CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAP

Kayıt
30 Kasım 2011
Mesajlar
148
Beğeniler
3
Şehir
ankara
#1
17 Eylül 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28057
YÖNETMELİK
Adalet Bakanlığından:
CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME
VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 28/10/2005 tarihli ve 25980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ceza İnfaz Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin başlığında yer alan “Ceza İnfaz Kurumları” ibaresi “Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1) Ceza infaz kurumu müdürü, denetimli serbestlik şube müdürü,
2) İdare memuru, denetimli serbestlik büro şefi,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;
a) Kurumda en az iki yıl çalışmış olmak,
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre bir kez, (B) bendine göre iki kez disiplin cezası almamış olmak,
c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
d) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş hükümler dışında, ayrıca, her ne surette olursa olsun, hükümlü veya tutuklunun kaçmasına imkân sağlama veya ceza infaz kurumuna yasak eşya sokma suçlarından mahkûmiyeti bulunmamak,
gerekir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Ceza infaz kurumu müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Ceza infaz kurumunda, idare memurluğu öğrenciliğinde geçen süre dahil, idare memuru olarak en az üç yıl görev yapmış olmak,
3) Tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile ceza infaz kurumu müdürlüğü görevini yapabilecek beden ve ruh sağlığına sahip olduğunu belgelemek,
4) Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,
b) Denetimli serbestlik şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Denetimli serbestlik büro şefi olarak en az üç yıl, kurumda sosyolog, psikolog, sosyal çalışmacı veya öğretmen olarak en az beş yıl görev yapmış olmak,
3) Tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile denetimli serbestlik şube müdürlüğü görevini yapabilecek beden ve ruh sağlığına sahip olduğunu belgelemek,
4) Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,
c) İdare memurluğu kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) İnfaz koruma memurluğunda geçen süre dahil infaz koruma başmemuru, cezaevi katibi veya infaz ve koruma memuru olarak en az beş yıl görev yapmış olmak,
d) Denetimli serbestlik büro şefi kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Sosyolog, psikolog, sosyal çalışmacı, öğretmen veya infaz ve koruma başmemuru olarak en az üç yıl, infaz ve koruma memuru, veri hazırlama kontrol işletmeni veya cezaevi kâtibi olarak en az beş yıl görev yapmış olmak,
3) Tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile denetimli serbestlik büro şefliği görevini yapabilecek beden ve ruh sağlığına sahip olduğunu belgelemek,
4) Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,
e) Eğitim uzmanı ve eğitim rehberi kadrolarına atanabilmek için;
1) Öğretmen olarak en az üç yıl hizmeti bulunmak,
f) Sayman kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Cezaevi kâtibi, infaz ve koruma memuru, infaz ve koruma başmemuru, ambar memuru, satın alma memuru, veznedar veya tahsildar olarak en az üç yıl çalışmış olmak,
3) Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,
g) İnfaz ve koruma başmemuru kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) En az üç yıl infaz ve koruma memuru olarak çalışıyor olmak,
3) Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,
4) Tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile infaz ve koruma başmemurluğunu yapabilecek beden ve ruh sağlığına sahip olduğunu belgelemek,
h) Ambar memuru, memur, cezaevi katibi, veznedar, tahsildar, şoför, santral memuru, satın alma memuru, veri hazırlama kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için;
1) En az ortaöğrenim mezunu olmak,
gerekir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;
a) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre bir kez, (B) bendine göre iki kez disiplin cezası almamış olmak,
c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş hükümler dışında, ayrıca, her ne surette olursa olsun, hükümlü veya tutuklunun kaçmasına imkân sağlama veya ceza infaz kurumuna yasak eşya sokma suçlarından mahkûmiyeti bulunmamak,
gerekir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak şartlar unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.
