Yeni Güvenlik Tasarı Tam Metni

Yeni Botları Beğendiniz mi ?

 • Hayır

  Oylar: 0 0,0%
 • Kazandım

  Oylar: 0 0,0%
 • Kazanamadım

  Oylar: 0 0,0%
 • Beğendim

  Oylar: 0 0,0%
 • Beğenmedim

  Oylar: 0 0,0%
 • Evet

  Oylar: 0 0,0%
 • Hayır

  Oylar: 0 0,0%
 • Yeterli

  Oylar: 0 0,0%
 • Yetersiz

  Oylar: 0 0,0%
 • Memur Adayıyım

  Oylar: 0 0,0%
 • Memurum

  Oylar: 0 0,0%
 • İKM Öğrencisiyim

  Oylar: 0 0,0%
 • Beğendim

  Oylar: 0 0,0%
 • Begenmedim

  Oylar: 0 0,0%

 • Seçmen sayısı
  668
 • Bu anket şu tarihte kapanacaktır: .

kardelenkurt

Kurucu
Yetkili Kişi
Kayıt
13 Kasım 2011
Mesajlar
349
Beğeniler
17
Yaş
34
Şehir
Ankara
#1
1 / 34
CEZA İNFAZ KURUMLARI GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ KANUNU TASARISI TASLAĞI Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, ceza infaz kurumları ile tutukevlerinin güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine iliĢkin esas ve usulleri düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Kanun, ceza infaz kurumları ile tutukevlerinde güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesini, güvenlik hizmetlerinde görev alacak personelin unvan, görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususları kapsar. Tanımlar MADDE 3- (1) Bu Kanunun uygulanmasında; a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını, b) Bedenî kuvvet: Güvenlik görevlilerine direnen kiĢilere karĢı veya eĢya üzerinde doğrudan doğruya kullanılan gücü, c) DıĢ güvenlik görevlisi: Kurum müdürü ile dıĢ güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde görevlendirilen; ceza infaz kurumu müdür yardımcısı, infaz uzmanı, infaz uzman yardımcısı, infaz ve koruma baĢmemuru, infaz ve koruma memuru ile Ģoförü, ç) DıĢ güvenlik hizmetleri: Kurumların veya kurumların toplu olarak bulunduğu kampüsler ile eklentilerinin dıĢ güvenliğinin sağlanması, hükümlü ve tutukluların her ne sebeple olursa olsun kurum dıĢına çıkarılmaları ve kurum dıĢında muhafazaları ile Bakanlık tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde verilen sevk ve nakil talimatlarına iliĢkin hizmetleri, d) Genel Müdürlük: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü, e) Güvenlik görevlisi: Ġç ve dıĢ güvenlik görevlilerini, f) Güvenlik hizmetleri: Ġç ve dıĢ güvenlik hizmetlerini, g) Ġç güvenlik görevlisi: Kurum müdürü ile iç güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde görevlendirilen; ceza infaz kurumu müdür yardımcısı, infaz uzmanı, infaz uzman yardımcısı, infaz ve koruma baĢmemuru ile infaz ve koruma memurunu, ğ) Ġç güvenlik hizmetleri: Hükümlü ve tutukluların günlük yaĢamları ve infaz iĢleri ile iyileĢtirme faaliyetlerinin devamı, kurum içerisindeki güvenlik ve disiplinin sağlanması, firarların önlenmesi için gözetim ve denetime iliĢkin hizmetleri, h) Kurum: Ceza infaz kurumları ile tutukevlerini, ı) Kurum müdürü: Kurumun en üst amirini, i) Maddî güç: Güvenlik görevlilerine direnen kiĢilere karĢı veya eĢya üzerinde bedenî kuvvetin dıĢında kullanılan kelepçe, cop, basınçlı su, göz yaĢartıcı gazlar veya tozlar, fizikî engeller, güvenlik köpekleri ile sair hizmet araçlarını,
2 / 34
j) Özel müdahale birimi: Kurumlarda isyan, direniĢ, firar, firara teĢebbüs veya asayiĢi bozan benzeri olayların ortaya çıkması hâlinde ve özel güvenlik gerektiren nakil iĢlemlerinde görevlendirilmek üzere iç ve dıĢ güvenlik görevlilerinden oluĢturulan birimi, ifade eder. Kurumların güvenliğinde gözetilecek ilkeler MADDE 4- (1) Kurumların güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ġnfazı Hakkında Kanunun 2 ilâ 7 nci maddelerinde belirtilen ilkeler göz önünde bulundurulur. Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde sorumluluk MADDE 5- (1) Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinden kurum müdürü sorumludur. (2) Kurumların toplu olarak bulunduğu kampüslerdeki ortak alanlar ile kampüs dıĢındaki eklentilerinin güvenlik hizmetleri ile bu kampüslerde yapılacak sevk ve nakillerin koordinasyonu Genel Müdürlükçe görevlendirilen bir kurum müdürlüğü tarafından yapılır. (3) Müdürlük teĢkilâtı bulunmayan ceza infaz kurumlarının yönetim ve güvenlik hizmetleri Genel Müdürlükçe belirlenecek kurum müdürlüğü tarafından yerine getirilir. Kuruluş MADDE 6- (1) Bu Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere, Genel Müdürlük bünyesinde Ġç Güvenlik Daire BaĢkanlığı ile DıĢ Güvenlik Daire BaĢkanlığı kurulur. Daire başkanlıkları MADDE 7- (1) Daire baĢkanlıkları; birer daire baĢkanı, yeteri kadar tetkik hâkimi, uzman personel ve en az altıĢar Ģubeden oluĢur. Daire başkanlıklarının görevleri MADDE 8- (1) Ġç Güvenlik Daire BaĢkanlığı, kanunlarda belirtilen iç güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumludur. (2) DıĢ Güvenlik Daire BaĢkanlığı, kanunlarda belirtilen dıĢ güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumludur. Güvenlik görevlilerinin görev ve yetkileri MADDE 9- (1) DıĢ güvenlik görevlilerinin görev ve yetkileri Ģunlardır: a) DıĢ güvenlik hizmetlerini yerine getirmek. b) Talep edilmesi hâlinde açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitimevlerinden kapalı ceza infaz kurumlarına yapılacak hükümlü ve tutuklu nakillerini gerçekleĢtirmek.
3 / 34
c) Hükümlü ve tutukluların nakledildiği araçlar, sağlık kurum ve kuruluĢlarında hükümlü ve tutukluların kalması için tahsis edilen yerler ile diğer ilgili yerlerde arama ve kontrol yapmak. ç) Ġç güvenlik görevlilerinin yetersiz kaldığı, doğal afet, yangın, isyan, firar, firara teĢebbüs, kurumlarda asayiĢ ve düzeni önemli ölçüde bozan yaygın direniĢ ve Ģiddet hareketleri, silâhlı çatıĢma veya benzeri ciddi tehlike yaratan hâllerde, kurum müdürünün, yokluğunda kurumda bulunan en üst amirin gerekli görmesi durumunda kurum içerisine girerek kurumun iç güvenliğini sağlamak, asayiĢ ve düzeni yeniden tesisi etmek. d) Hükümlü ve tutukluların sevk, nakil ve duruĢmaları sırasında veya bulundukları yerde meydana gelen olaylarda, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda belirtilen koĢullara uygun yakalama yapmak. e) Kurum müdürünün gerekli görmesi hâlinde kurum içerisindeki aramalara katılmak. f) Kuruma giriĢlerde ve gerektiğinde çıkıĢlarda arama yapmak. g) Genel ceza mahkemelerince tutuklanmıĢ olup da, askerî cezaevi ve tutukevlerinde bulunan asker kiĢilerin her türlü sevk ve nakil iĢlemlerini gerçekleĢtirmek. ğ) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek. (2) Ġç güvenlik görevlilerinin görev ve yetkileri Ģunlardır: a) Kurumların iç güvenlik hizmetlerini yerine getirmek. b) Açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitimevlerinden kapalı ceza infaz kurumlarına yapılacak hükümlü ve tutuklu nakillerini gerçekleĢtirmek. c) Kurumlarda arama yapmak. ç) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek. (3) Güvenlik görevlileri tarafından, kurumlarda ve ilgili yerlerde olağan veya olağanüstü aramalar sırasında bulunan ve suç teĢkil eden veya delil olabilecek eĢya ile suç teĢkil etmemekle birlikte hükümlü, tutuklu veya personel bakımından tehlike doğurabilecek ya da yasaklanmıĢ eĢya koruma altına alınır ve Cumhuriyet baĢsavcılığına gecikmeksizin bildirilir. (4) Kurumlarda suç iĢlenmesi hâlinde, yetkili ve görevli Cumhuriyet savcısının emri alınıncaya kadar olay yeri ve deliller koruma altına alınır. Güvenlik görevlilerinin çalışma esas ve usulleri MADDE 10- (1) Güvenlik görevlileri, nöbet ve vardiya usulü ile çalıĢtırılır. (2) Güvenlik görevlilerinin çalıĢma esas ve usulleri, görevlendirilmeleri, görev süreleri, iç ve dıĢ güvenlik hizmetlerine geçiĢ koĢulları, özel müdahale birimi ile dıĢ güvenlik hizmetlerinde görevlendirileceklerde aranacak yaĢ, sağlık, eğitim ve diğer Ģartlar yönetmelikle düzenlenir. (3) DıĢ güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında ihtiyaç duyulması hâlinde iç güvenlik görevlileri, kurum müdürü tarafından, geçici olarak dıĢ güvenlik hizmetlerinde görevlendirilebilir. Bu Ģekilde geçici olarak görevlendirilenler, dıĢ güvenlik görevlisinin sahip olduğu hak ve yetkileri kullanır.
4 / 34
