CEZAEVİ İDARESİ

Kayıt
30 Kasım 2011
Mesajlar
148
Beğeniler
3
Şehir
ankara
#1
BİRİNCİ BÖLÜM
CEZAEVİ İDARESİ
Ceza İnfaz Kurumları: Tutuklular ile mahkûmiyet kararları kesinleşmiş hükümlülerin, hürriyeti bağlayıcı cezalardan beklenen amaçlar doğrultusunda barındırıldığı, kendilerine iaşe, sağlık, eğitim, iyileştirme, spor ve çalışma hizmetlerinin sunulduğu, belirli güvenlik önlemleri, ayrı bir idari örgütlenmesi ile personeli olan kamu kurumlarıdır.
Diğer bir tanıma göre;
Ceza İnfaz Kurumları: Tutuklanan ve hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilen kimselerin barındırıldığı, iç ve dış güvenlik bakımından özel tedbirlerin alındığı, kamu binalarıdır.
Cezaların infazında iki görüş veya sistem mevcuttur.
Birinci Görüş veya Sistemde Cezaevlerinde; cezaların infazı suçluyu etkisiz hale getirerek esas itibariyle toplumun korunması söz konusudur. Bu sistem veya görüş İkinci Dünya Savaşına kadar bütün Avrupa cezaevlerinde uygulanmıştır.
İkinci Görüşe Göre; cezaların infazı suçlunun bir gün yeniden özgür hayata döneceği için topluma yeniden kazandırılması esas alınarak eğitilmesi gerektiği şeklindeki görüştür.
Değişik zamanlarda, değişik yerlerde ve değişik koşullarda bazen birine bazen de diğerine ağırlık verildiği de görülmüştür.

CEZAEVLERİNİN İDARİ VE FİZİKİ YAPILARININ GELİŞİMİ

1.1 DÜNYADA CEZAEVLERİNİN FİZİKİ YAPILARININ GELİŞİMİ: Cezaevi binalarının mimari yapılarına bakıldığında dünyada 3 sistemin olduğunu görmekteyiz.
Birincisi 19’uncu yüzyılın başlarına kadar uygulanan topluluk sistemidir: Bu sistemde mahkumlar toplu olarak bir arada muhafaza edilmektedir.
İkincisi ise tecrit esasına dayalı hücre sistemidir: Hücre sisteminde mahkumlar cezasının tamamını bir hücrede tek başına geçirmekte, diğer hükümlüler ve dış dünya ile her türlü iletişimden soyutlanıp tecrit edilmektedir. 19’ncu yüzyılın başlarında A.B.D de inşa edilen Auburn ve Philadelphia kapalı ceza infaz kurumları topluluk ve koğuş sistemlerine bir tepki olarak doğmuş ve hücre sisteminin ilk uygulamaları olarak kabul edilmiştir.
Üçüncüsü ise; mahkumların geceleri tek kişilik hücrelerde barındırıldığı, gündüzleri ise bir program dahilinde spor, eğitim ve çalışma faaliyetlerine katıldıkları ve bu suretle diğer mahpuslarla bir araya gelmelerine imkan sağlayan oda sistemidir. Oda sistemi uygulamasında kişinin kendine özgü özel bir yaşam alanı vardır. Kişi burada okur, yazar, düşünür, uyur, dilediği zaman tek başına kalabilir. Bu tür uygulamada kişi, kendi özel yaşamını sürdürdüğü mekânda kalmak istemediği zaman diğerleri ile ortak etkinliklerde bulunabileceği kapalı mekânlara sahiptir. Oda sistemini hücre ve koğuş sisteminden ayıran en önemli özellik de budur.
1.2 TÜRKİYE’DE CEZAEVLERİNİN İDARİ VE FİZİKİ YAPILARININ GELİŞİMİ
Türkiye’de cezaevlerinin fiziki yapısının gelişimi; Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet dönemi olmak üzere iki dönem halinde incelenebilir.
1.2.1 Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Cezaevlerini İdaresi ve Fiziki Yapısı
Osmanlı Devletinde; Vilayet merkezlerinde bulunan hapishanelerin idaresi Valilere, Livalarda (Sancaklarda) bulunan hapishanelerin idaresi mutasarrıflıklara ve kazalarda bulunan hapishanelerin idaresi ise kaymakamlıklara bağlıydı.
İstanbul’un özel statüsü nedeniyle Üsküdar ve Beyoğlu mutasarrıflıklarında bulunan hapishaneler doğrudan İstanbul Valiliğine bağlı bulunuyordu.
