Dış Güvenlik Meclise Sunuldu

kardelenkurt

Kurucu
Yetkili Kişi
Kayıt
13 Kasım 2011
Mesajlar
349
Beğeniler
17
Yaş
34
Şehir
Ankara
#1
Ceza İnfaz Kurumlarının, dış güvenlik hizmetlerinin, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne devrini öngören kanun tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

TBMM'NE SUNULAN "GÜVENLİK HİZMETLERİ KANUNU TASARISI" NIN SON HALİ
CEZA İNFAZ KURUMLARI GÜVENLİK HİZMETLERİ KANUNU TASARISI
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; ceza infaz kurumlan ile tutukevlerinin güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Kanun; ceza infaz kurumlan ile tutukevlerinde güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesini, güvenlik hizmetlerinde görev alacak personelin unvan, görev, yetki ve sorumluluklan ile diğer hususlan kapsar.

Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bakanlık: Adalet Bakanlığım,
b) Bedenî kuvvet: Güvenlik görevlilerine direnen kişilere karşı veya eşya üzerinde doğrudan doğruya kullanılan gücü,
c) Dış güvenlik görevlisi: Kurum müdürü ile dış güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde görevlendirilen; ceza infaz kurumu müdür yardımcısı, idare memuru, infaz ve koruma başmemuru, infaz ve koruma memuru ile şoförü,
ç) Dış güvenlik hizmetleri: Kurumlann veya kurumlann toplu olarak bulunduğu kampüsler ile eklentilerinin dış güvenliğinin sağlanması, hükümlü ve tutukluların her ne sebeple olursa olsun kurum dışına çıkanlmalan ve kurum dışında muhafazalan ile hazır edilmeleri ve Bakanlık tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde verilen sevk ve nakil talimatlanna ilişkin hizmetleri,
d) Genel Müdürlük: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü,
e) Güvenlik görevlisi: İç ve dış güvenlik görevlilerini,
f) Güvenlik hizmetleri: İç ve dış güvenlik hizmetlerini,
g) İç güvenlik görevlisi: Kurum müdürü ile iç güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde görevlendirilen; ceza infaz kurumu müdür yardımcısı, idare memuru, infaz ve koruma başmemuru ile infaz ve koruma memurunu,
ğ) İç güvenlik hizmetleri: Hükümlü ve tutuklulann günlük yaşamlan ve infaz işleri ile iyileştirme faaliyetlerinin devamı, kurum içerisindeki güvenlik ve disiplinin sağlanması, firarların önlenmesi için gözetim ve denetime ilişkin hizmetleri,
h) Kurum: Ceza infaz kurumlan ile tutukevlerini,
ı) Kurum müdürü: Kurumun en üst amirini,
i) Maddî güç: Güvenlik görevlilerine direnen kişilere karşı veya eşya üzerinde bedenî kuvvetin dışında kullanılan kelepçe, cop, basınçlı su, göz yaşartıcı gazlar veya tozlar, fizikî engeller, güvenlik köpekleri ile sair hizmet araçlannı,
ifade eder.

Kurumlann güvenliğinde gözetilecek ilkeler
MADDE 4- (1) Kurumlann güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 2 ila 7 nci maddelerinde belirtilen ilkeler gözönünde bulundurulur.
Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde sorumluluk
MADDE 5- (1) Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinden kurum müdürü sorumludur.
(2) Kurumların toplu olarak bulunduğu kampüslerdeki ortak alanlar ve kampus dışındaki eklentilerinin güvenlik hizmetleri ile bu kampüslerde yapılacak sevk ve nakillerin koordinasyonu Genel Müdürlükçe görevlendirilen bir kurum müdürlüğü tarafından yapılır.
(3) Müdürlük teşkilatı bulunmayan ceza infaz kurumlarının yönetim ve güvenlik hizmetleri Genel Müdürlükçe belirlenecek kurum müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

Daire başkanlıkları
MADDE 6- (1) Bu Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere, Genel Müdürlük bünyesinde İç Güvenlik Daire Başkanlığı ile Dış Güvenlik Daire Başkanlığı kurulmuştur.
(2) Daire başkanlıkları; birer daire başkanı, yeteri kadar tetkik hâkimi, diğer personel ve en az altışar şube müdürlüğünden oluşur.
(3) İç Güvenlik Daire Başkanlığı, kanunlarda belirtilen iç güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinden, Dış Güvenlik Daire Başkanlığı ise kanunlarda belirtilen dış güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumludur.

Güvenlik görevlilerinin görev ve yetkileri
MADDE 7- (1) Dış güvenlik görevlilerinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Dış güvenlik hizmetlerini yerine getirmek.
b) Talep edilmesi halinde açık ceza infaz kurumlan ile çocuk eğitimevlerinden kapalı ceza infaz kurumlarına yapılacak hükümlü ve tutuklu nakillerini gerçekleştirmek.
c) Hükümlü ve tutukluların nakledildiği araçlar, sağlık kurum ve kuruluşlarında hükümlü ve tutukluların kalması için tahsis edilen yerler ile diğer ilgili yerlerde arama ve kontrol yapmak.
ç) İç güvenlik görevlilerinin yetersiz kaldığı, doğal afet, yangın, isyan, firar, firara teşebbüs, kurumlarda asayiş ve düzeni önemli ölçüde bozan yaygın direniş ve şiddet hareketleri, silahlı çatışma veya benzeri ciddi tehlike yaratan hallerde, kurum müdürünün, yokluğunda kurumda bulunan en üst amirin gerekli görmesi durumunda kurum içerisine girerek kurumun iç güvenliğini sağlamak, asayiş ve düzeni yeniden tesis etmek.
d) Hükümlü ve tutukluların sevk, nakil ve duruşmaları sırasında veya bulundukları yerde meydana gelen olaylarda, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda belirtilen koşullara uygun yakalama yapmak.
e) Kurum müdürünün gerekli görmesi halinde kurum içerisindeki aramalara katılmak.
f) Kuruma girişlerde ve gerektiğinde çıkışlarda arama yapmak. g) Genel ceza mahkemelerince tutuklanmış olup da, askerî cezaevi ve tutukevlerinde
bulunan asker kişilerin her türlü sevk ve nakil işlemlerini gerçekleştirmek.
ğ) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
(2) İç güvenlik görevlilerinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kurumların iç güvenlik hizmetlerini yerine getirmek.
b) Açık ceza infaz kurumlan ile çocuk eğitimevlerinden kapalı ceza infaz kurumlarına yapılacak hükümlü ve tutuklu nakillerini gerçekleştirmek.
c) Kurumlarda arama yapmak.
ç) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
(3) Güvenlik görevlileri tarafından, kurumlarda ve ilgili yerlerde olağan veya olağanüstü aramalar sırasında bulunan ve suç teşkil eden veya delil olabilecek eşya ile suç teşkil etmemekle birlikte hükümlü, tutuklu veya personel bakımından tehlike doğurabilecek ya da yasaklanmış eşya koruma altına alınır ve Cumhuriyet başsavcılığına gecikmeksizin bildirilir.
(4) Kurumlarda suç işlenmesi halinde, yetkili ve görevli Cumhuriyet savcısının emri alınıncaya kadar olay yeri ve deliller koruma altına alınır.

Güvenlik görevlilerinin çalışma esas ve usulleri
MADDE 8- (1) Güvenlik görevlileri, nöbet ve vardiya usulü ile çalıştırılır.
(2) Güvenlik görevlilerinin çalışma esas ve usulleri, görevlendirilmeleri, görev süreleri, iç ve dış güvenlik hizmetlerine geçiş koşullan, dış güvenlik hizmetlerinde görevlendirileceklerde aranacak yaş, sağlık, eğitim ve diğer şartlar yönetmelikle düzenlenir.
(3) Dış güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında ihtiyaç duyulması halinde iç güvenlik görevlileri, kurum müdürü tarafından, geçici olarak dış güvenlik hizmetlerinde görevlendirilebilir. Bu şekilde geçici olarak görevlendirilenler, dış güvenlik görevlisinin sahip olduğu hak ve yetkileri kullanır.

Görevlendirme ve çalıştırma yasağı
MADDE 9- (1) İnfaz ve koruma başmemurlan, infaz ve koruma memuru ile şoförler, adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca, kurum dışında başka bir görevle görevlendirilemez ve çalıştınlamazlar.