Görevlendirme ve çalıştırma yasağı MADDE 11- (1) Ġnfaz ve koruma baĢmemurları, infaz ve koruma memuru ile Ģoförler; a) Adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca, kurum dıĢında baĢka bir görevle görevlendirilemez ve çalıĢtırılamazlar. b) Ġhtiyaç hâlinde personel ve iĢ durumu göz önünde bulundurularak, Bakanlık merkez ve ceza infaz kurumları ile tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde Bakanlıkça görevlendirilebilirler. Zor kullanma yetkisi MADDE 12- (1) Güvenlik görevlileri, kanunlarla verilen görevleri yaparken; isyan, direniĢ, firar, firara teĢebbüs veya asayiĢi bozan benzeri olayların ortaya çıkması hâlinde, bu olayların önlenmesi, saldırının veya saldırıda bulunanların etkisiz hâle getirilmesi, direniĢin sona erdirilmesi amacıyla veya kanuna uygun bir emrin ifası sırasında aktif veya pasif direniĢ gösterilmesi hâlinde zor kullanmaya yetkilidir. (2) Zor kullanma yetkisi kapsamında, asayiĢi bozan olaylar veya direnmenin kapsam ve derecesine göre, asayiĢi bozanları veya direnenleri etkisiz hâle getirecek Ģekilde kademeli olarak artan oranda bedenî kuvvet veya maddî güç kullanılabilir. (3) Zor kullanmadan önce, ilgililere asayiĢi bozan tutum ve davranıĢlarına ya da direnmeye devam etmeleri hâlinde; doğrudan doğruya zor kullanılacağı uyarısı yapılır. Ancak, asayiĢi bozan olayların veya direnmenin niteliği, kapsam ve derecesi göz önünde bulundurularak, uyarı yapılmadan da zor kullanılabilir. (4) Acil hâllerde güvenlik görevlileri, zor kullanma yetkisi kapsamında asayiĢi bozan olayları sona erdirmek veya direnmeyi etkisiz kılmak amacıyla, kullanacağı araç ve gereç ile kullanacağı zorun derecesini kendisi takdir eder. Diğer hâllerde, kurum müdürünün, yokluğunda kurumda bulunan en üst amirin talimatı doğrultusunda hareket edilir. (5) Güvenlik görevlileri, kendilerine, kuruma, kurumların toplu olarak bulunduğu kampüsler ile eklentilerine, nakil aracına, hükümlü ve tutuklulara veya diğer görevlilere yönelik bir saldırı karĢısında, zor kullanmaya iliĢkin koĢullara bağlı kalmaksızın, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun meĢru savunma ve zorunluluk hâllerine iliĢkin hükümleri çerçevesinde savunmada bulunurlar. (6) Sevk ve nakiller sırasında hükümlü ve tutuklulara kelepçe takılması da dâhil olmak üzere her türlü tedbir alınır. Silâh taşıma ve bulundurma yetkisi MADDE 13- (1) Güvenlik görevlileri, ateĢli silâh bulundurabilirler veya taĢıyabilirler. (2) DıĢ güvenlik görevlilerine bedeli mukabilinde zatî demirbaĢ silâh verilir. (3) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı AteĢli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası, güvenlik görevlileri hakkında da uygulanır. (4) Bu Kanun hükümlerine göre satın alınan silâhlarla ilgili iĢlemler, her türlü resim, vergi ve harçtan muaftır.
5 / 34
Silâh kullanma yetkisi ve bu yetkinin kullanılacağı durumlar MADDE 14- (1) Güvenlik görevlileri kanunen yetkili kılındıkları hâller dıĢında kurum içine silâhla giremezler. Ancak özel müdahale biriminde görevli olanlar ile dıĢ güvenlik görevlileri silâhla müdahaleyi gerektiren durumlarda, kurum içerisine silâhla girebilirler. (2) Güvenlik görevlileri, kurumdaki veya kurum dıĢındaki görevleri sırasında; a) MeĢru savunma hakkının kullanılması, b) Bedenî kuvvet veya maddî güç kullanarak etkisiz hâle getiremediği asayiĢi bozan bir olay veya direniĢ karĢısında, bu olayın önlenmesi ya da direniĢin sona erdirilmesi, c) Hükümlü ve tutuklunun, kurumdan veya nakil ve sevk sırasında bulunduğu yerden kaçmaya kalkıĢması ya da bu maksatla saldırıda bulunması, ç) Korumakla görevli oldukları kurum, yer, tesis, araç ve silâha karĢı saldırıda bulunulması veya kendisine teslim edilmiĢ kiĢilerin kaçırılmaya kalkıĢılması, bunlara karĢı vuku bulacak saldırıyı baĢka türlü savuĢturma imkânının bulunmaması, d) Saldırı veya karĢı koymaya elveriĢli silâh, alet veya eĢyaların teslimi istendiği hâlde, verilmeyerek direniĢte bulunulması veya teslim edilmiĢ silâh, alet veya eĢyaların tekrar alınmasına teĢebbüs edilmesi, e) Kurumlarda kavga, kargaĢa, direnme veya isyan çıkması, hâllerinde silâh kullanmaya yetkilidir. (3) Saldırı veya tehlikenin defedilmesinde ölçülülük ve orantılılık ilkesi göz önünde bulundurulur. (4) Ġç güvenlik görevlileri hiçbir Ģekilde kurum içerisinde ateĢli silâh bulunduramaz, taĢıyamaz ve kullanamazlar. Ateşli silâh kullanılmasında uyulacak esaslar MADDE 15- (1) AteĢli silâh kullanılmasında aĢağıda sayılan ilke ve esaslara uygun olarak hareket edilir: a) AteĢli silâh kullanmadan önce, olayın ve durumun özellikleri göz önünde bulundurularak; savunmaya iliĢkin aletlerle önleyici ve etkisiz duruma getirici yöntem ve araçların kullanılmasına öncelik verilir. b) Diğer yöntem ve araçların kullanılması suretiyle sonuç elde edilememe ihtimalinin yüksek bulunması veya kullanılmıĢ olmasına rağmen sonuç elde edilememiĢ olması hâlinde ateĢli silâh kullanılabilir. Ancak ateĢ etmek, silâh kullanmada son çaredir. c) AteĢli silâh kullanmadan önce kiĢiye duyabileceği Ģekilde uyarıda bulunulur. ç) KiĢinin uyarıyı dikkate almayarak eylemine devam etmesi hâlinde, önce uyarı amacıyla ateĢ edilir. d) Yapılan uyarı ateĢine rağmen eyleme son verilmemesi hâlinde, kiĢinin yakalanmasını sağlayacak ölçü ve oranda ateĢli silâh kullanılabilir.
(2) DıĢ güvenlik görevlisi, görevi sırasında, kendisine veya muhafaza etmekle sorumlu olduğu kuruma, hükümlü veya tutukluya karĢı silâhlı saldırıya teĢebbüs edilmesi
6 / 34
hâlinde, saldırı tehlikesini etkisiz kılacak ölçü ve oranda duraksamadan ateĢli silâh kullanabilir. Soruşturma usulü ve gizlilik kuralı MADDE 16- (1) Güvenlik görevlilerinin, görevleri sebebiyle iĢledikleri suçlardan dolayı, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz. (2) Güvenlik görevlilerinin veya kolluk birimlerinin kuvvet kullanarak müdahale ettiği durumlarda, müdahalede görev alan personelin kimlik bilgileri gizli tutulur. Ġşbirliği MADDE 17- (1) Güvenlik görevlileri, kanunlarla verilen görevleri kolluk makamları ile kamu kurum ve kuruluĢlarıyla iĢbirliği içinde yerine getirir. (2) Doğal afet, yangın, isyan, firar, firara teĢebbüs, kurumlarda asayiĢ ve düzeni önemli ölçüde bozan yaygın direniĢ ve Ģiddet hareketleri, silâhlı çatıĢma veya benzeri ciddi tehlike yaratan hâllerde, kurum iç ve dıĢ güvenlik görevlilerinin yetersiz kalması durumunda, kurumun iç veya dıĢ güvenliğinin sağlanması ya da asayiĢ ve düzenin yeniden tesis edilmesine yönelik yapılması gerekenler, Cumhuriyet baĢsavcısı tarafından yazılı veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, daha sonra yazılı hâle getirilmek üzere sözlü olarak, mahallin en büyük mülkî amirine iletilir. Talepler mahallin en büyük mülkî amiri tarafından gecikmeksizin yerine getirilir. (3) Sevk ve nakil sırasında güvenlik, koruma veya konaklamaya ihtiyaç duyulması hâlinde, sevkten sorumlu dıĢ güvenlik görevlisinin talebi, kolluk makamları tarafından derhâl yerine getirilir. Durum mahallin Cumhuriyet baĢsavcılığına bildirilir. (4) Ġkinci fıkra hükmüne göre yardım talep edilmesi hâlinde, aĢağıda belirtilen esaslar uygulanır: a) Kolluk kuvvetleri, kurumlarda güvenliğin sağlanmasında ya da asayiĢ veya düzenin yeniden tesis edilmesi hususunda kendi mevzuatında sahip olduğu yetkileri kullanır. b) Güvenlik görevlileri ile genel kolluğun kuvvet kullanarak müdahale ettiği durumlarda; iĢbirliği ve koordinasyon ile olayları sona erdirmek veya direnmeyi etkisiz kılmak amacıyla görevlendirilecek personel, araç, gereç ve zor kullanmanın derecesi, bu Kanunun 12, 14 ve 15 inci madde hükümleri gözetilmek ve müdahale eden kolluk görevlilerinin en üst amirlerinin görüĢleri alınmak suretiyle, kurum müdürü, yokluğunda kurumda bulunan en üst amir tarafından takdir edilir. Eğitim MADDE 18- (1) Güvenlik hizmetlerinde görev alacak personelin eğitimi, Ceza Ġnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezlerinde yapılır. Ancak bu eğitim ihtiyaç hâlinde, masrafları Bakanlıkça karĢılanmak kaydıyla, Jandarma Genel Komutanlığı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından da verilebilir. Ġnfaz ve güvenlik tazminatı MADDE 19- (1) Kurum personeli ile kurum denetiminde görev yapan personelden;
7 / 34
a) BaĢkontrolör, kontrolör ve ceza infaz kurumu müdürüne (12.000) b) Ceza infaz kurumu müdür yardımcısı ve infaz uzmanına (10.000) c) Stajyer kontrolör, infaz uzman yardımcısı, uzman tabip, tabip, diĢ tabibi, psikolog, sosyal çalıĢmacı, veteriner, eczacı, diyetisyen, öğretmen, eğitim uzmanı, mühendis, mimar ve saymana (9.000) ç) Ġnfaz ve koruma baĢmemuru ve infaz koruma memuruna (7.000) e) Kurum kadrolarında görev yapan diğer personele (5.000) gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan tutarı geçmemek üzere infaz ve güvenlik tazminatı ödenir. Bu ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi veya kesintiye tâbi tutulamaz. (2) Denetimli serbestlik müdürlüğünde görev yapan personel, hizmet sınıfı unvan ve derecelerine göre ceza infaz kurumunda görev yapan emsallerine bu madde gereğince ödenen infaz ve güvenlik tazminatından yarı oranında yararlanır. Silâh, malzeme, teçhizat, araç ve gereç temini MADDE 20- (1) Kurumların güvenlik hizmetlerinde kullanılacak hayvan, silâh, mühimmat, teçhizat, diğer araç ve gereçler ile özel giysiler, Genel Müdürlük tarafından temin edilir. (2) Bu Kanun hükümlerine göre alınacak silâhların miktar ve cinsi, hangi güvenlik görevlilerine verileceği ve ne Ģekilde taĢınacağı ile kayıtlarının nasıl tutulacağına iliĢkin hususlar, ĠçiĢleri Bakanlığının görüĢü alınarak Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. (3) Genel Müdürlük tarafından, infaz ve koruma baĢmemuru ile infaz ve koruma memurlarına özel kıyafet verilir ve görevi baĢındaki personelin iaĢesi sağlanır. Bunlara iliĢkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Kadro cetvelleri MADDE 21- (1) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığına ait bölümünden çıkarılmıĢ; güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere, ekli (2), (3) ve (4) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvellerin Adalet Bakanlığına ait bölümüne eklenmiĢtir. (2) Devir sürecinde, dıĢ güvenlik hizmetleri devralınan kurumların personel ihtiyacının karĢılanabilmesi amacıyla, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası hükmü uygulanmaksızın Bakanlığa ait münhal kadrolarda değiĢiklik yapılabilir. Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler MADDE 22- (1) 14/6/1930 tarihli ve 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin Ġdaresi Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıĢtır.