İstanbul Vilayetinin doğrudan sorumluluğu altında bulanan Üsküdar ve Beyoğlu Tevkifhaneleri ile Tevkifhane-i Umumi ile Hapishane-i Umumi’nin her birinin başında ayrı birer müdür bulunmakla birlikte bu müdürlüklerin üzerinde “Mebani-i Emiriye ve Hapishaneler İdaresi” bulunuyordu. Valiler hapishaneler üzerindeki denetimi, bu amaçla görevlendirilen müfettişler aracılığı ile ve düzenli veya ani denetimler halinde sürdürüyordu.
Osmanlı Devleti’nde cezaevi olarak genellikle kale burçları kullanılmış; karanlık havasız ve nemli oldukları için bu yerlere Farsçada “karanlık, sıkıntılı ve dehşete düşürücü hapishane” anlamına gelen zindan adı verilmiştir. İstanbul’daki Yedikule Eminönü’ndeki Babacafer ve Kasımpaşa’daki Tersane zindanları başlıca örnekleridir.
İstanbul zindanları 1831 de kaldırılmış, ve Sultanahmet’te mehterhane olarak anılan İbrahim paşa sarayının bir bölümüne hapishane-i umumi kurulmuştur. Bu cezaevlerindeki mahpuslar 250 ve 500 kişilik iki koğuş ile tavandan aydınlatılan 3,5 metre kare dolayında 14 kişilik tek hücreleri ile birlikte sübyan koğuşu da bulunuyordu. Bu cezaevi 1930 yılına kadar kullanılmıştır. Bu tarihten sonra yeni adliye binası yapımı için hapishanenin bir kısmının da bulunduğu sarayın arka kısmı yıkılmıştır. Beyoğlu ve Üsküdar Tevkifhaneleri 1880-1887 yılları arasında yapılmıştır. Daha sonra 1920 yıllarında İshak Paşa Tevkifhanesi açılmıştır.
19.ncu yüzyılın sonlarına doğru topluluk sistemine dayalı cezaevleri yapılmaya devam edilmiş, ayrıca cezaevi yapılmayan yerlerde mesken, ticarethane, depo gibi yapıların tamamı veya bir bölümü tadilat yapılarak uzun süre cezaevi olarak kullanılmıştır. İnebolu’da bir binanın alt katının cezaevi olarak kullanılmış olması örnek olarak gösterilebilir. Bunların dışında ülkenin çeşitli yerlerinde kışla, han vb. yapılarda cezaevi olarak kullanılmıştır.
510 hükümlü ve tutuklu barındıran Diyarbakır Cezaevi 1890 yılında han olarak yapılmış, 1949 yılında tadilat yapılarak kapalı cezaevi olarak hizmete açılmıştır. Edirne Kapalı Cezaevi 1816 yılında kışla amacı ile yapılmış,1945 yılında Cezaevi haline dönüştürülmüştür. Bu kurum halen cezaevi olarak kullanılmaktadır. Kars Kapalı Cezaevi gerekli tadilat ve ilave binalar yapılmak suretiyle 1920 yılından beri kullanılmaktadır.
1.2.2 Cumhuriyet Döneminde Cezaevlerinin İdaresi ve Fiziki Yapısı
TBMM’ nin kuruluşundan hemen sonra çıkartılan 3 mayıs 1920 tarih ve 3 sayılı millet meclisi icra vekillerine dair kanunun 1 maddesi ile adliye ve mezahip vekaleti adıyla bugünkü Adalet Bakanlığının temeli atılmıştır. Bakanlık, ilk yıllarda Adliye Vekaleti ve Umur-i Adliye olarak anılmıştır.
Cumhuriyet döneminde ve özellikle 01 Temmuz 1926’da 756 sayılı TCK’nun yürürlüğe girmesinden sonra bu konu ele alınmış, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin idaresi 01 Haziran 1929 tarihinde İçişleri Bakanlığından alınarak Adalet Bakanlığına bağlanmıştır.
TCK’nun 13. maddesinde ikinci devreyi bitiren hükümlüler arasından Bakanlığın yol, inşaat ve maden ekipleri oluşturabileceği 14. maddesinde hürriyeti bağlayıcı cezalara hüküm giyenlerin cezaevlerine bağlı tarım ve endüstri kurumlarında çalıştırılabilecekleri belirtilmiştir.