a) Öğretmen, kütüphaneci, mühendis, mimar, sosyal çalışmacı, psikolog, pedagog, sosyolog, veteriner, eczacı, diyetisyen kadrolarına atanabilmek için;
1) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı unvanı ihraz etmiş olmak,
2) Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu bölümlerden mezun olmak,
b) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,
2) İki programlama dilini bilmek,
c) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksek öğretim mezunu olmak,
d) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;
1) En az mesleki veya teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının ihtiyaç duyulan ilgili bölümlerinden mezun olmak,
e) Sağlık memuru ve hayvan sağlık memuru kadrolarına atanabilmek için;
1) Sağlık memuru ve hayvan sağlık memuru unvanlarını veren fakülte, yüksek okul veya ortaöğretim kurumlarının ihtiyaç duyulan ilgili bölümlerinden mezun olmak,
f) Gemi adamı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az ortaöğretim mezunu olmak,
2) Kaptanlık unvanı veren bir yüksek okul mezunu olmak ya da kaptan veya gemi adamı yeterlilik belgesine sahip olmak,
gerekir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin; görevde yükselme mahiyetindeki atamaların yapılabilmesi amacıyla, 13 üncü maddenin (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerindeki ders konularından en az 30 ve (h) bendinde yer alan ders konularından en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir.
Ancak zorunlu hallerde en fazla on saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların sınıf, unvan derecesi ve adedi sınav tarihinden en az kırk beş gün önce personele duyurulur.
Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde kurumuna başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan kurum personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür.
Görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az 15 gün önce Genel Müdürlükçe duyurulur.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları sınav kurulları tarafından incelenir.
Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.
Puanların eşitliği halinde ise sırasına göre;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilir.
Görevde yükselme eğitim programlarını Genel Müdürlük hazırlar ve buna göre eğitimlerini yaptırır. Genel Müdürlükçe, eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve hazırlanması düşünülen eğitim programı, bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Uygun görüş alınması hâlinde, anılan Başkanlık yahut uygun bulunacak bir kamu kurum veya kuruluşu ile müştereken görevde yükselme eğitim programları düzenlenebilir.
Görevde yükselme eğitimine, ataması adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca yapılan personel için, öncelikle adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarının merkez ve mülhakatından yapılan başvurular arasından seçim yapılır. Adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarının merkez ve mülhakatından yapılan başvurulardan, aranan şartları taşıyan münhal kadronun üç katı kadar aday bulunamadığı takdirde eksiklik diğer komisyonlardan başvuran ve şartları taşıyan adaylar arasından tamamlanır. Ancak ataması Bakanlıkça yapılan personel için bu hüküm uygulanmaz.
Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.
a) T.C. Anayasası;
1) Genel esaslar,
2) Temel hak ve ödevler,
3) Devletin temel organları,
b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,
c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuatı,
d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,
e) Türkçe dilbilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,
f) Halkla ilişkiler,
g) Etik davranış ilkeleri,
h) Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular ile mesleki etik ilkelerine ilişkin konular.
Düzenlenecek eğitim programında, (h) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.
Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.
Görevde yükselmeye ilişkin sekretarya hizmetleri personel eğitiminden sorumlu Daire Başkanlığınca yürütülür.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav Genel Müdürlük tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yüksek öğretim kurumlarından birine yaptırılır.
Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren, bir ay içinde sınavın yapılması için Genel Müdürlük tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yüksek öğretim kurumlarından birisine başvurulur.
Bu sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılırlar.
Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların, başvuru belgesinde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz ve atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir. Ayrıca adli ve idari işlem yapılır.
Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgililerin sınavı bir tutanakla saptanarak, geçersiz sayılır. Her iki kişi hakkında da yasal işlem yapılır.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Sınav kurulları, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılanlar, sınav sonuçlarına, sonucun kendilerine tebliğinden itibaren beş iş günü içinde, yazılı olarak sınav kuruluna itiraz edebilir. Sınav kurulu bu itirazı, sınavı yaptırdığı kuruma iletir. Sınavı yapan kurum on gün içinde incelemesini yaparak sonucu sınav kuruluna bildirir. Sınav kurulu itiraz üzerine verilen kararı ilgiliye tebliğ eder. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.
Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve sicil” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 21 – Yapılan sınav sonucunda başarılı olanlar arasından sınavda başarı sıralamasına göre, üç ay içinde boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Başarı notunun eşit olması halinde ataması yapılacak personel, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Değerlendirme Formundaki puanlama esas alınarak tespit edilir. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;
a) 13 üncü maddenin (h) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,
b) Hizmet süresi fazla olanlara,
c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
d) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilir.
Başarı sıralamasında ilk üçe girenlerin görev yeri tercihleri öncelikli olarak dikkate alınır.
Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,
sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (d) ve (e) bentleri eklenmiştir.
“d) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.
e) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelin, atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere atanmalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Değerlendirme Formu yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
 
Yukarı Alt