(2) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı AteĢli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinin (B) alt bendine, “f) Adalet Bakanlığı merkez ve taĢra teĢkilâtında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
8 / 34
emrinde görevli ceza infaz kurumu müdürü, ceza infaz kurumu müdür yardımcısı, infaz uzmanı, infaz uzman yardımcısı, infaz ve koruma baĢmemuru ile infaz ve koruma memurluğundan,” bendi eklenmiĢtir. (3) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun: a) 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A/11) numaralı bendinde yer alan “Patent Uzman Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ġnfaz Uzman Yardımcıları,” ve “Patent Uzmanlığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ġnfaz Uzmanlığına,” b) 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” bölümünün “A- Özel Hizmet Tazminatı” bendinin (i) alt bendinde yer alan “Patent Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ġnfaz Uzmanları,”, c) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin; “I- Genel Ġdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (h) bendinde yer alan “Patent Uzmanı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ġnfaz Uzmanı” ibareleri eklenmiĢtir. ç) (II) Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “4-BAġBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA” bölümünde yer alan “Cezaevi Müdürü” ibaresi “Ceza Ġnfaz Kurumu Müdürü” Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve bu ibareden sonra gelmek üzere, “Denetimli Serbestlik Müdürü” ibaresi eklenmiĢtir. d) 152 nci maddesinin “G) Adalet Hizmetleri Tazminatı” bölümünün (d) bendi; “Ceza infaz kurumu müdürü, denetimli serbestlik müdürü, ceza infaz kurumu müdür yardımcısı, infaz uzmanı ve uzman yardımcısı, infaz ve koruma baĢmemuru, infaz ve koruma memurlarına ayrıca %75’inden az olmamak üzere %150’sine kadar” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir. (4) 3/7/2005 tarihli ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanununun; 1) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi “Müdürlük: Denetimli serbestlik müdürlüğünü”, 2) Üçüncü Bölüm baĢlığı ve 10 uncu maddesinin baĢlığı “Müdürlük”, 11 inci maddesinin baĢlığı “Müdürlüğün görevleri”, 21 inci maddesinin baĢlığı “Müdürlük personelinin özlük iĢleri”, 3) a) 2 nci maddesinde yer alan “denetimli serbestlik ve yardım merkezi Ģube müdürlükleri” ibaresi “denetimli serbestlik müdürlükleri”, b) 5 nci maddesinin ikinci ve 6 ncı maddesinin birinci fıkralarında yer alan “Denetimli serbestlik ve yardım merkezi Ģube müdürlüğü” ibareleri “Denetimli serbestlik müdürlüğü”, c) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “denetimli serbestlik ve yardım merkezi Ģube müdürü” ibaresi “denetimli serbestlik müdürü”, 4) a) 5 inci maddesinin birinci, 11 inci maddesinin birinci, 12 nci maddesinin birinci, 13 üncü maddesinin birinci, 14 üncü maddesinin birinci, 15 inci maddesinin birinci, 25 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “Ģube müdürlüğünün” ibareleri “müdürlüğün”,
b) 7 nci maddesinin birinci fıkrasında, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde, 10 uncu maddesinin ikinci, 18 inci maddesinin birinci fıkralarında, 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde, 27 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ģube müdürlükleri” ibareleri “müdürlükler”,
9 / 34
c) 10 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasında yer alan “ ġube Müdürlüğüne” ibareleri “Müdürlüğe”, ç) 10 uncu maddesinin üçüncü, 21 inci maddesinin birinci, 24 üncü maddesinin birinci fıkralarında yer alan “ġube müdürlüklerinde” ibareleri “Müdürlüklerde”, d) 10 uncu maddesinin üçüncü, 16 ncı maddesinin birinci fıkralarında yer alan “Ģube müdürü” ibareleri “müdür”, e) 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “ġube müdürlüğünden” ibaresi “Müdürlükten”, f) 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Ģube müdürlüğünce” ibaresi “müdürlükçe”, g) 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ġube müdürlüklerinden” ibaresi “Müdürlüklerden”, ğ) 23 üncü maddesinin birinci ve 25 inci maddesinin birinci fıkralarında yer alan “ġube müdürlüklerinin” ibareleri “Müdürlüklerin” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir. (5) 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma TeĢkilât Görev ve Yetkileri Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “,ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dıĢ korunmalarını yapmak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıĢtır. (6) 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının TeĢkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi; “Ceza infaz kurumlarının güvenlik hizmetlerini yürütmek,” Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve aynı Kanununun 36 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aĢağıdaki 36/A maddesi eklenmiĢtir. “Ceza infaz kurumu müdürü ve infaz uzmanı MADDE 36/A- Ceza infaz kurumlarına en az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurtdıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından yazılı ve Bakanlıkça yapılacak mülakat sınav sonucuna göre müdür yardımcısı ve infaz uzman yardımcısı olarak atama yapılabilir. Ceza infaz kurumu müdür yardımcılığı ve infaz uzman yardımcılığı yazılı ve mülakat sınavı Ģekil ve uygulama esasları yönetmelikle düzenlenir. Ġnfaz uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalıĢtıktan ve hazırlayacakları tezin kabulünden sonra açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Sınavda baĢarılı olanlar infaz uzmanı kadrolarına atanırlar. Üst üste iki defa yeterlik sınavında baĢarı gösteremeyenler veya aranan Ģartları taĢımadıkları sonradan anlaĢılanlar kazanılmıĢ hak, derece ve kademeleri ile memur kadrosuna atanırlar. Ġnfaz uzmanlarının müdür yardımcılığına, müdür yardımcılarının kurum müdürlüğüne atanma Ģartları ile kurum müdür ve müdür yardımcılarının infaz uzmanlığına atanma Ģartları yönetmelikle düzenlenir.” (7) 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunun 2/A maddesinde yer alan “(ceza ve infaz kurumları hariç)” ibaresi madde metninden çıkarılmıĢtır.
10 / 34
(8) 29/7/2002 tarihli ve 4769 sayılı Ceza Ġnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanununun; a) 1) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan “idare memurluğu öğrencileri ile”, 2) 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Ġdare memurluğu ve”, 3) Geçici 1 inci maddesinde yer alan “idare memurları” ibareleri yürürlükten kaldırılmıĢtır. b) 1) 2 nci maddesi, “Madde 2- Bu Kanun, ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapacak personelden infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin hizmet öncesi eğitimi ile bu kurumlarda görev yapan personelin aday memurluk, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimlerini ve ceza infaz kurumlarının iĢbirliği içinde olduğu kurum ve kuruluĢların eğitime iliĢkin taleplerini kapsar.”, 2) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi, “Bu Genel Müdürlüğe bağlı olarak ihtiyaç duyulan yerlerde yeteri kadar bölge eğitim merkezi kurulur.” 