CTE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

Kayıt
12 Mart 2014
Mesajlar
114
Beğeniler
0
#1
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ; 28/10/2005 tarihli ve 25980 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

06 Haziran 2014 16:07CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ; 28/10/2005 tarihli ve 25980 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.Madde 1 ; Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmetin gerekleri ve personel plânlaması esas alınarak, ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlükleri ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde görevli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

MADDE 2 ; Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 2 ; Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlükleri ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde görevli personelden 5 inci maddede belirtilen görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.
MADDE 3 ; Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 4 ; Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

Genel Müdürlük: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürünü,

Kurum: Ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik müdürlükleri ile eğitim merkezlerini,

Eğitim merkezi: Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerini,

Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalar için, görevin niteliğine göre yapılması gereken yazılı ve sözlü sınavı ya da yalnızca yazılı sınavı,

Sınav kurulu: Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ilişkin işlemleri yürütmek üzere oluşturulan kurulu,

Görev grupları: Benzer veya aynı düzeydeki görevlerin yer aldığı grupları,

Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da aynı grup içinde gösterilen aynı alt görev gruplarında ve aynı düzeyde yer alan kadro unvanlarını,

Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyindeki mesleki ve teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,

Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirilecek süreleri,ifade eder.

MADDE 4 ; Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri ile (c) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1) Ceza infaz kurumu müdürü, denetimli serbestlik müdür yardımcısı,

2) İdare memuru, şef

2) Memur, santral memuru, ambar memuru, cezaevi katibi, veznedar, tahsildar, satınalma memuru, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kontrol işletmeni, şoför.

MADDE 5 ; Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

c) Görevde yükselme sınavlarında başarılı olmak,

MADDE 6 ; Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 7 ; Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Ceza infaz kurumu müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) İdare memurluğu öğrenciliğinde geçen süre dahil, idare memuru olarak en az üç yıl veya eğitim uzmanı, öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, mühendis, tabip, diş tabibi ve sayman unvanlarında toplam sekiz yıl hizmet süresi bulunmak,

3) Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hal kağıtlarının en az yarısından iyi not almak,

b) Denetimli serbestlik müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Şef olarak en az üç yıl veya eğitim uzmanı, öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, mühendis, tabip, diş tabibi ve sayman unvanlarında toplam beş yıl hizmet süresi bulunmak,

3) Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,

c) İdare memurluğu kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Eğitim uzmanı, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, öğretmen olarak toplamda en az üç yıl veya infaz ve koruma başmemuru, ambar memuru, cezaevi kâtibi, infaz ve koruma memuru, memur, santral memuru, sağlık memuru, satın alma memuru, şoför, tahsildar, teknisyen, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kontrol işletmeni ve veznedar unvanlarında toplam beş yıl hizmet süresi bulunmak,

3) Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,

d) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Eğitim uzmanı, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, öğretmen olarak toplamda en az üç yıl veya infaz ve koruma başmemuru, ambar memuru, cezaevi kâtibi, infaz ve koruma memuru, memur, santral memuru, satın alma memuru, sağlık memuru, şoför, tahsildar, teknisyen, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kontrol işletmeni ve veznedar unvanlarında toplam beş yıl hizmet süresi bulunmak,

3) Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,

e) Eğitim uzmanı ve eğitim rehberi kadrolarına atanabilmek için;

1) Öğretmen olarak en az üç yıl hizmet süresi bulunmak,

f) Sayman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) En az beş yıl hizmet süresi bulunmak,

3) Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,

g) İnfaz ve koruma başmemuru kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) İnfaz ve koruma memuru unvanında en az üç yıl hizmet süresi bulunmak,

3) Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,

h) Ambar memuru, memur, cezaevi katibi, veznedar, tahsildar, şoför, santral memuru, satın alma memuru, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için;

1) En az ortaöğrenim mezunu olmak,gerekir.