Ayrıca 14.06.1930 tarih ve 1721 sayılı hapishane ve tevkifhanelerin idaresi hakkında kanunda cezaevlerinde iş yurtlarının oluşturulacağı belirtildiği gibi ceza kanununun meriyet mevkine konulmasına dair kanunun 4.mad. 25.06.1932 tarih ve 2032 sayılı kanun ile eklenen fıkra ile belirli koşulları taşıyan mahkumların geceleri cezaevinde geçirmek şartıyla kamu yararına uygun işlerde çalışabilecekleri esası getirilmiştir. 30.05.1934 tarihli 2474 sayılı Adliye Teşkilat ve Kadrolarında Yapılacak Tadilata Dair Kanun’da Bakanlık Merkez Teşkilatında “Hapishaneler Müdürlüğü” 30.05.1938 tarihli ve 3408 sayılı “Adliye Teşkilat Kadrosu Hakkında Kanun” da ise “Ceza ve Tevkif Evleri Umum Müdürlüğü” deyimleri kullanılmıştır.
30.06.1934 tarih ve 2548 sayılı Kanun icra dairelerinde tahsil olunacak paralardan belirli oranlarda alınacak harçlar ile hükümlülere ödettirilecek yiyecek bedellerinin cezaevleri ile mahkeme binaları inşaatına sarf olunmak üzere Ziraat Bankasına yatırılacağı ve Adalet Bakanlığı adına açılacak cari hesaba geçirileceği düzenlenmiştir.
1.10.1936 tarihinde İmralı’da iş esasına dayanan ilk cezaevi açılmıştır. Bu nitelikteki cezaevlerinin yapılması amacı ile 03.02.1937 tarih ve 3112 sayılı kanun çıkarılmıştır. Anılan kanunun geçici B maddesi ile ; “Şimdiki cezaevlerinde mahkumiyet müddetlerinin bir kısmının iyi hal ile geçmiş olup ta vekaletçe tespit edilecek yaş, meslek ve kabiliyette olan ve yine vekaletçe tayin olunacak suçların failleri iş esası üzerine kurularak açılmış ve açılacak olan cezaevlerinde sevklerinde 13. maddesinde gösterilen 3. ve 4. devreler şeraitine konularak o devrenin veya devrelerin bütün hak ve imtiyazlarından istifade ettirilebilecekleri ayrıca 16.madde hükmünden müstefit olacakları” hükmü getirilmiştir.
Yukarıda açıklanan hüküm gereğince belirli şartları taşıyan hükümlüler hakkında TCK’ nun 13. maddesinin (c) ve (d) fıkralarında gösterilen 3. ve 4. devrelere ait rejim ile 16 maddede belirtilen şartla salıverilmeye ilişkin hükümler uygulanmaya başlanmıştır.
31.07.1941 tarihinde 213 maddeden oluşan 31.07.1941 tarihli Ceza ve Tevkifevleri Nizamnamesi yürürlüğe girmiştir. Bu nizamnameye göre her mahkeme bulunan yerde bir “ceza ve tevkifevi” ve Adalet Bakanlığınca belirlenecek yerlerde “mıntıka cezaevleri” ile “çocuk ceza ve ıslahevleri” bulunacağı, tevkifevlerinde tutuklama kararlarının, mahkemeler nezdindeki cezaevlerinde hafif hapis ile üç yılı geçmeyen hapis veya ağır hapse ilişkin hükümlerin, mıntıka cezaevlerinde de daha ağır mahkumiyetlerin infaz olunacağı, kadınlarla suçu işlediği sırada 15 yaşını bitirmiş genç suçlulara ait cezaların “mahsus cezaevlerinde” veya cezaevlerinin “hususi kısımlarında” çektirileceği ve suçu işledikleri sırada 11 yaşını bitirmiş fakat 15 yaşını doldurmamış ve cezanın infazına başlandığı sırada 18 yaşını bitirmemiş küçüklerin cezalarının ıslahevlerinde çektirileceği belirtilmiştir.
Nizamname ayrıca, memur ve müstahdemler bunların görev ve yetkileri, cezaevi komisyonu, idare kurulu, disiplin kurulu, tutuklu ve hükümlülerin kuruma alınması, yaşayış tarzı, dış dünya ile ilişkiler, okutulmaları, çalıştırılmaları ve disiplin işlemleri gibi konuları düzenlemiştir.”
13.01.1943 tarih ve 4358 sayılı Ceza ve Tevkifevleri Umum Müdürlüğünün Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun’un 1’inci maddesinde Ceza ve Tevkifevleri Umumu Müdürlüğü’nün görevlerini Adliye Vekilinin direktifleri dairesinde ceza ve tevkifevlerinin inşa ve onarımını tamamlamak ve bu kurumlarda çalışman müdür ve memurlarının tayin ve terfi işlemlerini yapmak olarak belirtilmiştir. Anılan kanun ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü iş esasına göre kurulan ve kurulacak olan cezaevleri ile diğer ceza ve tevkifevleri olmak üzere iki ayrı genel müdürlüğe ayrılmıştır.