3) 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki “üç ayda” ibaresi “altı ayda”, 4) 9 uncu maddesinin birinci fıkrası, “Eğitim merkezlerinin öğretim görevlileri, Adalet Bakanlığının istemi üzerine ilgili kurum, kuruluĢ veya kurulun yetkili organlarınca ek görevle görevlendirilmeleri uygun görülen yeteri kadar Yargıtay ve DanıĢtay üyeleri, yükseköğretim kurumları öğretim elemanları, hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile avukatlar, ceza infaz kurumları ve tutukevleri kontrolörleri, ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile denetimli serbestlik müdürleri, doktorları, psikologları, psikiyatristleri, pedagogları, sosyal çalıĢmacıları, sosyologları ve öğretmenler ile alanıyla ilgili özel bilgi ve deneyime sahip diğer uzmanlardan oluĢur.”, 5) 10 uncu maddesi, “Madde 10- Eğitim merkezlerinde hizmet öncesi eğitime, ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinin ihtiyacına göre ve Adalet Bakanlığınca belirlenecek sayıda merkezi sınavda baĢarılı olan adaylar arasından, infaz ve koruma memurluğu öğrenciliği için sınav komisyonunca yapılacak sözlü sınav ve mülâkatta baĢarılı olanlar alınır. Adaylara eğitim süresince (3000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık harçlık ödenir. Bu harçlıklardan damga vergisi hariç, herhangi bir kesinti yapılmaz. Sınav komisyonu, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürünün onayı ile Genel Müdürlük tarafından her eğitim merkezi için kurulacak komisyonda görevlendirilen genel müdür yardımcısı veya daire baĢkanının baĢkanlığında, bir tetkik hâkimi, eğitim merkezi müdürü veya müdür yardımcısı ile eğitim merkezinin bulunduğu yerin adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu baĢkanı ve Cumhuriyet baĢsavcısından oluĢur.” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir. (9) 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ġnfazı Hakkında Kanunun; a) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi,
11 / 34
“(1) Açık ceza infaz kurumları, hükümlülerin iyileĢtirilmelerinde, çalıĢtırılmaları ve meslek edindirilmelerine öncelik verilen, firara karĢı engelleri bulunmayan, sadece idari binaları ile kurumun giriĢlerinde dıĢ güvenlik görevlisi bulunan, güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yetinilen kurumlardır.”, b) 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası, “(3) Çocuk eğitimevlerine yapılacak nakiller güvenlik görevlilerinin nezaretinde yerine getirilir. Hükümlülerin kapalı ceza infaz kurumlarından açık ceza infaz kurumlarına veya açık ceza infaz kurumları arası nakilleri, Bakanlık tarafından verilen yol süreleri dikkate alınarak güvenlik görevlisi olmaksızın yapılır.” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir. c) 86 ncı maddesine aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir. “(9) Ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin ziyaretçileriyle görüĢmeleri kayıt edilebilir. Kayıt iĢlemlerinin usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.” (10) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına aĢağıdaki bent eklenmiĢtir. “16) Ceza infaz kurumlarında, ceza infaz kurum müdürü, müdür yardımcısı, infaz uzmanı, infaz uzman yardımcısı, infaz ve koruma baĢmemuru ile infaz ve koruma memuru 90” Yönetmelik MADDE 23- (1) Bu Kanunun uygulanmasına iliĢkin esas ve usuller altı ay içinde Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir. Dış güvenlik hizmetlerinin devri GEÇĠCĠ MADDE 1- (1) Kurumların dıĢ güvenlik hizmetleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç beĢ yıl içinde, Adalet Bakanlığının talebi üzerine ĠçiĢleri Bakanlığı ile yapılacak protokolle aĢamalı olarak devredilir. (2) ĠçiĢleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülmekte olan kurumların dıĢ güvenlik hizmetlerinin, Adalet Bakanlığına devir iĢlemleri sonuçlanıncaya kadar, devri yapılmayan kurumlarda dıĢ güvenlik hizmetleri Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yerine getirilir. Kadro iptal ve ihdasının uygulanması GEÇĠCĠ MADDE 2- (1) Bu Kanunla kadroları kaldırılan cezaevi müdürlerinden; cezaevi müdürü görevini yürütmekte olanlar ceza infaz kurumu müdürü kadrolarına, ikinci müdür görevini yürütmekte olanlar ceza infaz kurumu müdür yardımcısı kadrolarına atanmıĢ sayılırlar.
(2) Ġdare memuru unvanlı kadrolarda bulunanların görevleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sona erer ve en geç altı ay içinde eski kadrolarına veya bu Kanuna ekli (2) sayılı listede ihdas edilen memur unvanlı kadrolara kazanılmıĢ hak, aylık ve dereceleri dikkate alınarak atanırlar. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali haklarını almaya devam ederler. Bu madde uyarınca yeni bir kadroya atanan personelin atandıkları yeni kadroların aylık, ek
12 / 34
gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî hakları (fazla çalıĢma ücreti ile fiilen yapılan ek ders karĢılığı alınan ücretler hariç) toplamı net tutarının, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî hakları (fazla çalıĢma ücreti ile fiilen yapılan ek ders karĢılığı alınan ücretler hariç) toplamı net tutarından az olması halinde aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar atandıkları kadroda kaldıkları sürece, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. (3) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte idare memurluğu öğrencisi olarak eğitim görenlerden eğitim süresi sonunda baĢarılı olanlar, en geç altı ay içinde bu Kanuna ekli (2) sayılı listede ihdas edilen memur unvanlı kadrolara idare memurluğu kadrosuna denk kazanılmıĢ hak, aylık ve dereceleri dikkate alınarak atanırlar. Bunlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır. (4) Devir süresince, her yıl dörtbinden az olmamak üzere, dıĢ güvenlik görevlilerine ait münhal kadrolara sınav ve atama yapılmak suretiyle personel alınır. Atıflar GEÇĠCĠ MADDE 3- (1) Diğer kanunlarda “cezaevi müdürü”ne yapılmıĢ atıflar “ceza infaz kurumu müdürü”ne, “denetimli serbestlik ve yardım merkezi Ģube müdürlüğü”ne yapılmıĢ atıflar da “denetimli serbestlik müdürlüğü”ne yapılmıĢ sayılır. Ġnfaz uzmanı kadrolarına atama GEÇĠCĠ MADDE 4- (1) Bu Kanun ile kadrosu kaldırılanlar ve Genel Müdürlüğün diğer personelinden, infaz uzman yardımcılığı giriĢ sınavına katılabilmek için yaĢ Ģartı hariç, gerekli öğrenim Ģartını ve diğer nitelikleri taĢıyanlar, Genel Müdürlükçe belirlenen konuda hazırladıkları tezin kabul edilmesi Ģartıyla, ihdas edilen infaz uzmanı sayısının yüzde ellisini aĢmayacak Ģekilde bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde bir defaya mahsus olmak üzere, esas ve usulleri Genel Müdürlükçe belirlenerek yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda baĢarılı olmaları kaydıyla, infaz uzmanı kadrolarına atanırlar. Ġdare memuru olanlardan bu sınavlarda baĢarılı olamayanlar Genel Müdürlükçe durumlarına uygun memur kadrolarına atanırlar. Ödenek GEÇĠCĠ MADDE 5- (1) DıĢ güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla kurumların silâh, mühimmat, teçhizat, araç, gereç ve diğer ihtiyaçları satın alma veya kiralama yoluyla sağlanır. Bu amaçla Bakanlık bütçesine yeteri kadar ödenek konulur. Yürürlük MADDE 24- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 25- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
13 / 34
(1) SAYILI LĠSTE
KURUMU :
ADALET BAKANLIĞI
TEġKĠLATI :
TAġRA
(I) SAYILI CETVEL
ĠPTAL EDĠLEN KADROLARIN
SINIFI
UNVANI
DERECESĠ
SERBEST KADRO ADEDĠ
TUTULAN KADRO ADEDĠ
TOPLAM
GĠH
Cezaevi Müdürü
1
512
512
GĠH
Cezaevi Müdürü
2
146
146
GĠH
Cezaevi Müdürü
3
193
193
GĠH
Cezaevi Müdürü
4
110
110
GĠH
Cezaevi Müdürü
5
63
63
GĠH
Cezaevi Müdürü
6
18
18
GĠH
Cezaevi Müdürü
7
24
24
GĠH
Cezaevi Müdürü
8
17
17
GĠH
Cezaevi Müdürü
9
13
13
GĠH
Cezaevi Müdürü
10
4
4
GĠH
Ġdare Memuru
5
203
203
GĠH
Ġdare Memuru
6
4
4
GĠH
Ġdare Memuru
7
2
2
GĠH
Ġdare Memuru
8
10
10
GĠH
Ġdare Memuru
9
70
70
GĠH
Ġdare Memuru
10
6
6
TOPLAM
1.395
14 / 34
(2) SAYILI LĠSTE
KURUMU :
ADALET BAKANLIĞI
TEġKĠLÂTI :
MERKEZ
(II) SAYILI CETVEL
ĠHDAS EDĠLEN KADROLAR (MESLEK MENSUPLARI)
UNVAN
DERECE
SERBEST KADRO ADEDĠ
TUTULAN KADRO ADEDĠ
TOPLAM
Genel Müdür Yardımcısı
1
2
2
Daire BaĢkanı
1
2
-
2
Tetkik Hâkimi
4
10
-
10
TOPLAM
14
14
15 / 34
(3) SAYILI LĠSTE
KURUMU :
ADALET BAKANLIĞI
TEġKĠLÂTI :
MERKEZ
(I) SAYILI CETVEL
ĠHDAS EDĠLEN KADROLAR
SINIF
UNVAN
DERECE
SERBEST KADRO ADEDĠ
TUTULAN KADRO ADEDĠ
TOPLAM
GĠH
ġube Müdürü
1
4
-
4
GĠH
ġube Müdürü
2
6
-
6
GĠH
ġube Müdürü
3
6
-
6
GĠH
ġef
5
4
-
4
GĠH
ġef
6
6
-
6
GĠH
ġef
7
6
-
6
GĠH
V.H.K.Ġ.
9
10
-
10
GĠH
V.H.K.Ġ.
8
10
-
10
GĠH
V.H.K.Ġ.
7
10
-
10
GĠH
V.H.K.Ġ.
6
10
-
10
GĠH
Memur
9
10
-
10
GĠH
Memur
8
10
-
10
GĠH
Memur
7
10
-
10
GĠH
Memur
6
10
-
10
TOPLAM
112
112
16 / 34
(4) SAYILI LĠSTE
KURUMU :
ADALET BAKANLIĞI
TEġKĠLATI :
TAġRA
(I) SAYILI CETVEL ĠHDAS EDĠLEN KADROLARIN
SINIFI
UNVANI
DERECESĠ
SERBEST KADRO ADEDĠ
TUTULAN KADRO ADEDĠ
TOPLAM
GĠH
Ceza Ġnfaz Kurumu Müdürü
1
210
210
GĠH
Ceza Ġnfaz Kurumu Müdürü
2
40
40
GĠH
Ceza Ġnfaz Kurumu Müdürü
3
40
40
GĠH
Ceza Ġnfaz Kurumu Müdürü
4
40
40
GĠH
Ceza Ġnfaz Kurumu Müdürü
5
10
10
GĠH
Ceza Ġnfaz Kurumu Müdürü
6
10
10
GĠH
Ceza Ġnfaz Kurumu Müdür Yardımcısı
1
360
360
GĠH
Ceza Ġnfaz Kurumu Müdür Yardımcısı
2
220
220
GĠH
Ceza Ġnfaz Kurumu Müdür Yardımcısı
3
270
270
GĠH