Zor kullanma yetkisi
MADDE 10- (1) Güvenlik görevlileri, kanunlarla verilen görevleri yaparken; isyan, direniş, firar, firara teşebbüs veya asayişi bozan benzeri olaylann ortaya çıkması halinde, bu olaylann önlenmesi, saldınmn veya saldında bulunanlânn etkisiz hale getirilmesi, direnişin sona erdirilmesi amacıyla veya kanuna uygun bir emrin ifası sırasında aktif veya pasif direniş gösterilmesi halinde zor kullanmaya yetkilidir.
(2) Zor kullanma yetkisi kapsamında, asayişi bozan olaylar veya direnmenin kapsam ve derecesine göre, asayişi bozardan veya direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan oranda bedenî kuvvet veya maddî güç kullanılabilir.
(3) Zor kullanmadan önce, ilgililere asayişi bozan tutum ve davranışlanna ya da direnmeye devam etmeleri halinde; doğrudan doğruya zor kullanılacağı uyansı yapılır. Ancak, asayişi bozan olaylann veya direnmenin niteliği, kapsam ve derecesi gözönünde bulundurularak uyan yapılmadan da zor kullanılabilir.
(4) Acil hallerde güvenlik görevlileri, zor kullanma yetkisi kapsamında asayişi bozan olaylan sona erdirmek veya direnmeyi etkisiz kılmak amacıyla, kullanacağı araç ve gereç ile kullanacağı zorun derecesini kendisi takdir eder. Diğer hallerde, kurum müdürünün, yokluğunda kurumda bulunan en üst amirin talimatı doğrultusunda hareket edilir.
(5) Güvenlik görevlileri, kendilerine, kuruma, kurumlann toplu olarak bulunduğu kampüsler ile eklentilerine, nakil aracına, hükümlü ve tutuklulara veya diğer görevlilere yönelik bir saldın karşısında, zor kullanmaya ilişkin koşullara bağlı kalmaksızın, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza, Kanununun meşru savunma ve zorunluluk hallerine ilişkin hükümleri çerçevesinde savunmada bulunurlar.
(6) Sevk ve nakiller sırasında hükümlü ve tutuklulara kelepçe takılması da dahil olmak üzere her türlü tedbir alınır.

Silah taşıma ve bulundurma yetkisi
MADDE 11- (1) Güvenlik görevlileri, ateşli silah bulundurabilir veya taşıyabilirler.
(2) Dış güvenlik görevlilerine bedeli mukabilinde zatî demirbaş silah verilir. -
(3) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası, güvenlik görevlileri hakkında da
uygulanır.
(4) Bu Kanun hükümlerine göre silah taşıma yetkisine sahip bulunanlara ait silahların taşınması ve bulundurulmasına ilişkin düzenlenecek kağıtlar damga vergisinden ve yapılacak işlemler harçtan müstesnadır.
(5) Satılan silahların; ayrılma, ihraç ve benzeri sebeplerle geri alınma usul ve esasları ile satılma şekil ve şartlan, zayi, hasar, onanm, kadro standardı dışı bırakılması, eğitim ve görevde kullanılan mermilerin bedelli veya bedelsiz temini ve diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.

Silah kullanma yetkisi ve bu yetkinin kullanılacağı durumlar
MADDE 12- (1) Güvenlik görevlileri kanunen yetkili kılındıklan haller dışında
kurum içine silahla giremezler. Ancak, dış güvenlik görevlileri silahla müdahaleyi gerektiren
durumlarda, kurum içerisine silahla girebilirler.
(2) Güvenlik görevlileri, kurumdaki veya kurum dışındaki görevleri sırasında;
a) Meşru savunma hakkının kullanılması,
b) Bedenî kuvvet veya maddî güç kullanarak etkisiz hale getiremediği asayişi bozan bir olay veya direniş karşısında, bu olayın önlenmesi ya da direnişin sona erdirilmesi,
c) Hükümlü ve tutuklunun, kurumdan veya nakil ve sevk sırasmda bulunduğu yerden kaçmaya kalkışması ya da bu maksatla saldında bulunması,
ç) Korumakla görevli olduklan kurum, yer, tesis, araç ve silaha karşı saldında bulunulması veya kendisine teslim edilmiş kişilerin kaçınlmaya kalkışılması, bunlara karşı vuku bulacak saldınyı başka türlü savuşturma imkânının bulunmaması,
d) Saldın veya karşı koymaya elverişli silah, alet veya eşyaların teslimi istendiği halde, verilmeyerek direnişte bulunulması veya teslim edilmiş silah, alet veya eşyalann tekrar alınmasına teşebbüs edilmesi,
e) Kurumlarda kavga, kargaşa, direnme veya isyan çıkması,
hallerinde silah kullanmaya yetkilidir.
(3) Saldın veya tehlikenin defedilmesinde ölçülülük ve orantılılık ilkesi gözönünde bulundurulur.
(4) İç güvenlik görevlileri hiçbir şekilde kurum içerisinde ateşli silah bulunduramaz, taşıyamaz ve kullanamazlar.

Ateşli silah kullanılmasında uyulacak esaslar
MADDE 13- (1) Ateşli silah kullanılmasında aşağıda sayılan ilke ve esaslara uygun olarak hareket edilir:
a) Ateş etmek, silah kullanmada son çaredir.
b) Ateşli silah kullanmadan önce, olayın ve durumun özellikleri gözönünde bulundurularak savunmaya ilişkin aletlerle önleyici ve etkisiz duruma getirici yöntem ve araçlann kullanılmasına öncelik verilir.
c) Diğer yöntem ve araçlann kullanılması suretiyle sonuç elde edilememiş olması halinde ateşli silah kullanılabilir.
ç) Ateşli silah kullanmadan önce kişiye duyabileceği şekilde uyanda bulunulur.
d) Kişinin uyanyı dikkate almayarak eylemine devam etmesi halinde, önce uyan amacıyla ateş edilir.
e) Yapılan uyan ateşine rağmen eyleme son verilmemesi halinde, kişinin yakalanmasını sağlayacak ölçü ve oranda ateşli silah kullanılabilir.
(2) Dış güvenlik görevlisi, görevi sırasında, kendisine veya muhafaza etmekle sorumlu olduğu kuruma, hükümlü veya tutukluya karşı silahlı saldınya teşebbüs edilmesi halinde, saldın tehlikesini etkisiz kılacak ölçü ve oranda duraksamadan ateşli silah kullanabilir.
Soruşturma usulü ve gizlilik kuralı
MADDE 14- (1) Güvenlik görevlilerinin, görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz.
(2) Güvenlik görevlilerinin veya kolluk birimlerinin kuvvet kullanarak müdahale ettiği durumlarda, müdahalede görev alan personelin kimlik bilgileri gizli tutulur.
İşbirliği
MADDE 15- (1) Güvenlik görevlileri, kanunlarla verilen görevleri kolluk birimleri ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde yerine getirir.
(2) Doğal afet, yangın, isyan, firar, firara teşebbüs, kurumlarda asayiş ve düzeni önemli ölçüde bozan yaygm direniş ve şiddet hareketleri, silahlı çatışma veya benzeri ciddi tehlike yaratan hallerde, kurum iç ve dış güvenlik görevlilerinin yetersiz kalması durumunda, kurumun iç veya dış güvenliğinin sağlanması ya da asayiş ve düzenin yeniden tesis edilmesine yönelik yapılması gerekenler, Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yazılı veya gecikmesinde salanca bulunan hallerde, daha sonra yazılı hale getirilmek üzere sözlü olarak mahallin en büyük mülkî amirine iletilir. Bu talepler mahallin en büyük mülkî amirinin talimatıyla kolluk birimleri ile diğer kamu kuruluşları tarafından gecikmeksizin yerine getirilir.
(3) Sevk ve nakil sırasında kolluk birimlerinin yardımına ihtiyaç duyulması halinde, kolluk birimleri tarafından gerekli yardım sağlanır.
(4) İkinci fıkra hükmüne göre yardım talep edilmesi halinde, aşağıda belirtilen esaslar uygulanır:

a) Kolluk kuvvetleri, kurumlarda güvenliğin sağlanmasında ya da asayiş veya düzenin yeniden tesis edilmesi hususunda kendi mevzuatında sahip olduğu yetkileri kullanır.
b) Güvenlik görevlileri ile kolluğun kuvvet kullanarak müdahale ettiği durumlarda; işbirliği ve koordinasyon ile olayları sona erdirmek veya direnmeyi etkisiz kılmak amacıyla görevlendirilecek personel, kullanılacak araç ve gereç ile zor kullanmanın derecesi, 10 uncu, 12 nci ve 13 üncü madde hükümleri gözetilmek ve müdahale eden kolluk görevlilerinin en üst amirinin görüşü alınmak suretiyle Cumhuriyet başsavcısı tarafından takdir edilir.
c) Kolluk görevlileri hakkında bu görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
Eğitim
MADDE 16- (1) Güvenlik hizmetlerinde görev alacak personelin eğitimi, Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezlerinde yapılır. Ancak bu eğitim ihtiyaç halinde, masrafları Bakanlıkça karşılanmak kaydıyla, Jandarma Genel Komutanlığı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından da verilebilir.

Silah, malzeme, teçhizat, araç ve gereç temini
MADDE 17- (1) Kurumların güvenlik hizmetlerinde kullanılacak silah, mühimmat, teçhizat, diğer araç ve gereçler ile güvenlik köpekleri Genel Müdürlük tarafından temin edilir.
(2) Bu Kanun hükümlerine göre alınacak silahların miktar ve cinsi, hangi güvenlik görevlilerine verileceği ve ne şekilde taşınacağı ile kayıtlarının nasıl tutulacağına ilişkin hususlar, İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
(3) İnfaz ve koruma başmemuru ile infaz ve koruma memurları resmî kıyafet giyerler. Görevi başındaki personelin ücretsiz iaşesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle
düzenlenir.
Kadro cetvelleri
MADDE 18- (1) Cezaevi müdürü kadroları iptal edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığına ait bölümünden çıkarılmış ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere, ekli (1), (2) ve (3) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvellerin Adalet Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.
(2) Devir sürecinde, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası hükmü uygulanmaksızın Bakanlığa ait münhal kadrolarda değişiklik yapılabilir.

