulamalara göre bazı kurumlar personelden hiç para talep etmemektedir. Bazı kurumlar ise sınav parasını çalışanlara ödetmemektedir.

SORU 28
Görevde yükselme sınavında çıkmış olan soruların talep edilmesi mümkün müdür?

Cevap
Bilgi edinme kanunu çerçevesinde talep edilmesi mümkün olup bu durumunda da verilmesi söz konusudur. Bu nedenle internet sitelerinde yayınlanmış olan soruların bir kısmı doğru bir kısmı yanlıştır.

SORU 29
Görevde yükselme sınavı sonucunda başarılı olanların sınavda ilan edilmemiş olan görevlere atanılması mümkün müdür?

Cevap
Görevde yükselme sınavı sonucunda ancak ilan edilen boş görevlere atanmak mümkündür. Bu nedenle sınavdan sonra ilan edilmemiş olan diğer görevlere ve hatta aynı unvanlı görevlere atanmak mümkün değildir. İlan edilen görevlere atama yapıldıktan sonra boşalma olması durumunda atama yapılması mümkündür. Burada dikkat edilecek olan husus sınavla atanılmış olan görevlerin daha sonra her sebeple boşalması durumunda yedeklerden atama yapılmasının mümkün olduğudur.

SORU
Hangi durumlarda sınavla atanılan kadroya yedeklerden atama yapılabilir?

Cevap
Atananların bu haklarından vazgeçmesi, emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme ve ya çıkarılma, naklen atanması durumlarında yeklerden atama yapılabilir.

SORU 31
Öğrenimle elde edilen unvanlı bir kadrodan memur, bilgisayar işletmeni gibi kadrolara sınavsız atanmak mümkün müdür? Örneğin teknisyen unvanlı görevden memur unvanlı göreve atanmak mümkün müdür?

Cevap
Sınavsız atanmak mümkündür. memur, bilgisayar işletmeni unvanlı görevle sınavsız atanabilirler.

SORU 32
Kurumların yönetmeliklerinde aynı eşdeğer (görev grubunda) görevlerde yer alanlar sınavsız atanabilir mi?

Cevap
Aynı alt görev grubunda yer görevler arası sınavsız atanmak mümkündür. Atanılacak görevle ilgili olarak yönetmelikte konan şartları taşımak gerekir.

SORU 33
Görevde yükselme sınavı ile unvan değişikliği sınavına birlikte başvurmak mümkün müdür?

Cevap
Hiç bir engel durum yoktur. Ancak birlikte katılmak için sınav tarihlerinin farklı olması gerekmektedir.

SORU 34
Atanılacak görevin alanı ve niteliğiyle ilgili ders notlarını kim belirlemektedir.

Cevap
Kurumun kendisi belirlemektedir. Konuları ve bunların ne kadarlık ders notunu içereceğine kurumun kendisi karar vermektedir.

SORU 35
Görevde yükselme eğitimine katılmadan sınava katılmak mümkün müdür?

Cevap
Eğitime katılmak zorunludur hükmünün altında ayrıca şu hükme yer verilmiştir: “Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

SORU 36
Görevde yükselme sınavı ne zaman düzenlenir? Kurum bunu açmak zorunda mıdır?

Cevap
Görevde yükselme sınavını kurum düzenlemek zorunda değildir. yalnız eğitim düzenlemişse sınavı da düzenlemek zorundadır. Sınavın ne kadar süre içinde düzenleneceği hükme bağlanmış değildir. Ancak eğitimin tamamlanmasından sonra bir aylık süre içinde bunun için sınavı yapacak kurumlara müracaat etmek gereklidir.

SORU 37
İlan edilen kadro için bir kişinin müracaat etmesi durumunda da bir sınav düzenlenmek zorunda mıdır?

Cevap
İlan edilen boş kadrolara çok az kişinin müracaat etmesi durumunda uygulanacak prosedür farklı değildir. Tek bir kişi müracaat etse de sınav düzenlenmek zorundadır.

SORU 38
Görevde yükselme sınavıyla gerçekten objektif bir atama söz konusu mudur?

Cevap
Sınav sonucunda puan sırasına göre atama söz konusudur. Bu nedenle burada objektif bir atama söz konusudur.

SORU 39
Görevde yükselme eğitimi için ilan edilen kadrolardan kaç tanesi için talepte bulunula bilinir?

Cevap
Bu sorunun cevabını tam oturtamamışken yaptığımız inceleme bunun kurumdan kuruma göre değiştiğini ortaya koymaktadır. Bazı kurumlarda bir görevi tercih etme imkanı söz konusuyken bazılarında üç tane veya daha fazla tercih imkanı getirilmiştir.

SORU 40
Ücretsiz izindeyken eğitime katılma talebinde bulunulabilir mi?

Cevap
Yönetmelik hükmü şu şekildedir: “Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan kurum personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.”
 
Kayıt
30 Nisan 2012
Mesajlar
85
Beğeniler
0
#4
açıkögretim 3.sınıftan devam edıorum en iyisi 1 yıl daha dayanıp sonra girmek yükselme sınavlarına :) bu kadar mevzuatla ugrasmaktan iyidir :)
 
Yukarı Alt