Ceza Ġnfaz Kurumu Müdür Yardımcısı
4
240
240
GĠH
Ceza Ġnfaz Kurumu Müdür Yardımcısı
5
250
250
GĠH
Ceza Ġnfaz Kurumu Müdür Yardımcısı
6
160
160
GĠH
Ġnfaz Uzmanı
1
58
58
GĠH
Ġnfaz Uzmanı
2
90
90
GĠH
Ġnfaz Uzmanı
3
75
75
GĠH
Ġnfaz Uzmanı
4
70
70
GĠH
Ġnfaz Uzmanı
5
90
90
17 / 34
GĠH
Ġnfaz Uzmanı
6
80
80
GĠH
Ġnfaz Uzmanı
7
87
87
GĠH
Ġnfaz Uzman Yardımcısı
7
130
130
GĠH
Ġnfaz Uzman Yardımcısı
8
130
130
GĠH
Ġnfaz Uzman Yardımcısı
9
140
140
GĠH
Ġnfaz ve Koruma BaĢmemuru
1
450
450
GĠH
Ġnfaz ve Koruma BaĢmemuru
2
450
450
GĠH
Ġnfaz ve Koruma BaĢmemuru
3
450
450
GĠH
Ġnfaz ve Koruma BaĢmemuru
4
450
450
GĠH
Ġnfaz ve Koruma BaĢmemuru
5
400
400
GĠH
Ġnfaz ve Koruma BaĢmemuru
6
286
286
GĠH
Ġnfaz ve Koruma BaĢmemuru
7
350
350
GĠH
Ġnfaz ve Koruma Memuru
3
2000
2000
GĠH
Ġnfaz ve Koruma Memuru
4
1940
1940
GĠH
Ġnfaz ve Koruma Memuru
9
7000
7000
GĠH
Ġnfaz ve Koruma Memuru
10
7000
7000
GĠH
Ġnfaz ve Koruma Memuru
11
5000
5000
GĠH
Memur
5
50
50
GĠH
Memur
6
50
50
GĠH
Memur
7
50
50
GĠH
Memur
8
50
50
GĠH
Memur
9
30
30
GĠH
Memur
10
30
30
GĠH
ġoför
10
250
250
GĠH
ġoför
11
245
245
18 / 34
THS
Teknisyen
9
145
145
THS
Teknisyen
10
180
180
THS
Teknisyen
11
175
175
TOPLAM
29.831
19 / 34
GENEL GEREKÇE Cezaların infazı, bir suç karĢılığında ceza mahkemelerince verilen hürriyeti bağlayıcı ceza ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle infaz, ceza yargılamasının tamamlayıcı bir unsurudur. Ġnfaz sisteminin temel amacı, toplumu korumak ve iĢledikleri suçla toplumsal yaĢama karĢı uyumsuzluk göstermiĢ ve yargı organlarınca suçluluğu tespit edilmiĢ kiĢilerin, iç dünyalarına nüfuz ederek uygun bir iyileĢtirme rejimine tâbi tutulmak suretiyle topluma yeniden kazandırılmalarını, yeniden suç iĢlemelerini önleyici etkenleri güçlendirerek toplumla uyumlu bir kiĢi hâline gelmelerini sağlamaktır. Bu amaca ulaĢabilmek için iyileĢtirme çalıĢmalarının sağlam temellere dayandırılması ve ceza infaz kurumlarında aynı zamanda çeĢitli faaliyetlerin gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir. Ġnfaz kurumlarını yönetecek idareciler, yetiĢmiĢ personel ve uzmanlar ile uygun fiziksel tesisler, sağlık tedbirleri, uygun besin, giyim, dıĢarı ile sağlıklı ve düzenli iliĢkiler, eğitim ve öğretim, sportif, meslekî ve sanatsal çalıĢmalar, tahliye öncesi ve sonrasına iliĢkin faaliyetler, asayiĢ ve güvenlik tedbirleri, iyileĢtirme çalıĢmalarının baĢlıca araçlarıdır. Ancak, ceza infaz kurumlarında eğitim ve iyileĢtirme çalıĢmalarının baĢarısı öncelikle kurumlarda iç ve dıĢ güvenliğin sağlanmasına bağlıdır. Kurumların iç ve dıĢ güvenliğinin sağlanması; birbirleriyle yakından ilgili, birbirini sürekli olarak etkileyen ve tamamlayan faaliyetler olup, bu göreve iliĢkin yetki ve sorumluluğun bir otoriteye verilmesi, çalıĢmaların tek elden yürütülmesi, hizmette etkinlik ve verimliliğin sağlanması bakımından zorunlu bulunmaktadır. Uygulamada, kapalı ceza infaz kurumlarında, iç güvenlik hizmetleri Adalet Bakanlığınca, dıĢ güvenlik hizmetleri ise ĠçiĢleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığınca yerine getirilmektedir. Ayrıca, hükümlü ve tutukluların sevk, nakil, duruĢmada hazır bulundurulması veya hastanede muhafaza edilmesi gibi iĢlemler de Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılmaktadır. Ġç güvenlik hizmetlerinde temel amaç, tutukluluğun veya cezaların infazının disiplin ve düzen içerisinde yerine getirilerek, hükümlü ve tutukluların can güvenliklerinin sağlanmasını, muhafaza edilmelerini, kendilerine veya baĢkalarına zarar vermeleri ile rehin alma ve ayaklanma gibi olayların önüne geçilmesini sağlamaktır. DıĢ güvenlik hizmetlerindeki temel amaç ise, hükümlü ve tutukluların firar etmelerinin engellenmesi, dıĢarıdan kuruma yapılacak saldırıların önlenmesi, kurum dıĢında hükümlü ve tutukluların muhafazası ve can güvenliğinin sağlanmasıdır. DıĢ güvenlik personeli, silâhlı bir güç iken, iç güvenlik personeli silâhsızdır. Ġç güvenlik personelinin yetersiz kaldığı durumlarda yetkililerin çağrısı ile dıĢ güvenlik personeli, tek baĢına veya diğer güvenlik güçleriyle birlikte kurumlara girerek olaylara müdahalede bulunabilmektedir.
Jandarma, kurumların dıĢ koruma görevini yerine getirmek dıĢında mülkî, adlî ve askerî görevleri de olan genel bir kolluk gücüdür. 1937 yılında, Jandarma TeĢkilât ve Nizamnamesiyle, Adalet Bakanlığınca muhafaza teĢkilâtı kuruluncaya kadar Jandarmaya geçici olarak verilen ceza infaz kurumlarının dıĢ korumasını yapma görevi, 2803 sayılı Jandarma TeĢkilât, Görev ve Yetkileri Kanununun 7 nci maddesiyle Jandarmanın mülkî görevleri arasında sayılmıĢtır. Bu Ģekilde, ceza infaz kurumlarının iç ve dıĢ güvenlik hizmetlerinin farklı bakanlıklara bağlı personel tarafından yerine getirilmesi; kurumlarda iki baĢlılığa, mevzuatın farklı yorumlanmasına, hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilerin iki ayrı
20 / 34
yerde aranması gibi mükerrer iĢlemlere ve gereksiz yazıĢmalara neden olmakta, ayrıca, sevk ve nakil gibi hizmetlerin yerine getirilmesinde koordinasyon sorunlarına yol açabilmektedir. Mukayeseli hukukta, örneğin Avusturya, Almanya, Ġsviçre, Ġsveç, Norveç, Danimarka, Hollanda ve Finlandiya gibi ülkelerde ceza infaz kurumlarının iç ve dıĢ güvenlik hizmetleri Adalet Bakanlığınca yerine getirilmekte olup, adlî görev kapsamında değerlendirilmektedir. Ceza infaz kurumlarında son yıllarda; koğuĢ sisteminden oda sistemine geçilmek suretiyle gerçekleĢtirilen fiziksel dönüĢüm, mekanik, fiziki ve elektronik güvenlik sistemlerinin geliĢtirilmesi, ceza infaz kurumları personel eğitim merkezlerinin açılması ve bu yolla personele hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim verilmesi imkânları geliĢtirilmiĢtir. Sağlanan bu geliĢmelerle, dıĢ güvenlik hizmetlerini yerine getirme kapasitesine ulaĢan Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne, Tasarıyla kurumların dıĢ güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi görevi verilerek, Jandarmanın genel kolluk gücü olarak aslî görevine dönmesi imkânı sağlanmıĢ olacaktır. DıĢ güvenlik hizmetlerinin uzman personel tarafından yapılması genel olarak infaz hizmetlerinin kalitesinin de yükseltilmesine yol açacaktır. Tasarı, ceza infaz kurumlarının dıĢ güvenlik hizmetlerinin Jandarma Genel Komutanlığından, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne devri, bu aĢamadan itibaren dıĢ güvenlik hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için, personelin atama, görev, yetki ve sorumlulukları, çalıĢma esas ve usulleri, zor ve silâh kullanma yetkisi ile silâh, araç ve gereç temini ve diğer hususların düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıĢtır.
21 / 34
MADDE GEREKÇELERĠ MADDE 1- Maddede, Tasarının amacı belirtilmiĢtir. Hâlen kapalı ceza infaz kurumlarında iç güvenlik hizmetleri, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, dıĢ güvenlik hizmetleri ise, ĠçiĢleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yerine getirilmektedir. Ġç güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde temel amaç, cezaların infazının ve tutukluluğun, disiplin ve düzen içerisinde yerine getirilmesini, hükümlü ve tutukluların can güvenliklerinin sağlanmasını, muhafaza edilmelerini, kendilerine veya baĢkalarına zarar vermelerinin, ayrıca rehin alma ve ayaklanma gibi olayların önüne geçilmesini sağlamaktır. DıĢ güvenlik hizmetlerindeki temel amaç ise, hükümlü ve tutukluların firar etmelerinin engellenmesi, dıĢarıdan kuruma yapılacak saldırı ve müdahalelerin önlenmesi, sevk ve nakil hizmetleri ile adliye, hastane gibi yerlerde can güvenliklerinin sağlanmasıdır. Kapalı ceza infaz kurumlarının iç ve dıĢ güvenlik hizmetlerinin farklı bakanlıklara bağlı personel tarafından yerine getirilmesi, kurumlarda iki baĢlılığa, hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilerin iki ayrı yerde aranması gibi mükerrer iĢlemlere ve baĢta sevk ve nakil olmak üzere hizmetlerin yerine getirilmesinde koordinasyon sorunlarına neden olabilmektedir. 