Yönetmelik
MADDE 19- (1) Bu Kanunda öngörülen ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler Bakanlıkça hazırlanarak yürürlüğe konulur.

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 20- (1) 14/6/1930 tarihli ve 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinin (B) alt bendine "f) Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü emrinde görevli ceza infaz kurumu müdürü, ceza infaz kurumu müdür yardımcısı, idare memuru, infaz ve koruma başmemuru ile infaz ve koruma memurluğundan," ibaresi eklenmiştir.
(3) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (II) sayılı ek gösterge cetvelinin "4.BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA" bölümünde yer alan "Cezaevi Müdürü" ibaresi "Ceza İnfaz Kurumu Müdürü" şeklinde değiştirilmiştir.
(4) 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan ", ceza infaz kurumlan ve tutukevlerinin dış korunmalannı yapmak" ibaresi yürürlükten kaldınlmıştır.
(5) 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun;

a) 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, "j) Ceza infaz kurumlannın güvenlik hizmetlerini yürütmek,"
b) 36 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 36/A maddesi eklenmiştir. "Ceza infaz kurumu müdürü
MADDE 36/A- Ceza infaz kurumlanna en az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından yazılı ve Bakanlıkça yapılacak mülakat sınav sonucuna göre müdür yardımcısı olarak atama yapılabilir.
Ceza infaz kurumu müdür yardımcılığı yazılı ve mülakat sınavı şekil ve uygulama esaslan yönetmelikle düzenlenir.
Müdür yardımcılarının kurum müdürlüğüne atanma şartlan yönetmelikle düzenlenir."
(6) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine "Milli Savunma Bakanlığı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü," ibaresi eklenmiştir.
(7) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı alt bendine "Milli Savunma Bakanlığı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü," ibaresi eklenmiştir. ^^«.-i^
(8) 29/7/2002 tarihli ve 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanununun;
a) 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 2- Bu Kanun, ceza infaz kurumlan ve tutukevlerinde görev yapacak personelden idare memurluğu öğrencileri ile infaz ve koruma memurluğu öğrencileri ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapacak personelden infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin hizmet öncesi eğitimi ile bu kurumlarda görev yapan personelin aday memurluk, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimlerini ve ceza infaz kurumlannın işbirliği içinde olduğu kurum ve kuruluşlann eğitime ilişkin taleplerini kapsar."
b) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Bu Genel Müdürlüğe bağlı olarak ihtiyaç duyulan yerlerde bölge eğitim merkezi kurulabilir."
c) 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "üç ayda" ibaresi "altı ayda" şeklinde değiştirilmiştir.
ç) 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Eğitim merkezlerinin öğretim görevlileri, Adalet Bakanlığının istemi üzerine ilgili kurum, kuruluş veya kurulun yetkili organlannca ek görevle görevlendirilmeleri uygun görülen yeteri kadar Yargıtay ve Danıştay üyeleri, yükseköğretim kurumlan öğretim elemanlan, hâkim ve Cumhuriyet savcılan ile avukatlar, ceza infaz kurumlan ve tutukevleri kontrolörleri, ceza infaz kurumlan ve tutukevleri ile denetimli serbestlik müdürleri, doktorlan, psikologlan, psikiyatristleri, pedagoglan, sosyal çalışmacılan, sosyologlan ve öğretmenler ile alanıyla ilgili özel bilgi ve deneyime sahip diğer uzmanlardan oluşur."
d) 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 10- Eğitim merkezlerinde hizmet öncesi eğitime, ceza infaz kurumlan ile denetimli serbestlik müdürlüklerinin ihtiyacına göre ve Adalet Bakanlığınca belirlenecek sayıda merkezi sınavda başanlı olan adaylar arasından, idare memurluğu öğrenciliği için Adalet Bakanlığınca, infaz ve koruma memurluğu öğrenciliği için sınav komisyonunca yapılacak sözlü sınav ve mülakatta başanlı olanlar alınır. Adaylara eğitim süresince (3.000) gösterge rakamının memur aylıklanna uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık harçlık ödenir. Bu harçlıklardan damga vergisi hariç, herhangi bir kesinti yapılmaz.
Smav komisyonu, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürünün onayı ile Genel Müdürlük tarafından her eğitim merkezi için kurulacak komisyonda görevlendirilen genel müdür yardımcısı veya daire başkanının başkanlığında, bir tetkik hâkimi, eğitim merkezi müdürü veya müdür yardımcısı ile eğitim merkezinin bulunduğu yerin adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkam ve Cumhuriyet başsavcısından oluşur."
(9) 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun; ,
a) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Açık ceza infaz kurumlan, hükümlülerin iyileştirilmelerinde, çalıştmlmalan ve meslek edindirilmelerine öncelik verilen, firara karşı engelleri bulunmayan, sadece idarî binalan ile kurumun girişlerinde dış güvenlik görevlisi bulunan, güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yetinilen kurumlardır."
b) 86 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(9) Ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin ziyaretçileriyle görüşmeleri kayıt edilebilir. Kayıt işlemlerinin usul ve esaslan yönetmelikle belirlenir."
Dış güvenlik hizmetlerinin devri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Kurumların dış güvenlik hizmetleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç beş yıl içinde, Adalet Bakanlığının talebi üzerine İçişleri Bakanlığı ile yapılacak protokolle aşamalı olarak devredilir.
(2) İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülmekte olan kurumların dış güvenlik hizmetlerinin Adalet Bakanlığına devir işlemleri sonuçlanıncaya kadar, devri yapılmayan kurumlarda dış güvenlik hizmetleri Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yerine getirilir ve bu kurumların devir işlemleri sonuçlanıncaya kadar 2803 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Kadro iptal ve ihdasının uygulanması
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kanunla kadroları kaldırılan cezaevi müdürlerinden; cezaevi müdürü görevini yürütmekte olanlar ceza infaz kurumu müdürü kadrolarına, ikinci müdür görevini yürütmekte olanlar ceza infaz kurumu müdür yardımcısı kadrolarına atanmış sayılırlar.
(2) Bu madde uyarınca yeni bir kadroya atanan personelin atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî haklan (fazla çalışma ücreti ile fiilen yapılan ek ders karşılığı alman ücretler hariç) toplamı net tutarının, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî haklan (fazla çalışma ücreti ile fiilen yapılan ek ders karşılığı alman ücretler hariç) toplamı net tutanndan az olması halinde aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar atandıklan kadroda kaldıklan sürece, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.
(3) Bu Kanun ile Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına ihdas edilen kadrolardan güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere 4.000 adedine 6363 sayılı 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlara tabi olmadan açıktan veya naklen atama yapılabilir.

Atıflar
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Diğer mevzuatta cezaevi müdürüne yapılmış atıflar ceza infaz kurumu müdürüne yapılmış sayılır.

Yürürlük
MADDE 21- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
İHDAS EDİLEN KADROLARIN (MESLEK MENSUPLARI)
CEZA İNFAZ KURUMLARI GÜVENLİK HİZMETLERİ KANUNU TASARISI

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; ceza infaz kurumlan ile tutukevlerinin güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Kanun; ceza infaz kurumlan ile tutukevlerinde güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesini, güvenlik hizmetlerinde görev alacak personelin unvan, görev, yetki ve sorumluluklan ile diğer hususlan kapsar.

Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bakanlık: Adalet Bakanlığım,
b) Bedenî kuvvet: Güvenlik görevlilerine direnen kişilere karşı veya eşya üzerinde doğrudan doğruya kullanılan gücü,
c) Dış güvenlik görevlisi: Kurum müdürü ile dış güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde görevlendirilen; ceza infaz kurumu müdür yardımcısı, idare memuru, infaz ve koruma başmemuru, infaz ve koruma memuru ile şoförü,
ç) Dış güvenlik hizmetleri: Kurumlann veya kurumlann toplu olarak bulunduğu kampüsler ile eklentilerinin dış güvenliğinin sağlanması, hükümlü ve tutukluların her ne sebeple olursa olsun kurum dışına çıkanlmalan ve kurum dışında muhafazalan ile hazır edilmeleri ve Bakanlık tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde verilen sevk ve nakil talimatlanna ilişkin hizmetleri,
d) Genel Müdürlük: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü,
e) Güvenlik görevlisi: İç ve dış güvenlik görevlilerini,
f) Güvenlik hizmetleri: İç ve dış güvenlik hizmetlerini,
g) İç güvenlik görevlisi: Kurum müdürü ile iç güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde görevlendirilen; ceza infaz kurumu müdür yardımcısı, idare memuru, infaz ve koruma başmemuru ile infaz ve koruma memurunu,
ğ) İç güvenlik hizmetleri: Hükümlü ve tutuklulann günlük yaşamlan ve infaz işleri ile iyileştirme faaliyetlerinin devamı, kurum içerisindeki güvenlik ve disiplinin sağlanması, firarların önlenmesi için gözetim ve denetime ilişkin hizmetleri,
h) Kurum: Ceza infaz kurumlan ile tutukevlerini,
ı) Kurum müdürü: Kurumun en üst amirini,
i) Maddî güç: Güvenlik görevlilerine direnen kişilere karşı veya eşya üzerinde bedenî kuvvetin dışında kullanılan kelepçe, cop, basınçlı su, göz yaşartıcı gazlar veya tozlar, fizikî engeller, güvenlik köpekleri ile sair hizmet araçlannı,
ifade eder.