MADDE 7 ; Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 ; Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölümünün başlığı Görevde Yükselme Sınavlarına İlişkin Esaslar olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 ; Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sınav şartı

Madde 10 ; Ceza infaz kurumu müdürü, denetimli serbestlik müdür yardımcısı ve idare memuru kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.

MADDE 10 ; Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Duyuru ve başvuru

Madde 11 ; Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar yazılı sınav tarihinden en az bir ay önce duyurulur. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

Başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilen adaylar, Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir

MADDE 11 ; Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yazılı sınav

Madde 12 ; Yazılı sınav, Genel Müdürlükçe yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne veya yükseköğretim kurumlarından birine de yaptırılabilir.

Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az yetmiş puan almak gerekir.

Yazılı sınav aşağıdaki konulardan oluşur;

a) Alan bilgisi,

b) T.C. Anayasası,

c) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

ç) İnsan hakları ve demokrasi,

d) Türk dil bilgisi ve yazışma kuralları,

e) Etik davranış ilkeleri,

f) Genel kültür ve genel yetenek,

Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların, başvuru belgesinde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz ve atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir. Ayrıca personel hakkında adli ve idari yönden işlem yapılır.

Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz ve atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir. Ayrıca personel hakkında adli ve idari yönden işlem yapılır.

Yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren beş iş günü içerisinde, sınav kuruluna yazılı olarak itiraz edilebilir.

Sınav kurulu bu itirazları, sınavı yapan kuruma iletir. Kurum on gün içinde gerekli incelemeyi yaparak sonucunu sınav kuruluna bildirir. Sınav kurulu itiraz üzerine verilen kararı ilgiliye tebliğ eder. İtiraz üzerine verilen kararlar idari yönden kesindir.

MADDE 12 ; Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sözlü sınav

Madde 13 ; Ceza infaz kurumu müdürlüğü, denetimli serbestlik müdür yardımcılığı ve idare memurluğu için yapılan yazılı sınavda başarılı olanlardan sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır. İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (30 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (20 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (20 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti (10 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir.

Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.;

MADDE 13 ; Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinden sonra gelen DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar; ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 ; Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve başarı sıralaması

Madde 14 ; Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, ceza infaz kurumu müdürlüğü, denetimli serbestlik müdür yardımcılığı ve idare memurluğu kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir. Başarı puanlarının eşitliği halinde sözlü sınav yapılan kadrolarda sırasıyla; yazılı sınavı yüksek olana, daha üst öğrenimi bitirmiş olana, hizmet süresi fazla olana; sadece

yazılı sınav yapılan kadrolarda ise sırasıyla; daha üst öğrenimi bitirmiş olana, hizmet süresi fazla olana, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana öncelik verilir.

Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulması halinde, görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayan personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

İlgililer, başarı sıralamasının Genel Müdürlük internet sitesinde yayınlanmasından itibaren beş iş günü içerisinde, yazılı olarak sınav kuruluna itiraz edebilir. Sınav kurulu bu itirazları, beş iş günü içerisinde sonuçlandırarak ilgilisine tebliğ eder. İtiraz üzerine verilen kararlar idari yönden kesindir.

MADDE 15 ; Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Görevde yükselme suretiyle atama işlemleri

Madde 15 ; Atanmaya hak kazanan personel, başarı listesinin kesinleşmesinden sonra puan sıralamasına göre atanır.

Genel Müdürlükçe tercih alınması durumunda ise başarı puanı esas alınarak ilgili personelin atamaları yapılır.

Duyurulan kadrolardan;

a) Atama şartlarını taşımaması nedeniyle sınavlarının geçersiz sayılması veya bu sebeple atama işleminin iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlamaması ya da atanma hakkından vazgeçmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atama yapılması,sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı aylık süreyi aşmamak üzere müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara tabidir.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle başka kadrolara atananlar, 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde sayılan mazeretleri dışında iki yıl süreyle başka yere naklen atanamazlar. Bu kişiler atanma tarihinden önceki mazeretlerine dayanarak naklen atanma talebinde bulunamazlar.”