2803 sayılı Jandarma TeĢkilât, Görev ve Yetkileri Kanununun, jandarmanın genel görevlerini düzenleyen 7 nci maddesinde temel görevleri mülkî, adlî ve askerî görevler olarak tasnife tâbi tutulmuĢ, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dıĢ korumalarını yapma görevi ise, jandarmanın mülkî görevleri arasında sayılmıĢtır. Dikkat edilmelidir ki, suç ve suçlulukla mücadelede kanunlardan kaynaklanan görevlerin yerine getirilmesinde aslî unsur genel kolluk gücüdür. Jandarmanın genel kolluk görevinin yanı sıra, askerî görevlerinin de varlığı dikkate alındığında, ceza infaz kurumlarının dıĢ koruma görevinin jandarma tarafından yerine getirilmesine devam edilmesi halinde, personel sayısı ve görev yoğunluğu bakımından güçlüklerle karĢılaĢılabilecektir. ÇağdaĢ infaz rejiminin temel ilkeleri dikkate alınarak ceza infaz kurumlarının fonksiyonel ve fizikî kapasite bakımından 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ġnfazı Hakkında Kanunda öngörülen tasnife uygun yapılandırılması için, dıĢ koruma hizmetlerinin de eksiksiz yerine getirilmesi gerekmektedir. Oysa ki mevcut organizasyon ve personel durumu itibariyle yeniden yapılandırma faaliyetlerinin yerine getirilmesi mümkün gözükmemektedir. Zira çağdaĢ penoloji biliminde, infaz hukukunda egemen olan düzen ve muhafaza fonksiyonunun yerine getirilmesi birbirinden ayrılmaz bir unsur olarak telakki edilmektedir. Ceza infaz kurumları personelinin dıĢ güvenlik hizmetlerini yerine getirme kapasitesine sahip olamaması nedeniyle bu hizmetler geçici olarak Jandarmaya verilmiĢtir. Tasarıyla, iç güvenlik hizmetlerini yerine getiren Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün bu görevi yanında, dıĢ güvenlik hizmetlerini de yerine getirme görevi verilerek, iç ve dıĢ güvenlik hizmetlerinin farklı bakanlıklara bağlı personel tarafından yerine getirilmesindeki sorunların giderilmesinin yanında, Jandarmanın aslî görevine dönebilmesi amaçlanmaktadır. MADDE 2- Maddede, Tasarının kapsamı belirtilmiĢtir. Tasarıyla, güvenlik hizmetlerinin Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmesi amaçlandığından, bu hizmet kapsamında sayılabilecek aslî ve tamamlayıcı düzenlemelere Tasarıda yer verilmiĢtir.
22 / 34
“Güvenlik hizmeti” kavramı, içerik ve anlam itibariyle sadece kurumların fizikî güvenliklerinin sağlanmasından ibaret değildir. Zira bu kurumlarda barındırılan hükümlü ve tutukluların, kuruma veya baĢka bir yere götürülüp getirilmesi, nakli, sevki, hastane ve sağlık kuruluĢlarında muhafazası veya duruĢmalarda can güvenliklerinin sağlanmasına iliĢkin hizmetleri de kapsamaktadır. Ceza infaz kurumların güvenlik hizmetlerinin sağlanmasında görev alacak personelin unvan, görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlarda Tasarıyla düzenlenmiĢtir. MADDE 3- Madde ile, Tasarıda geçen bazı terimlerin tanımlarına yer verilmiĢtir. Bedenî kuvvetin, güvenlik görevlilerince, direnen kiĢilere karĢı veya eĢya üzerinde doğrudan doğruya kullanılan gücü; maddî gücün ise, güvenlik görevlilerince, direnen kiĢilere karĢı veya eĢya üzerinde bedenî kuvvetin dıĢında kullanılan kelepçe, cop, basınçlı su, göz yaĢartıcı gazlar veya tozlar, fizikî engeller, güvenlik köpekleri ile sair hizmet araçlarını ifade ettiği belirtilmektedir. Güvenlik görevlisinin, iç ve dıĢ güvenlik görevlilerinin tamamını kapsadığı, dıĢ güvenlik görevlisinin, dıĢ güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde görevlendirilen, ceza infaz kurumu müdür yardımcısı, infaz uzmanı, infaz uzman yardımcısı, infaz ve koruma baĢmemuru, infaz ve koruma memuru ile Ģoförünü; iç güvenlik görevlisinin ise, iç güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde görevlendirilen, ceza infaz kurumu müdür yardımcısı, infaz uzmanı, infaz uzman yardımcısı, infaz ve koruma baĢmemuru ile infaz ve koruma memurunu, ifade etmektedir. Güvenlik hizmetlerinin iç ve dıĢ güvenlik hizmetlerini kapsayacak Ģekilde tanımı yapılarak, dıĢ güvenlik hizmetlerinin, kurumların veya kurumların toplu olarak bulunduğu kampüsler ile eklentilerinin dıĢ güvenliğinin sağlanması, hükümlü ve tutukluların her ne sebeple olursa olsun kurum dıĢına çıkarılmaları ve kurum dıĢında muhafazaları ile Bakanlık tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde verilen sevk ve nakil talimatlarına iliĢkin hizmetleri; iç güvenlik hizmetlerinin ise, hükümlü ve tutukluların günlük yaĢamları ve infaz iĢleri ile iyileĢtirme faaliyetlerinin devamı ile kurum içerisindeki güvenlik ve disiplinin sağlanması, firarların önlenmesi için gözetim ve denetime iliĢkin hizmetleri ifade ettiği belirtilmektedir. Kurum terimi, 5275 sayılı Kanunda sayılan ve özellikleri belirtilen, Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumları; Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumları; Kadın, Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumları; Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri; Açık Ceza Ġnfaz Kurumları ve Çocuk Eğitimevleri ve Tutukevleri ile bunların eklentileri, bahçeleri, açık alanları, giriĢ çıkıĢ yerleri gibi tüm unsurlarını ifade etmektedir. Bu kurumların en üst amiri de Kurum Müdürü olarak tanımlanmaktadır. Özel müdahale birimi, kurumlarda isyan, direniĢ, firar, firara teĢebbüs veya asayiĢi bozan benzeri olayların ortaya çıkması halinde ve özel güvenlik gerektiren nakil iĢlemlerinde görevlendirilmek üzere iç ve dıĢ güvenlik görevlilerinden oluĢturulan birimi ifade etmekte olup, bu birimin görevi acil hallerde müdahaleyle sınırlı olacak ve sadece çok önemli olaylarda görev alacaklardır. Öte yandan, Tasarının 2 nci maddesiyle birlikte değerlendirildiğinde, askerî ceza infaz kurumları, Tasarı kapsamına alınmamıĢtır. MADDE 4- Maddede, güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde göz önüne alınacak temel ilkelere yer verilmiĢtir.
23 / 34
5275 sayılı Kanunun 2 ilâ 7 nci maddelerinde düzenlenen infaz hukukuna iliĢkin temel ilkeler güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde de gözetilecektir. BaĢta Anayasa olmak üzere, ülkemizin de taraf olduğu uluslararası sözleĢme ve bildirgelerde yer alan ilkeler, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı sırasında gözetilecek temel direktifler olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu cümleden olmak üzere, ayrımcılık yasağı, insanlık dıĢı aĢağılayıcı ve onur kırıcı davranıĢlarda bulunmama kuralı, güvenlik hizmetlerinde de gözetilecek bir direktif hükmüdür. Öte yandan, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı sırasında ulaĢılmak istenen temel amaçlar ile hapis cezalarının infazında gözetilecek ilkeler de güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde dikkate alınacaktır. Zira kurumların güvenliğinin en iyi Ģekilde sağlanması infaz rejiminin bir parçasıdır. Kaldı ki, muhafaza fonksiyonundan yoksun olabilecek bir infaz rejimi, hükümlü ve tutuklulara tanınan hak ve sorumlulukların yerine getirilmesinde zaafiyeti oluĢturabilecektir. MADDE 5- Maddeyle, Kurumların güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinden kurum müdürü sorumlu olacağı, kurumların toplu olarak bulunduğu kampüslerdeki ortak alanlar ile kampüs dıĢındaki eklentilerinin güvenlik hizmetleri ile bu kampüslerde yapılacak sevk ve nakillerin koordinasyonun Genel Müdürlükçe görevlendirilen bir kurum müdürlüğü tarafından yapılacağı ve müdürlük teĢkilâtı bulunmayan ceza infaz kurumlarının yönetim ve güvenlik hizmetlerinin ise Genel Müdürlükçe belirlenecek kurum müdürlüğü tarafından yerine getirileceği düzenlenmektedir. Zira, müdürlük teĢkilatı bulunmayan küçük cezaevlerine nakil amacıyla özel personel ve araç tahsisi aĢırı mali külfet getireceği için buraların sevk ve nakil iĢlemleri, Genel Müdürlüğün belirleyeceği müdürlük teĢkilatı olan daha büyük kurumlarca yerine getirilecektir. MADDE 6- Maddeyle, kurumların güvenlik ve asayiĢini sağlamak, bu iĢlerin koordineli bir Ģekilde iĢlemesini gerçekleĢtirmek ülke çapında bu konuda uygulama birliği ve azami derecede verim alabilmek amacıyla Genel Müdürlük bünyesinde Ġç Güvenlik Daire BaĢkanlığı ile DıĢ Güvenlik Daire BaĢkanlığı kurulmaktadır. MADDE 7- Kurulacak daire baĢkanlıklarında kimlerin görev alacağı ve nasıl yapılandırılacağı belirtilmektedir. MADDE 8- Kurulacak Ġç Güvenlik Daire BaĢkanlığının görevinin, kanunlarda belirtilen iç güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumlu; DıĢ Güvenlik Hizmetleri Daire BaĢkanlığının görevinin ise, kanunlarda belirtilen dıĢ güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumlu belirtilmektedir. MADDE 9- Madenin birinci fıkrasında dıĢ güvenlik görevlilerinin ikinci fıkrasında da iç güvenlik görevlilerinin görev ve yetkileri ayrı ayrı sayılmaktadır. DıĢ güvenlik görevlilerinin ana görevinin kurumların dıĢ güvenlik hizmetlerini sağlamak olduğu hükme bağlanmıĢtır. DıĢ güvenlik hizmetleri, Tasarının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde ayrıntılı olarak tanımlanan hizmetleri kapsamaktadır. Söz konusu bentte dıĢ güvenlik hizmetleri kavramının hükümlü ve tutukluların nakli, sevki, hastane ve sağlık merkezlerinde muhafaza iĢlemlerini kapsadığı açık olduğundan, dıĢ güvenlik görevlilerinin genel anlamda görev ve yetkilerini bu maddede ayrıca bu husus belirtilmemiĢtir.
24 / 34