Kurumlann güvenliğinde gözetilecek ilkeler
MADDE 4- (1) Kurumlann güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 2 ila 7 nci maddelerinde belirtilen ilkeler gözönünde bulundurulur.
Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde sorumluluk
MADDE 5- (1) Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinden kurum müdürü sorumludur.
(2) Kurumların toplu olarak bulunduğu kampüslerdeki ortak alanlar ve kampus dışındaki eklentilerinin güvenlik hizmetleri ile bu kampüslerde yapılacak sevk ve nakillerin koordinasyonu Genel Müdürlükçe görevlendirilen bir kurum müdürlüğü tarafından yapılır.
(3) Müdürlük teşkilatı bulunmayan ceza infaz kurumlarının yönetim ve güvenlik hizmetleri Genel Müdürlükçe belirlenecek kurum müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

Daire başkanlıkları
MADDE 6- (1) Bu Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere, Genel Müdürlük bünyesinde İç Güvenlik Daire Başkanlığı ile Dış Güvenlik Daire Başkanlığı kurulmuştur.
(2) Daire başkanlıkları; birer daire başkanı, yeteri kadar tetkik hâkimi, diğer personel ve en az altışar şube müdürlüğünden oluşur.
(3) İç Güvenlik Daire Başkanlığı, kanunlarda belirtilen iç güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinden, Dış Güvenlik Daire Başkanlığı ise kanunlarda belirtilen dış güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumludur.

Güvenlik görevlilerinin görev ve yetkileri
MADDE 7- (1) Dış güvenlik görevlilerinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Dış güvenlik hizmetlerini yerine getirmek.
b) Talep edilmesi halinde açık ceza infaz kurumlan ile çocuk eğitimevlerinden kapalı ceza infaz kurumlarına yapılacak hükümlü ve tutuklu nakillerini gerçekleştirmek.
c) Hükümlü ve tutukluların nakledildiği araçlar, sağlık kurum ve kuruluşlarında hükümlü ve tutukluların kalması için tahsis edilen yerler ile diğer ilgili yerlerde arama ve kontrol yapmak.
ç) İç güvenlik görevlilerinin yetersiz kaldığı, doğal afet, yangın, isyan, firar, firara teşebbüs, kurumlarda asayiş ve düzeni önemli ölçüde bozan yaygın direniş ve şiddet hareketleri, silahlı çatışma veya benzeri ciddi tehlike yaratan hallerde, kurum müdürünün, yokluğunda kurumda bulunan en üst amirin gerekli görmesi durumunda kurum içerisine girerek kurumun iç güvenliğini sağlamak, asayiş ve düzeni yeniden tesis etmek.
d) Hükümlü ve tutukluların sevk, nakil ve duruşmaları sırasında veya bulundukları yerde meydana gelen olaylarda, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda belirtilen koşullara uygun yakalama yapmak.
e) Kurum müdürünün gerekli görmesi halinde kurum içerisindeki aramalara katılmak.
f) Kuruma girişlerde ve gerektiğinde çıkışlarda arama yapmak. g) Genel ceza mahkemelerince tutuklanmış olup da, askerî cezaevi ve tutukevlerinde
bulunan asker kişilerin her türlü sevk ve nakil işlemlerini gerçekleştirmek.
ğ) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
(2) İç güvenlik görevlilerinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kurumların iç güvenlik hizmetlerini yerine getirmek.
b) Açık ceza infaz kurumlan ile çocuk eğitimevlerinden kapalı ceza infaz kurumlarına yapılacak hükümlü ve tutuklu nakillerini gerçekleştirmek.
c) Kurumlarda arama yapmak.
ç) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
(3) Güvenlik görevlileri tarafından, kurumlarda ve ilgili yerlerde olağan veya olağanüstü aramalar sırasında bulunan ve suç teşkil eden veya delil olabilecek eşya ile suç teşkil etmemekle birlikte hükümlü, tutuklu veya personel bakımından tehlike doğurabilecek ya da yasaklanmış eşya koruma altına alınır ve Cumhuriyet başsavcılığına gecikmeksizin bildirilir.
(4) Kurumlarda suç işlenmesi halinde, yetkili ve görevli Cumhuriyet savcısının emri alınıncaya kadar olay yeri ve deliller koruma altına alınır.

Güvenlik görevlilerinin çalışma esas ve usulleri
MADDE 8- (1) Güvenlik görevlileri, nöbet ve vardiya usulü ile çalıştırılır.
(2) Güvenlik görevlilerinin çalışma esas ve usulleri, görevlendirilmeleri, görev süreleri, iç ve dış güvenlik hizmetlerine geçiş koşullan, dış güvenlik hizmetlerinde görevlendirileceklerde aranacak yaş, sağlık, eğitim ve diğer şartlar yönetmelikle düzenlenir.
(3) Dış güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında ihtiyaç duyulması halinde iç güvenlik görevlileri, kurum müdürü tarafından, geçici olarak dış güvenlik hizmetlerinde görevlendirilebilir. Bu şekilde geçici olarak görevlendirilenler, dış güvenlik görevlisinin sahip olduğu hak ve yetkileri kullanır.

Görevlendirme ve çalıştırma yasağı
MADDE 9- (1) İnfaz ve koruma başmemurlan, infaz ve koruma memuru ile şoförler, adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca, kurum dışında başka bir görevle görevlendirilemez ve çalıştınlamazlar.

Zor kullanma yetkisi
MADDE 10- (1) Güvenlik görevlileri, kanunlarla verilen görevleri yaparken; isyan, direniş, firar, firara teşebbüs veya asayişi bozan benzeri olaylann ortaya çıkması halinde, bu olaylann önlenmesi, saldınmn veya saldında bulunanlânn etkisiz hale getirilmesi, direnişin sona erdirilmesi amacıyla veya kanuna uygun bir emrin ifası sırasında aktif veya pasif direniş gösterilmesi halinde zor kullanmaya yetkilidir.
(2) Zor kullanma yetkisi kapsamında, asayişi bozan olaylar veya direnmenin kapsam ve derecesine göre, asayişi bozardan veya direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan oranda bedenî kuvvet veya maddî güç kullanılabilir.
(3) Zor kullanmadan önce, ilgililere asayişi bozan tutum ve davranışlanna ya da direnmeye devam etmeleri halinde; doğrudan doğruya zor kullanılacağı uyansı yapılır. Ancak, asayişi bozan olaylann veya direnmenin niteliği, kapsam ve derecesi gözönünde bulundurularak uyan yapılmadan da zor kullanılabilir.
(4) Acil hallerde güvenlik görevlileri, zor kullanma yetkisi kapsamında asayişi bozan olaylan sona erdirmek veya direnmeyi etkisiz kılmak amacıyla, kullanacağı araç ve gereç ile kullanacağı zorun derecesini kendisi takdir eder. Diğer hallerde, kurum müdürünün, yokluğunda kurumda bulunan en üst amirin talimatı doğrultusunda hareket edilir.
(5) Güvenlik görevlileri, kendilerine, kuruma, kurumlann toplu olarak bulunduğu kampüsler ile eklentilerine, nakil aracına, hükümlü ve tutuklulara veya diğer görevlilere yönelik bir saldın karşısında, zor kullanmaya ilişkin koşullara bağlı kalmaksızın, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza, Kanununun meşru savunma ve zorunluluk hallerine ilişkin hükümleri çerçevesinde savunmada bulunurlar.
(6) Sevk ve nakiller sırasında hükümlü ve tutuklulara kelepçe takılması da dahil olmak üzere her türlü tedbir alınır.

Silah taşıma ve bulundurma yetkisi
MADDE 11- (1) Güvenlik görevlileri, ateşli silah bulundurabilir veya taşıyabilirler.
(2) Dış güvenlik görevlilerine bedeli mukabilinde zatî demirbaş silah verilir. -
(3) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası, güvenlik görevlileri hakkında da
uygulanır.
(4) Bu Kanun hükümlerine göre silah taşıma yetkisine sahip bulunanlara ait silahların taşınması ve bulundurulmasına ilişkin düzenlenecek kağıtlar damga vergisinden ve yapılacak işlemler harçtan müstesnadır.
(5) Satılan silahların; ayrılma, ihraç ve benzeri sebeplerle geri alınma usul ve esasları ile satılma şekil ve şartlan, zayi, hasar, onanm, kadro standardı dışı bırakılması, eğitim ve görevde kullanılan mermilerin bedelli veya bedelsiz temini ve diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.