MADDE 16 ; Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sınav kurulu ve görevleri

Madde 16 ; Sınav kurulu Genel Müdür tarafından belirlenir. Kurul, en az biri personel biriminde görevli beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Kurulun başkanlığını Genel Müdür veya görevlendireceği bir genel müdür yardımcısı yapar. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

Sınav kurulu üyeleri eşlerinin, ikinci derece dahil kan ve sıhri hısımlarının sınavlarında görev alamaz. Bunların yerine yedek üye görevlendirilir.

Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı ve itirazlarının sonuçlandırılması ile sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

Sınav kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

MADDE 17 ; Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 ; Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 ; Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20 ; Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21 ; Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22 ; Aynı Yönetmeliğe 22 nci maddeden önce gelmek üzere DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Unvan Değişikliğine İlişkin Usul ve Esaslar ibaresi eklenmiştir.

MADDE 23 ; Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirmiştir.

Madde 22 ; Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, sözlü sınava ilişkin hükümler hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavındaki başarı sırasına göre yapılır.

Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır. Bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Genel Müdürlük personeli başvurabilir.

Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

MADDE 24 ; Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Engellilerin sınavları

Madde 22/A ; Gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için Genel Müdürlükçe gerekli tedbirler alınır.

MADDE 25 ; Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 26 ; Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
 
Kayıt
12 Mart 2014
Mesajlar
114
Beğeniler
0
#3

Üniversite mezunu olmak gerekiyor, düzenlenmişse en az son beş yıla ait puanlamanın iyi olması gerekiyor ve en az beş yıl memur olarak çalışmış olma şartı var :)
 
Kayıt
20 Temmuz 2012
Mesajlar
29
Beğeniler
0
#4

Üniversite mezunu olmak gerekiyor, düzenlenmişse en az son beş yıla ait puanlamanın iyi olması gerekiyor ve en az beş yıl memur olarak çalışmış olma şartı var :)

:)teşekkür ederim:):):)
 
Kayıt
4 Aralık 2012
Mesajlar
71
Beğeniler
0
#7
ben ikm yim. ünvan değişikliği yapmak istiyorum .mesela veri hazırlama kontrol işletmeni olabilmem nasıl mümkün olur ne gerekiyor yıl sartına gerek var mı sınav var mı ?? bilgilendirirseniz sevinirim. Ayrıca cezaevinde mi calısabiliyoruz yoksa bakanlık bünyesi her yerde calısma ikanı oluyor mu?
 
Kayıt
12 Mart 2014
Mesajlar
114
Beğeniler
0
#8
Benim de pek bir bilgim yok ama her zaman bildigim kadarıyla yardımcı olmak istedim herkese.. Sorunuza cevap olarak şimdi eğer ünvan değişikliği yaparsanız yine cezaevinde çalışırsınız. Ünvanınız değişir görevleriniz değişir. Cezaevinde değilde normal V.H.K.İ olmak isterseniz zaten onun için istifa edip onun ayrı sınavlarına girmeniz gerekir cezaeviyle alakası olmaz. Cezaevinde girecekseniz sınavdan önce duyurulur ona göre sizinde şartlar uyuyorsa başvurursunuz sınavlı oluyor diye biliyorum. Bilgisayar sertifikası isterler. Bu kadar biliyorum.
 
Kayıt
12 Mart 2014
Mesajlar
114
Beğeniler
0
#9
Bide şöyle bişey var eğer o alanda bi bilginiz varsa sertifikanız falan varsa kurum müdürünüz uygun görürse sınava falan girmeden şef olmadan da eğitim verip o cezaevinde o pozisyonda çalışabilirsiniz. Yani yime ikm olursunuz ama o alanda çalışırsınız.
 
Yukarı Alt