DıĢ güvenlik görevlilerinin talep edilmesi hâlinde, açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitimevlerinden kapalı kurumlara yapılacak nakiller de dıĢ güvenlik görevlilerinin görev ve yetkisinde sayılmaktadır. DıĢ güvenlik görevlileri, hükümlü ve tutukluların nakledildiği araçlar, sağlık kurum ve kuruluĢlarında hükümlü ve tutukluların kalması için tahsis edilen yerler ile diğer ilgili yerlerde mevzuata uygun Ģekilde arama ve kontrol iĢlemlerini yapacaklardır. Buna göre, dıĢ güvenlik görevlileri, kurum ile kuruma ait nakil aracı, sağlık ünitesi veya diğer ilgili yerlere girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirmek, üst ve eĢyalarını detektörle aramak, x-ray cihazlarından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirmek yetkisine sahiptir. Bu cihazların bulunmadığı yerlerde veya Ģüphe hâlinde ise arama ve kontrol elle yapılacaktır. Öte yandan, bentte yer alan “diğer ilgili yerler” ibaresi, hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumu, nakil aracı, sağlık ünitesi, duruĢma salonu, mahkeme veya hastane koridoru ve keĢif gibi dıĢ güvenlik hizmetinin zorunlu olarak yapılacağı yerleri de kapsamaktadır. Ancak, dıĢ güvenlik görevlilerine verilen bu görev ve yetkilerin kapsam ve niteliği, dıĢ güvenlik hizmetinin sağlanması amacıyla sınırlı ve orantılı olduğundan, bu yetki ve görev hâlen ilgili mevzuat hükümlerine göre genel kolluğun kullanmıĢ olduğu görev ve yetkileri kapsamamaktadır. Doğal afet, yangın, isyan, firar, firara teĢebbüs, kurumlarda asayiĢ ve düzeni önemli ölçüde bozan yaygın direniĢ ve Ģiddet hareketleri, silâhlı çatıĢma veya benzeri ciddi tehlike yaratan hâllerde, iç güvenlik görevlilerinin müdahalede yetersiz kaldığı durumlarda, dıĢ güvenlik görevlileri kurum içine girerek kurumun iç güvenliğini sağlamak, asayiĢ ve düzeni yeniden tesisi etmekle görevlidir. Hükümlü ve tutukluların sevk, nakil ve duruĢma sırasında veya bulundukları yerde meydana gelen olaylarda, Ceza Muhakemesi Kanununda belirtilen belirtilen herkes tarafından kullanılabilecek yakalama yetkisinin koĢul ve orantısına uymak suretiyle dıĢ güvenlik görevlileri tarafından kullanılabileceği belirtilmektedir. Öte yandan, madde metninde geçen “bulundukları yerde” ibaresinin, dıĢ güvenlik kavramıyla birlikte değerlendirilmesi gerekir. Bu yerler, örneğin; nakil aracı, duruĢma salonu, mahkeme veya hastane koridoru, mahkeme nezarethanesi gibi önceden öngörülmeyen yerler de olabilir. Asıl olarak iç güvenlik görevlilerine verilen, kurumlarda yapılacak arama iĢlemine, kurum müdürünün gerekli görmesi hâlinde dıĢ güvenlik görevlilerinin de katılabilecekleri açıkça belirtilmiĢtir. Çünkü verilen görevler bakımından iç güvenlik görevlileri bazen aramalarda tek baĢlarına yetersiz kalmaları nedeniyle böyle bir düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır. DıĢ güvenlik görevlilerinin, kurumlara giriĢlerde mutlaka arama yapabilecekleri, çıkıĢlarda ise duruma göre, Ģartların gerektirmesi hâllerinde arama yapma yetkisine sahip oldukları belirtilmiĢtir. Genel ceza mahkemelerince tutuklanan ancak askerî cezaevi ve tutukevlerinde bulunması gereken asker kiĢilerin, her türlü sevk ve nakil iĢlemlerini dıĢ güvenlik görevlileri yapacaktır. Kurumların iç güvenlik hizmetlerini iç güvenlik görevlilerinin yerine getirecekleri ikinci fıkrada belirtilmektedir. Ġç güvenlik hizmetlerinin neler olduğu tanımlar maddesinde belirtildiği için tekrardan kaçınmak amacıyla bu madde de yeniden ifade edilmemiĢtir. Ancak iç güvenlik görevlileri, hükümlü ve tutukluların günlük yaĢamları ve iyileĢtirme faaliyetlerinin devamı ile kurum içerisindeki güvenlik ve disiplinin sağlanması, firarların önlenmesi için gözetim ve denetime iliĢkin hizmetleri yerine getireceklerdir.
25 / 34
Üçüncü fıkrada, güvenlik görevlileri, kurumlarda olağan veya olağanüstü aramalar sırasında suç teĢkil eden veya delil olabilecek ya da suç teĢkil etmemekle birlikte hükümlü, tutuklu veya personel bakımından tehlike doğurabilecek ya da yasaklanmıĢ eĢyaya rastlamaları hâlinde bunları kontrol altına alarak, durumu gecikmeksizin yetkili ve görevli Cumhuriyet savcısına bildireceklerdir. Dördüncü fıkrada, güvenlik görevlileri, kurumlarda suç iĢlenmesi hâlinde yetkili ve görevli Cumhuriyet savcısının emri alınıncaya kadar olay yerini ve delillerini korumakla görevli kılınmıĢtır. Dikkat edilmelidir ki, Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında suç soruĢturması niteliğinde olabilecek iĢlem ve faaliyetler yine bu Kanunun belirttiği makam ve mercilerce yerine getirilecektir. Dolayısıyla kurumlarda suç iĢlenmesi hâlinde, soruĢturma evresinin güvenlik ve selameti bakımından dıĢ güvenlik görevlileri tarafından yapılacak iĢlem, olay yerini ve delilleri koruma altına almaktan ibarettir. Bu nedenle, güvenlik görevlilerince fizikî muayene, keĢif, yüzleĢtirme ve benzeri soruĢturma iĢlemleri yapılamayacaktır. Zira, bu iĢlemler bizatihi soruĢturma makamlarınca yetkilendirilen görevlilerce yerine getirilecektir. Belirtmek gerekir ki, kurumlarda meydana gelen ve ceza hukuku anlamında suç niteliğinde olabilecek fiillerin iĢlenmesi hâlinde güvenlik görevlilerinin görev, yetki ve sorumluluklarının kapsam ve sınırı yine Tasarıda dıĢ güvenlik görevlilerine ait görev ve yetkiler ile “güvenlik görevlisi” teriminin içerdiği anlam gözönünde tutularak yorum ve uygulama yapılması gerekir. Güvenlik görevlilerinin, Tasarı dıĢında diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmekle görevli oldukları da ayrıca belirtilmektedir. MADDE 10- Maddede güvenlik görevlilerinin çalıĢma esas ve usulleri düzenlenmektedir. Maddenin birinci fıkrasında, dıĢ güvenlik hizmetlerinin niteliği gereği kesintisiz olarak yirmidört saat esasına göre yürütülen hizmetler olması nedeniyle, bu hizmetleri yerine getirenlerin, nöbet ve vardiya usulüne göre çalıĢtırılacağı öngörülmektedir. Güvenlik görevlilerinin çalıĢma esas ve usulleri, görevlendirilmeleri, görev süreleri, iç ve dıĢ güvenlik hizmetlerine geçiĢ koĢulları, özel müdahale birimi ile dıĢ güvenlik hizmetlerinde görevlendirileceklerde aranacak yaĢ, sağlık, eğitim ve diğer Ģartların yönetmelikle düzenleneceği belirtilmektedir. Kurumların güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında, ihtiyaç duyulması hâlinde iç güvenlik görevlileri, kurum müdürünce, geçici olarak dıĢ güvenlik hizmetlerinde görevlendirilebileceklerdir. DıĢ veya iç güvenlik hizmetlerinde geçici olarak görevlendirilen güvenlik görevlileri, görevlendirildikleri hizmete iliĢkin kanunlarla verilen hak ve yetkilere sahip olacaklardır. MADDE 11- Ceza infaz kurumlarının güvenlik hizmetlerinde görevli infaz ve koruma baĢmemurları, infaz ve koruma memurları ile Ģoförlerinin, adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca, güvenlik hizmetlerinin kapsam ve niteliği göz önünde tutularak, hizmetin aksamadan yürütülmesini sağlamak amacıyla, ceza infaz kurumlarındaki aslî görevleri dıĢında baĢka bir göreve atanamayacağı veya görevlendirilemeyeceği belirtilmiĢtir.
Ġnfaz ve koruma baĢmemurları, infaz ve koruma memurları ile Ģoförleri, ihtiyaç hâlinde personel ve iĢ durumu göz önünde bulundurularak sadece Bakanlık merkez ve taĢra birimleri ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde çalıĢtırılabileceklerdir.
26 / 34
MADDE 12- Maddede, güvenlik görevlilerinin, Tasarıyla veya diğer kanunlarla verilen görevleri yaparken maddede yazılı hâllerin ya da asayiĢi bozan bir olayın ortaya çıkması durumunda, bu hâllerin önlenmesi veya direniĢin etkisiz kılınması amacıyla hangi Ģartlarda zor kullanma yetkisini haiz olduğu ayrıntılı olarak düzenlenmiĢtir. Bilindiği gibi, güvenlik görevlilerinin zor kullanma yetkisi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin R(2006)2 sayılı Tavsiye Kararının güç kullanımına iliĢkin 64 üncü maddesinde düzenlenmiĢ, ayrıca 65 inci maddesinde güç kullanımının Ģartlarını kapsayan ayrıntılı bir prosedürün iç hukukta yer alması öngörülmüĢtür. Madde düzenlemesinde, söz konusu Tavsiye Kararının hükümleri de dikkate alınmıĢtır. Maddenin birinci fıkrasında, güvenlik görevlilerinin, görevini yaparken direniĢ, firar, firara teĢebbüs, ayaklanma veya asayiĢi bozan benzeri olaylarla karĢılaĢması hâlinde, bu olayların önlenmesi, saldırının veya saldırıda bulunanların etkisiz hâle getirilmesi, direniĢin kırılması amacıyla veya kanuna uygun bir emrin ifası sırasında, aktif veya pasif direniĢ gösterilmesi hâlinde ve direniĢi kıracak ölçüde zor kullanmaya yetkili olduğu belirtilmektedir. Bu fıkra hükmünün uygulanabilmesi aĢağıdaki hâl ve Ģartların gerçekleĢmesine bağlıdır: 1) Her Ģeyden önce kanunlarla verilen görevin yerine getirilmesi kapsamında bir direniĢin söz konusu olması gerekmektedir. DireniĢ, kurumlarda mevzuat hükümlerine göre uyulması gerekli davranıĢ kurallarına belli bir ölçüde ve oranda kuvvet kullanımını da kapsayacak Ģekilde karĢı koymayı ifade eder. DireniĢ salt uyulması gereken kurallara uyulmaması değildir. Bunun belli bir yoğunlukta dıĢarıya vurulması ayrıca bir sürekliliği de içermesi gerekmektedir. 2) Kurumlarda, güvenlik görevl
 