Silah kullanma yetkisi ve bu yetkinin kullanılacağı durumlar
MADDE 12- (1) Güvenlik görevlileri kanunen yetkili kılındıklan haller dışında
kurum içine silahla giremezler. Ancak, dış güvenlik görevlileri silahla müdahaleyi gerektiren
durumlarda, kurum içerisine silahla girebilirler.
(2) Güvenlik görevlileri, kurumdaki veya kurum dışındaki görevleri sırasında;
a) Meşru savunma hakkının kullanılması,
b) Bedenî kuvvet veya maddî güç kullanarak etkisiz hale getiremediği asayişi bozan bir olay veya direniş karşısında, bu olayın önlenmesi ya da direnişin sona erdirilmesi,
c) Hükümlü ve tutuklunun, kurumdan veya nakil ve sevk sırasmda bulunduğu yerden kaçmaya kalkışması ya da bu maksatla saldında bulunması,
ç) Korumakla görevli olduklan kurum, yer, tesis, araç ve silaha karşı saldında bulunulması veya kendisine teslim edilmiş kişilerin kaçınlmaya kalkışılması, bunlara karşı vuku bulacak saldınyı başka türlü savuşturma imkânının bulunmaması,
d) Saldın veya karşı koymaya elverişli silah, alet veya eşyaların teslimi istendiği halde, verilmeyerek direnişte bulunulması veya teslim edilmiş silah, alet veya eşyalann tekrar alınmasına teşebbüs edilmesi,
e) Kurumlarda kavga, kargaşa, direnme veya isyan çıkması,
hallerinde silah kullanmaya yetkilidir.
(3) Saldın veya tehlikenin defedilmesinde ölçülülük ve orantılılık ilkesi gözönünde bulundurulur.
(4) İç güvenlik görevlileri hiçbir şekilde kurum içerisinde ateşli silah bulunduramaz, taşıyamaz ve kullanamazlar.

Ateşli silah kullanılmasında uyulacak esaslar
MADDE 13- (1) Ateşli silah kullanılmasında aşağıda sayılan ilke ve esaslara uygun olarak hareket edilir:
a) Ateş etmek, silah kullanmada son çaredir.
b) Ateşli silah kullanmadan önce, olayın ve durumun özellikleri gözönünde bulundurularak savunmaya ilişkin aletlerle önleyici ve etkisiz duruma getirici yöntem ve araçlann kullanılmasına öncelik verilir.
c) Diğer yöntem ve araçlann kullanılması suretiyle sonuç elde edilememiş olması halinde ateşli silah kullanılabilir.
ç) Ateşli silah kullanmadan önce kişiye duyabileceği şekilde uyanda bulunulur.
d) Kişinin uyanyı dikkate almayarak eylemine devam etmesi halinde, önce uyan amacıyla ateş edilir.
e) Yapılan uyan ateşine rağmen eyleme son verilmemesi halinde, kişinin yakalanmasını sağlayacak ölçü ve oranda ateşli silah kullanılabilir.
(2) Dış güvenlik görevlisi, görevi sırasında, kendisine veya muhafaza etmekle sorumlu olduğu kuruma, hükümlü veya tutukluya karşı silahlı saldınya teşebbüs edilmesi halinde, saldın tehlikesini etkisiz kılacak ölçü ve oranda duraksamadan ateşli silah kullanabilir.
Soruşturma usulü ve gizlilik kuralı
MADDE 14- (1) Güvenlik görevlilerinin, görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz.

(2) Güvenlik görevlilerinin veya kolluk birimlerinin kuvvet kullanarak müdahale ettiği durumlarda, müdahalede görev alan personelin kimlik bilgileri gizli tutulur.
İşbirliği
MADDE 15- (1) Güvenlik görevlileri, kanunlarla verilen görevleri kolluk birimleri ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde yerine getirir.
(2) Doğal afet, yangın, isyan, firar, firara teşebbüs, kurumlarda asayiş ve düzeni önemli ölçüde bozan yaygm direniş ve şiddet hareketleri, silahlı çatışma veya benzeri ciddi tehlike yaratan hallerde, kurum iç ve dış güvenlik görevlilerinin yetersiz kalması durumunda, kurumun iç veya dış güvenliğinin sağlanması ya da asayiş ve düzenin yeniden tesis edilmesine yönelik yapılması gerekenler, Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yazılı veya gecikmesinde salanca bulunan hallerde, daha sonra yazılı hale getirilmek üzere sözlü olarak mahallin en büyük mülkî amirine iletilir. Bu talepler mahallin en büyük mülkî amirinin talimatıyla kolluk birimleri ile diğer kamu kuruluşları tarafından gecikmeksizin yerine getirilir.
(3) Sevk ve nakil sırasında kolluk birimlerinin yardımına ihtiyaç duyulması halinde, kolluk birimleri tarafından gerekli yardım sağlanır.
(4) İkinci fıkra hükmüne göre yardım talep edilmesi halinde, aşağıda belirtilen esaslar uygulanır:

a) Kolluk kuvvetleri, kurumlarda güvenliğin sağlanmasında ya da asayiş veya düzenin yeniden tesis edilmesi hususunda kendi mevzuatında sahip olduğu yetkileri kullanır.
b) Güvenlik görevlileri ile kolluğun kuvvet kullanarak müdahale ettiği durumlarda; işbirliği ve koordinasyon ile olayları sona erdirmek veya direnmeyi etkisiz kılmak amacıyla görevlendirilecek personel, kullanılacak araç ve gereç ile zor kullanmanın derecesi, 10 uncu, 12 nci ve 13 üncü madde hükümleri gözetilmek ve müdahale eden kolluk görevlilerinin en üst amirinin görüşü alınmak suretiyle Cumhuriyet başsavcısı tarafından takdir edilir.
c) Kolluk görevlileri hakkında bu görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
Eğitim
MADDE 16- (1) Güvenlik hizmetlerinde görev alacak personelin eğitimi, Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezlerinde yapılır. Ancak bu eğitim ihtiyaç halinde, masrafları Bakanlıkça karşılanmak kaydıyla, Jandarma Genel Komutanlığı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından da verilebilir.

Silah, malzeme, teçhizat, araç ve gereç temini
MADDE 17- (1) Kurumların güvenlik hizmetlerinde kullanılacak silah, mühimmat, teçhizat, diğer araç ve gereçler ile güvenlik köpekleri Genel Müdürlük tarafından temin edilir.
(2) Bu Kanun hükümlerine göre alınacak silahların miktar ve cinsi, hangi güvenlik görevlilerine verileceği ve ne şekilde taşınacağı ile kayıtlarının nasıl tutulacağına ilişkin hususlar, İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
(3) İnfaz ve koruma başmemuru ile infaz ve koruma memurları resmî kıyafet giyerler. Görevi başındaki personelin ücretsiz iaşesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle
düzenlenir.
Kadro cetvelleri
MADDE 18- (1) Cezaevi müdürü kadroları iptal edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığına ait bölümünden çıkarılmış ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere, ekli (1), (2) ve (3) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvellerin Adalet Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.
(2) Devir sürecinde, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası hükmü uygulanmaksızın Bakanlığa ait münhal kadrolarda değişiklik yapılabilir.

Yönetmelik
MADDE 19- (1) Bu Kanunda öngörülen ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler Bakanlıkça hazırlanarak yürürlüğe konulur.

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 20- (1) 14/6/1930 tarihli ve 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinin (B) alt bendine "f) Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü emrinde görevli ceza infaz kurumu müdürü, ceza infaz kurumu müdür yardımcısı, idare memuru, infaz ve koruma başmemuru ile infaz ve koruma memurluğundan," ibaresi eklenmiştir.
(3) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (II) sayılı ek gösterge cetvelinin "4.BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA" bölümünde yer alan "Cezaevi Müdürü" ibaresi "Ceza İnfaz Kurumu Müdürü" şeklinde değiştirilmiştir.
(4) 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan ", ceza infaz kurumlan ve tutukevlerinin dış korunmalannı yapmak" ibaresi yürürlükten kaldınlmıştır.
(5) 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun;

a) 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, "j) Ceza infaz kurumlannın güvenlik hizmetlerini yürütmek,"
b) 36 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 36/A maddesi eklenmiştir. "Ceza infaz kurumu müdürü
MADDE 36/A- Ceza infaz kurumlanna en az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından yazılı ve Bakanlıkça yapılacak mülakat sınav sonucuna göre müdür yardımcısı olarak atama yapılabilir.
Ceza infaz kurumu müdür yardımcılığı yazılı ve mülakat sınavı şekil ve uygulama esaslan yönetmelikle düzenlenir.
Müdür yardımcılarının kurum müdürlüğüne atanma şartlan yönetmelikle düzenlenir."
(6) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine "Milli Savunma Bakanlığı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü," ibaresi eklenmiştir.
(7) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı alt bendine "Milli Savunma Bakanlığı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü," ibaresi eklenmiştir. ^^«.-i^
(8) 29/7/2002 tarihli ve 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanununun;
a) 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 2- Bu Kanun, ceza infaz kurumlan ve tutukevlerinde görev yapacak personelden idare memurluğu öğrencileri ile infaz ve koruma memurluğu öğrencileri ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapacak personelden infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin hizmet öncesi eğitimi ile bu kurumlarda görev yapan personelin aday memurluk, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimlerini ve ceza infaz kurumlannın işbirliği içinde olduğu kurum ve kuruluşlann eğitime ilişkin taleplerini kapsar."
b) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Bu Genel Müdürlüğe bağlı olarak ihtiyaç duyulan yerlerde bölge eğitim merkezi kurulabilir."
c) 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "üç ayda" ibaresi "altı ayda" şeklinde değiştirilmiştir.
ç) 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Eğitim merkezlerinin öğretim görevlileri, Adalet Bakanlığının istemi üzerine ilgili kurum, kuruluş veya kurulun yetkili organlannca ek görevle görevlendirilmeleri uygun görülen yeteri kadar Yargıtay ve Danıştay üyeleri, yükseköğretim kurumlan öğretim elemanlan, hâkim ve Cumhuriyet savcılan ile avukatlar, ceza infaz kurumlan ve tutukevleri kontrolörleri, ceza infaz kurumlan ve tutukevleri ile denetimli serbestlik müdürleri, doktorlan, psikologlan, psikiyatristleri, pedagoglan, sosyal çalışmacılan, sosyologlan ve öğretmenler ile alanıyla ilgili özel bilgi ve deneyime sahip diğer uzmanlardan oluşur."
d) 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 10- Eğitim merkezlerinde hizmet öncesi eğitime, ceza infaz kurumlan ile denetimli serbestlik müdürlüklerinin ihtiyacına göre ve Adalet Bakanlığınca belirlenecek sayıda merkezi sınavda başanlı olan adaylar arasından, idare memurluğu öğrenciliği için Adalet Bakanlığınca, infaz ve koruma memurluğu öğrenciliği için sınav komisyonunca yapılacak sözlü sınav ve mülakatta başanlı olanlar alınır. Adaylara eğitim süresince (3.000) gösterge rakamının memur aylıklanna uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık harçlık ödenir. Bu harçlıklardan damga vergisi hariç, herhangi bir kesinti yapılmaz.
Smav komisyonu, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürünün onayı ile Genel Müdürlük tarafından her eğitim merkezi için kurulacak komisyonda görevlendirilen genel müdür yardımcısı veya daire başkanının başkanlığında, bir tetkik hâkimi, eğitim merkezi müdürü veya müdür yardımcısı ile eğitim merkezinin bulunduğu yerin adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkam ve Cumhuriyet başsavcısından oluşur."
(9) 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun; ,
a) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Açık ceza infaz kurumlan, hükümlülerin iyileştirilmelerinde, çalıştmlmalan ve meslek edindirilmelerine öncelik verilen, firara karşı engelleri bulunmayan, sadece idarî binalan ile kurumun girişlerinde dış güvenlik görevlisi bulunan, güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yetinilen kurumlardır."
b) 86 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(9) Ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin ziyaretçileriyle görüşmeleri kayıt edilebilir. Kayıt işlemlerinin usul ve esaslan yönetmelikle belirlenir."
Dış güvenlik hizmetlerinin devri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Kurumların dış güvenlik hizmetleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç beş yıl içinde, Adalet Bakanlığının talebi üzerine İçişleri Bakanlığı ile yapılacak protokolle aşamalı olarak devredilir.
(2) İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülmekte olan kurumların dış güvenlik hizmetlerinin Adalet Bakanlığına devir işlemleri sonuçlanıncaya kadar, devri yapılmayan kurumlarda dış güvenlik hizmetleri Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yerine getirilir ve bu kurumların devir işlemleri sonuçlanıncaya kadar 2803 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Kadro iptal ve ihdasının uygulanması
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kanunla kadroları kaldırılan cezaevi müdürlerinden; cezaevi müdürü görevini yürütmekte olanlar ceza infaz kurumu müdürü kadrolarına, ikinci müdür görevini yürütmekte olanlar ceza infaz kurumu müdür yardımcısı kadrolarına atanmış sayılırlar.
(2) Bu madde uyarınca yeni bir kadroya atanan personelin atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî haklan (fazla çalışma ücreti ile fiilen yapılan ek ders karşılığı alman ücretler hariç) toplamı net tutarının, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî haklan (fazla çalışma ücreti ile fiilen yapılan ek ders karşılığı alman ücretler hariç) toplamı net tutanndan az olması halinde aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar atandıklan kadroda kaldıklan sürece, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.
(3) Bu Kanun ile Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına ihdas edilen kadrolardan güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere 4.000 adedine 6363 sayılı 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlara tabi olmadan açıktan veya naklen atama yapılabilir.

Atıflar
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Diğer mevzuatta cezaevi müdürüne yapılmış atıflar ceza infaz kurumu müdürüne yapılmış sayılır.

Yürürlük
MADDE 21- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
İHDAS EDİLEN KADROLARIN (MESLEK MENSUPLARI)
UNVANI DERECESİ SERBEST KADRO ADEDİ TOPLAM
Genel Müdür Yardımcısı 1 2 2
Daire Başkanı 1 2 2
Tetkik Hâkimi 4 10 10
TOPLAM 14 14
İHDAS EDİLEN KADROLARIN SERBEST
SINIFI UNVANI DERECESİ KADRO ADEDİ TOPLAM
GİH Şube Müdürü 1 4 4
GİH Şube Müdürü 2 6 6
GİH Şube Müdürü 3 6 6
GİH Şef 5 4 4
GİH Şef 6 6 6
GİH Şef 7 6 6
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 6 10 10
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 7 10 10
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 8 10 10
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 9 10 10
GİH Memur 6 10 10
GİH Memur 7 10 10
GİH Memur 8 10 10
GİH Memur 9 10 10
TOPLAM 112 112
İHDAS EDİLEN KADROLARIN SERBEST KADRO

SERBEST KADRO
SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ TOPLAM
GİH Ceza İnfaz Kurumu Müdürü 1 250 250
GİH Ceza İnfaz Kurumu Müdürü 2 70 70
GİH Ceza İnfaz Kurumu Müdürü 3 70 70
GİH Ceza İnfaz Kurumu Müdürü 4 90 90
GİH Ceza İnfaz Kurumu Müdürü 5 10 10
GİH Ceza İnfaz Kurumu Müdürü 6 10 10
GİH Ceza İnfaz Kurumu Müdür Yardımcısı 1 400 400
GİH Ceza İnfaz Kurumu Müdür Yardımcısı 2 260 260
GİH Ceza İnfaz Kurumu Müdür Yardımcısı 3 310 310-
GİH Ceza İnfaz Kurumu Müdür Yardımcısı 4 280 280
GİH Ceza İnfaz Kurumu Müdür Yardımcısı 5 290 290
GİH Ceza İnfaz Kurumu Müdür Yardımcısı 6 160 160
GİH İdare Memuru 5 50 50
GİH İdare Memuru 6 50 50
GİH İdare Memuru 7 50 50
GİH İdare Memuru 8 200 " 200
GİH İdare Memuru 9 250 250
GİH İnfaz ve Koruma Memuru 5 3.940 3.940
GİH İnfaz ve Koruma Memuru 9 7.000 7.000
GİH İnfaz ve Koruma Memuru 10 7.000 7.000
GİH İnfaz ve Koruma Memuru 11 7.000 7.000
GİH Memur 5 50 50
GİH Memur 6 .50 50
GİH Memur 7 50 50
GİH Memur 8 50 50
GİH Memur 9 30 30
GİH Memur 10 30 30
GİH Şoför 10 250 250
GİH Şoför 11 245 245
TH Teknisyen 9 145 145
TH Teknisyen 10 180 180
TH Teknisyen 11 175 175
TOPLAM 28.995 28.995