Kayıt
26 Nisan 2012
Mesajlar
27
Beğeniler
0
#5
CEZA İNFAZ KURUMLARI GÜVENLİK HİZMETLERİ KANUNU TASARISI TASLAĞI

1- infaz ve güvenlik tazminatı :

MADDE 19- (1) Kurum personeli ile kurum denetiminde görev yapan personelden;

a) Başkontrolör, kontrolör ve ceza infaz kurumu müdürüne (12.000)

b) Ceza infaz kurumu müdür yardımcısı ve infaz uzmanına (10.000)

c) Stajyer kontrolör, infaz uzman yardımcısı, uzman tabip, tabip, diş tabibi, psikolog, sosyal çalışmacı, veteriner, eczacı, diyetisyen, öğretmen, eğitim uzmanı, mühendis, mimar ve saymana (9.000)

ç) infaz ve koruma başmemuru ve infaz koruma memuruna (7.000)

e) Kurum kadrolarında görev yapan diğer personele (5.000)

gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan tutarı geçmemek üzere infaz ve güvenlik tazminatı ödenir. Bu ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi veya kesintiye tâbi tutulamaz.

Para kısmına geçersek;

Cezaevi 1. müdürlerine : 12.000x(0,06446) = 773,52 TL

Cezaevi 2. müdürlerine : 10.000x(0,06446) = 644,60 TL

İnfaz koruma Başmemuru ve infaz koruma memurlarına : 7.000x(0,06446) = 451,22 TL

Diğer personeller(katip, aşçı,hizmetli vb.) = 5.000x(0,06446) = 322,30 TL

(Maaş katsayı oranı : 0,06446)

2-Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 22- d) 152 nci maddesinin “G) Adalet Hizmetleri Tazminatı” bölümünün (d) bendi; “Ceza infaz kurumu müdürü, denetimli serbestlik müdürü, ceza infaz kurumu müdür yardımcısı, infaz uzmanı ve uzman yardımcısı, infaz ve koruma başmemuru, infaz ve koruma memurlarına ayrıca %75’inden az olmamak üzere %150’sine kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

Para kısmına geçersek

Cezaevi 1. ve 2. müdürlerine : 188 x %75 = 141 puan (Adalat Taz. 188 olan) 1 puan 5,33 tl ise 141 x 5,33 = 751,53 TL

Cezaevi 2. müdürlerine : 143 x %75 = 107,25 puan

(Adalat Taz. 143 olan) 1 puan 5,33 tl ise 107,25 x 5,33 = 571,64 TL

İnfaz koruma Başmemurlarına : 88 x %75 = 66 puan

(Adalat Taz. 88 olan) 1 puan 5,33 tl ise 66 x 5,33 = 351,78 TL

İnfaz koruma memurlarına : 79 x %75 = 59,25 puan

(Adalat Taz. 79 olan) 1 puan 5,33 tl ise 59,25 x 5,33 = 315,80 TL

İnfaz koruma memurlarına : 77 x %75 = 59,25 puan

(Adalat Taz. 77 olan) 1 puan 5,33 tl ise 57,75 x 5,33 = 307,80 TL

Not: yani yeni işe gireb bir infaz ve koruma memuruna infaz ve güvenlik tazminatından 451,22 TL + Adalet tazminatından da 307,80 TL olmak üzere toplam : 759,02 tl lik zam gelecek...
ben böyle bişey buldum ama gerçek mi bu arkadaşlar
 
Kayıt
12 Mart 2012
Mesajlar
57
Beğeniler
0
#6
bu super olur maaslar polısler ıle aynı olacak..ınsallah kabul gorur..bu yasa dısş guvenlık yasassı degılmı o ise bu yasa hala meclıste henuz onaylanmadı...bazı arkadaslar yazın khk seklınde cıkar dıyorlar..
 
Kayıt
15 Mayıs 2012
Mesajlar
12
Beğeniler
0
#7
Hayırlısı olsun,daha göreve başlayamadık,inşallah herkes elini çabuk tuar işler çabuk halledilirde herkes rahat eder.
 
Yukarı Alt