GENEL GEREKÇE

Cezaların infazı, bir suç karşılığında ceza mahkemelerince verilen hürriyeti bağlayıcı ceza ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle infaz, ceza yargılamasının tamamlayıcı bir unsurudur. İnfaz sisteminin temel amacı, toplumu korumak ve işledikleri suçla toplumsal yaşama karşı uyumsuzluk göstermiş ve yargı organlarınca suçluluğu tespit edilmiş kişilerin, iç dünyalarına nüfuz ederek uygun bir iyileştirme rejimine tabi tutulmak suretiyle topluma yeniden kazandırılmalarını, yeniden suç işlemelerini önleyici etkenleri güçlendirerek toplumla uyumlu bir kişi haline gelmelerini sağlamaktır.
Bu amaca ulaşabilmek için iyileştirme çalışmalarının sağlam temellere dayandırılması ve ceza infaz kurumlarında aynı zamanda çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İnfaz kurumlarım yönetecek idareciler, yetişmiş personel ve uzmanlar ile uygun fiziksel tesisler, sağlık tedbirleri, uygun besin, giyim, dışarı ile sağlıklı ve düzenli ilişkiler, eğitim ve öğretim, sportif, meslekî ve sanatsal çalışmalar, tahliye öncesi ve sonrasına ilişkin faaliyetler, asayiş ve güvenlik tedbirleri, iyileştirme çalışmalarının başlıca araçlarıdır. Ancak, ceza infaz kurumlarında eğitim ve iyileştirme çalışmalarının başarısı öncelikle kurumlarda iç ve dış güvenliğin sağlanmasına bağlıdır.
Kurumların iç ve dış güvenliğinin sağlanması; birbirleriyle yakından ilgili, birbirini sürekli olarak etkileyen ve tamamlayan faaliyetler olup, bu göreve ilişkin yetki ve sorumluluğun bir otoriteye verilmesi, çalışmaların tek elden yürütülmesi, hizmette etkinlik ve verimliliğin sağlanması bakımından zorunlu bulunmaktadır.
Uygulamada, kapalı ceza infaz kurumlarında, iç güvenlik hizmetleri Adalet Bakanlığınca, dış güvenlik hizmetleri ise İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığınca yerine getirilmektedir. Ayrıca, hükümlü ve tutukluların sevk, nakil, duruşmada hazır bulundurulması veya hastanede muhafaza edilmesi gibi işlemler de Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılmaktadır.
İç güvenlik hizmetlerinde temel amaç, tutukluluğun veya cezaların infazının disiplin ve düzen içerisinde yerine getirilerek, hükümlü ve tutukluların can güvenliklerinin sağlanmasını, muhafaza edilmelerini, kendilerine veya başkalarına zarar vermeleri ile rehin alma ve ayaklanma gibi olayların önüne geçilmesini sağlamaktır. Dış güvenlik hizmetlerindeki temel amaç ise, hükümlü ve tutukluların firar etmelerinin engellenmesi, dışarıdan kuruma yapılacak saldırıların önlenmesi, kurum dışında hükümlü ve tutukluların muhafazası ve can güvenliğinin sağlanmasıdır. Dış güvenlik personeli, silahlı bir güç iken, iç güvenlik personeli silahsızdır.
İç güvenlik personelinin yetersiz kaldığı durumlarda yetkililerin çağrısı ile dış güvenlik personeli, tek başına veya diğer güvenlik güçleriyle birlikte kurumlara girerek olaylara müdahalede bulunabilmektedir.
Jandarma, kurumların dış koruma görevini yerine getirmek dışında mülkî, adlî ve askerî görevleri de olan genel bir kolluk gücüdür. 1/12/1937 tarihli ve 7756 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Jandarma Teşkilât ve Vazife Nizamnamesiyle, Adalet Bakanlığınca muhafaza teşkilatı kuruluncaya kadar jandarmaya geçici olarak verilen ceza infaz kurumlannın dış korumasını yapma görevi, 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 7 nci maddesiyle jandarmanın mülkî görevleri arasında sayılmıştır. Bu şekilde, ceza infaz kurumlarının iç ve dış güvenlik hizmetlerinin farklı bakanlıklara bağlı personel tarafından yerine getirilmesi; kurumlarda iki başlılığa, mevzuatın farklı yorumlanmasına, hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilerin iki ayrı yerde aranması gibi mükerrer işlemlere ve gereksiz yazışmalara neden olmakta, ayrıca, sevk ve nakil gibi hizmetlerin yerine getirilmesinde koordinasyon sorunlarına yol açabilmektedir.
Mukayeseli hukukta, örneğin Avusturya, Almanya, İsviçre, İsveç, Norveç, Danimarka, Hollanda ve Finlandiya gibi ülkelerde ceza infaz kurumlarının iç ve dış güvenlik
hizmetleri Adalet Bakanlığınca yerine getirilmekte olup, adlî görev kapsamında değerlendirilmektedir.
Ceza infaz kurumlarında son yıllarda; koğuş sisteminden oda sistemine geçilmek suretiyle gerçekleştirilen fiziksel dönüşüm, mekanik, fizikî ve elektronik güvenlik sistemlerinin geliştirilmesi, ceza infaz kurumlan personel eğitim merkezlerinin açılması ve bu yolla personele hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim verilmesi imkânları geliştirilmiştir.
Sağlanan bu gelişmelerle, dış güvenlik hizmetlerini yerine getirme kapasitesine ulaşan Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne, Tasarıyla kurumların dış güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi görevi verilerek, jandarmanın genel kolluk gücü olarak aslî görevine dönmesi imkânı sağlanmış olacaktır. Dış güvenlik hizmetlerinin uzman personel tarafından yapılması genel olarak infaz hizmetlerinin kalitesinin de yükseltilmesine yol açacaktır.
Tasan, ceza infaz kurumlarının dış güvenlik hizmetlerinin Jandarma Genel Komutanlığından, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne devri, bu aşamadan itibaren dış güvenlik hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için, personelin atama, görev, yetki ve sorumluluklan, çalışma esas ve usulleri, zor ve silah kullanma yetkisi ile silah, araç ve gereç temini ve diğer hususların düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
I
MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile, Kanunun amacı belirtilmektedir.
Halen kapalı ceza infaz kurumlarında iç güvenlik hizmetleri, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, dış güvenlik hizmetleri ise, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yerine getirilmektedir.
İç güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde temel amaç, cezaların infazının ve tutukluluğun, disiplin ve düzen içerisinde yerine getirilmesini, hükümlü ve tutukluların can güvenliklerinin sağlanmasını, muhafaza edilmelerini, kendilerine veya başkalarına zarar vermelerinin, ayrıca rehin alma ve ayaklanma gibi olayların önüne geçilmesini sağlamaktır. Dış güvenlik hizmetlerindeki temel amaç ise, hükümlü ve tutukluların firar etmelerinin engellenmesi, dışarıdan kuruma yapılacak saldın ve müdahalelerin önlenmesi, sevk ve nakil hizmetleri ile adliye, hastane gibi yerlerde can güvenliklerinin sağlanmasıdır.
Kapalı ceza infaz kurumlarının iç ve dış güvenlik hizmetlerinin farklı bakanlıklara bağlı personel tarafından yerine getirilmesi, kurumlarda iki başlılığa, hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilerin iki ayn yerde aranması gibi mükener işlemlere ve başta sevk ve nakil olmak üzere hizmetlerin yerine getirilmesinde koordinasyon sorunlanna neden olabilmektedir.
2803 sayılı Kanunun, jandarmanın genel görevlerini düzenleyen 7 nci maddesinde temel görevleri mülkî, adlî ve askerî görevler olarak tasnife tabi tutulmuş, ceza infaz kurumlan ve tutukevlerinin dış korumalannı yapma görevi ise, jandarmanın mülkî görevleri arasında sayılmıştır. Dikkat edilmelidir ki, suç ve suçlulukla mücadelede kanunlardan kaynaklanan görevlerin yerine getirilmesinde aslî unsur genel kolluk gücüdür. Jandarmanın genel kolluk görevinin yanı sıra, askerî görevlerinin de varlığı dikkate alındığında, ceza infaz kurumlannm dış koruma görevinin jandarma tarafından yerine getirilmesine devam edilmesi halinde, personel sayısı ve görev yoğunluğu bakımından güçlüklerle karşılaşılabilecektir.
Çağdaş infaz rejiminin temel ilkeleri dikkate alınarak ceza infaz kurumlannm fonksiyonel ve fizikî kapasite bakımından 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda öngörülen tasnife uygun yapılandınlması için, dış koruma hizmetlerinin de eksiksiz yerine getirilmesi gerekmektedir. Oysaki mevcut organizasyon ve personel durumu itibanyla yeniden yapılandırma faaliyetlerinin yerine getirilmesi mümkün gözükmemektedir. Zira çağdaş penoloji biliminde, infaz hukukunda egemen olan düzen ve muhafaza fonksiyonunun yerine getirilmesi birbirinden aynlmaz bir unsur olarak telakki edilmektedir.
Ceza infaz kurumlan personelinin dış güvenlik hizmetlerini yerine getirme kapasitesine sahip olamaması nedeniyle bu hizmetler geçici olarak jandarmaya verilmiştir.
Düzenlemeyle, iç güvenlik hizmetlerini yerine getiren Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bu görevi yanında, dış güvenlik hizmetlerini de yerine getirme görevi verilerek, iç ve dış güvenlik hizmetlerinin farklı bakanlıklara bağlı personel tarafından yerine getirilmesindeki sorunlann giderilmesi ve buna bağlı olarak jandarmanın aslî görevine dönebilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 2- Madde ile, Kanunun kapsamı belirtilmektedir.
Düzenlemeyle, güvenlik hizmetlerinin Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmesi amaçlandığından, bu hizmet kapsamında sayılabilecek aslî ve tamamlayıcı düzenlemelere yer verilmektedir.
"Güvenlik hizmeti" kavramı, içerik ve anlam itibanyla sadece kurumlann fizikî güvenliklerinin sağlanmasından ibaret değildir. Zira bu kurumlarda banndınlan hükümlü ve tutuklulann, kuruma veya başka bir yere götürülüp getirilmesi, nakli, şevki, hastane ve sağlık kuruluşlannda muhafazası veya duruşmalarda can güvenliklerinin sağlanmasına ilişkin hizmetleri de kapsamaktadır.
Kanunda ceza infaz kurumların güvenlik hizmetlerinin sağlanmasında görev alacak personelin unvan, görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar da düzenlenmektedir.

MADDE 3- Maddede, Kanunda geçen bazı terimlerin tanımlarına yer verilmektedir.
Bedenî kuvvetin, güvenlik görevlilerince, direnen kişilere karşı veya eşya üzerinde doğrudan doğruya kullanılan gücü; maddî gücün ise, güvenlik görevlilerince, direnen kişilere karşı veya eşya üzerinde bedenî kuvvetin dışında kullanılan kelepçe, cop, basınçlı su, göz yaşartıcı gazlar veya tozlar, fizikî engeller, güvenlik köpekleri ile sair hizmet araçlarını ifade ettiği belirtilmektedir.
Güvenlik görevlisinin, iç ve dış güvenlik görevlilerinin tamamım kapsadığı, dış güvenlik görevlisinin, dış güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde görevlendirilen, ceza infaz kurumu müdür yardımcısı, idare memuru, infaz ve koruma başmemuru, infaz ve koruma memuru ile şoförünü; iç güvenlik görevlisinin ise, iç güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde görevlendirilen, ceza infaz kurumu müdür yardımcısı, idare memuru, infaz ve koruma başmemuru ile infaz ve koruma memurunu, ifade ettiği düzenlenmektedir.
Güvenlik hizmetlerinin iç ve dış güvenlik hizmetlerini kapsayacak şekilde tanımı yapılarak, dış güvenlik hizmetlerinin, kurumların veya kurumların toplu olarak bulunduğu kampüsler ile eklentilerinin dış güvenliğinin sağlanması, hükümlü ve tutukluların her ne sebeple olursa olsun kurum dışına çıkarılmaları ve kurum dışında muhafazaları ile hazır edilmeleri ve Bakanlık tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde verilen sevk ve nakil talimatlarına ilişkin hizmetleri; iç güvenlik hizmetlerinin ise, hükümlü ve tutukluların günlük yaşamları ve infaz işleri ile iyileştirme faaliyetlerinin devamı ile kurum içerisindeki güvenlik ve disiplinin sağlanması, firarların önlenmesi için gözetim ve denetime ilişkin hizmetleri ifade ettiği belirtilmektedir.
Kurum terimi, 5275 sayılı Kanunda sayılan ve özellikleri belirtilen, Kapalı Ceza İnfaz Kurumlan; Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumlan, Kadın, Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumlan, Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri, Açık Ceza İnfaz ' Kurumlan ve Çocuk Eğitimevleri ve Tutukevleri ile bunlann eklentileri, bahçeleri, açık alanlan, giriş çıkış yerleri gibi tüm unsurlannı ifade etmektedir. Bu kurumlann en üst amiri de kurum müdürü olarak tanımlanmaktadır.
Öte yandan, 2 nci maddeyle birlikte değerlendirildiğinde, askerî ceza infaz kurumlan, Kanun kapsamına alınmamıştır.

MADDE 4- Maddede, güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde gözönüne alınacak temel ilkelere yer verilmiştir.
5275 sayılı Kanunun 2 ila 7 nci maddelerinde düzenlenen infaz hukukuna ilişkin temel ilkeler güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde de gözetilecektir.
Başta Anayasa olmak üzere, ülkemizin de taraf olduğu uluslararası sözleşme ve bildirgelerde yer alan ilkeler, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı sırasında gözetilecek temel direktifler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu cümleden olmak üzere, ayrımcılık yasağı, insanlık dışı aşağılayıcı ve onur kinci davranışlarda bulunmama kuralı, güvenlik hizmetlerinde de gözetilecek bir direktif hükmüdür. Öte yandan, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı sırasında ulaşılmak istenen temel amaçlar ile hapis cezalannın infazında gözetilecek ilkeler de güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde dikkate alınacaktır. Zira kurumlann güvenliğinin en iyi şekilde sağlanması infaz rejiminin bir parçasıdır. Kaldı ki, muhafaza fonksiyonundan yoksun olabilecek bir infaz rejimi, hükümlü ve tutuklulara tanınan hak ve sorumluluklann yerine getirilmesinde zaafiyeti oluşturabilecektir.

MADDE 5- Madde ile, kurumlann güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinden kurum müdürünün sorumlu olacağı, kurumlann toplu olarak bulunduğu kampüslerdeki ortak alanlar ile kampus dışındaki eklentilerinin güvenlik hizmetleri ile bu kampüslerde yapılacak sevk ve
nakillerin koordinasyonunun Genel Müdürlükçe görevlendirilen bir kurum müdürlüğü tarafından yapılacağı ve müdürlük teşkilatı bulunmayan ceza infaz kurumlarının yönetim ve güvenlik hizmetlerinin ise Genel Müdürlükçe belirlenecek kurum müdürlüğü tarafından yerine getirileceği düzenlenmektedir. Zira, müdürlük teşkilatı bulunmayan küçük cezaevlerine nakil amacıyla özel personel ve araç tahsisi aşın malî külfet getireceği için buralann sevk ve nakil işlemleri, Genel Müdürlüğün belirleyeceği müdürlük teşkilatı olan daha büyük kurumlarca yerine getirilecektir.

MADDE 6- Madde ile, kurumlann güvenlik ve asayişini sağlamak, bu işlerin koordineli bir şekilde işlemesini gerçekleştirmek ve ülke çapında bu konuda uygulama birliği ve azami derecede verim alabilmek amacıyla Genel Müdürlük bünyesinde İç Güvenlik Daire Başkanlığı ile Dış Güvenlik Daire Başkanlığı kur
 

kardelenkurt

Kurucu
Yetkili Kişi
Kayıt
13 Kasım 2011
Mesajlar
349
Beğeniler
17
Yaş
34
Şehir
Ankara
#4
içi tamamen boşaltılmış ve ikm lere ek bir yük getirmekten başka bir işe yaramayan bir tasarı olmuştur..

içinde hiçbir özlük hakkı ve iyileştirme yoktur..

kötü oldu.. hayırlı olsun..
 
Kayıt
29 Aralık 2012
Mesajlar
9
Beğeniler
0
#5
benım anladıgım kadarıyla sımdıkı ıkmer kurum mudurlerı ıstegınde dıs guvenlıgı gecıcı olarak yapabılır denmıs ve alım ıcın 4000 kısı denmıs dıs guvenlık ıcın yanı kanun yururluge gırdıkten sonra dıs guvenlık ıcın ıkm alımı ayrı yapılacak sımdı ıkmler gecıcı olma durumu harıc dıs guvenlıge bakmıcak. ozluk haklarındada ben bı madde goremedım degıstırılen madde adına ıcı boş sadece unvanlar ve ust yonetım ıle ılgılı eklemeler fln var özluk hakları ve ek mesai yok okuduguma gore...
 
Kayıt
22 Aralık 2012
Mesajlar
77
Beğeniler
0
#9
başbakanlı iletişim merkezine siz de iletebilirsiniz.
http://bimerapplication.basbakanlik.gov.tr/Forms/pgApplication.aspx

yada direkt adalet bakanına mail adresi :
sadullah.ergin2@tbmm.gov.tr
 
Kayıt
29 Kasım 2011
Mesajlar
105
Beğeniler
0
#16
yasada özlük hakkyla ilgili maddeleri silmişler bu yasa tam bir hüsran olucak ses çıkartmassa infaz koruma arkadaşlar yine bu zamana kadar çıkmadığı gibi
 
Kayıt
4 Aralık 2012
Mesajlar
71
Beğeniler
0
#17
hacı ikm ler meclis içindeki vekiller ile gazetecilergibi yıpranıyo mu da bir iyileştirme bekliyodunuz yani ne bekliyodunuz ki herkes kendine gelince güzellik yapar ancak başkalarını düşünen kim :(
 
Kayıt
10 Kasım 2012
Mesajlar
49
Beğeniler
0
#18
en kötü ihtimalle düşünülecek olursa yeni alımlar olacak ve ekmeği olmayana yeni ekmek kapısı aralanacak : )
 
Kayıt
6 Mart 2012
Mesajlar
238
Beğeniler
2
#19
haklısın tasarıdaki tek olumlu şey yeni alımların yapılacak olmasıdır... başka hiçbirşey mevcut sistemi iyileştirmiyor...
 
Kayıt
29 Kasım 2011
Mesajlar
105
Beğeniler
0
#20
arkadaşlar sesinizi duyurun lütfen yasa meclisteyken bundan sonra hiç bir hak elde edemessiniz yasa bu halde çıktıktan sonra
 
Yukarı Alt