29.03.1984 tarih ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 11’inci maddesine göre Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün görevleri;
“Ceza İnfaz kurumları ve tutukevlerini yönetmek, denetlemek ve hesap işlerini izlemek;
4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine ilişkin kanunla verilen görevleri yerine getirmek;
Hükümlü ve tutukluların giydirilmesi, beslenmesi, yatırılması, eğitilmesi, calıştırılması ve muhtaç durumda bulunanların tedavi giderlerinin karşılanması işleri ile 2548 sayılı Cezaevleriyle Mahkeme Binaları inşası karşılığı olarak alınacak Harçlar ve Mahkumlara ödettirilecek Yiyecek bedelleri hakkında Kanun’da gösterilen her türlü işlemleri yapmak;
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri ile küçüklerin cezalarının yerine getirileceği ıslahve eğitimevlerinin, haklarında tedbir uygulanmış olan küçüklerin yerleştirileceği kurumların, müşahade merkezlerinin, küçüklerin kısa sürelerde kabul edilecekleri kurumların ve küçüklere mahsus tutukevlerinin çağdaş üçlülere uygun tesis, yapım, onarım, satın alma, ve kira işleri ile ilgili program ve projeleri hazırlamak, geliştirmek, uygulamak, bu kurumları sevk ve idare etmek ve buralara alınmış küçüklerin korunma, bakım ve eğitim işlerinin kontrolünü yapmak;
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri, eğitim merkezleri, çocuk ıslah ve eğitimevleri ile müşahade merkezlerinde görevli personelden; atanmaları Bakanlığa ait olanların atanma, yükselme, yer değiştirme, kadro, izin, istifa, emeklilik, dava ve disiplin gibi her türlü özlük işlemlerini, atanmaları Adli Yargı Adalet Komisyonlarına ait olanların kadro ve özlük işlemleri ile bunlara ilişkin adli yargı adalet komisyonu kararlarının incelenmesi ve onaylanması işlemlerini yürütmek; bu kurumlardaki bütün personelin hizmet öncesi, adaylık, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimlerini yaptırmak, gerektiğinde özlük işlemlerine ilişkin olarak Personel Genel Müdürlüğü, eğitim faaliyetleri yönünden Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak,
Çocuk suçluluğu konusunda Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alınacak istatistiki bilgileri değerlendirmek, çocuk suçluluğunun sebepleri üzerinde incelemeler yaparak önlenmesi çarelerini araştırmak ve bu hususta yerli, yabancı ve milletlerarası kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak, kendi görev alanına giren konularda velayet ve vesayetin nez’i ve küçüklere vasi tayinine dair işlemleri takip etmek, çocuk mahkemeleri ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi konularında eğitimi güç küçüklerin yerleştirildiği kurumlarla küçüklerin zararlı yayınlardan korunması, filmlerin küçükler yönünden kontrolü, çeşitli iş yerlerinde çalışan küçükler bakımından çalışma şartları, küçüklerin yerleştirileceği tedavi kurumları ve sosyal servislerin tespiti hususunda ilgili bakanlık ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,
Cezaları infaz edilen hükümlülerin işe yerleştirilmeleri konusunda, infaz sonrası yardım müesseseleri ve diğer kurumlarla ilişkileri düzenlemek,
Kurumlarda hükümlülerin ve tutukluların eğitim ve öğrenim işlerini düzenlemek,
Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına dair inceleme ve araştırmaları yaparak Bakanlığa tekliflerde bulunmak,
Tüzük tasarıları ve yönetmeliklerini hazırlamak ve takip etmek, yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek,
Görev alanına giren konularda uluslararası alanda araştırma ve inceleme yapmak, bilgi alışverişini ve işbirliğini düzenlemek,
Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak” olarak belirtilmiştir.

1.2.3 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat Yapısı
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Adalet Bakanlığının ana hizmet birimlerinden biri olup, Merkez ve Taşra Teşkilatına sahip bulunmaktadır.
1.2.3.1 Merkez Teşkilatı
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde; İşyurtları daire başkanlığı, eğitim daire başkanlığı, dış ilişkiler daire başkanlığı, asayiş daire başkanlığı ve personel daire başkanlıkları bulunmakta, denetim birimi olarak kontrolörler kurulu başkanlığı görev yapmakta ayrıca;
Personel merkez (kısım 1), Hükümlü sevk ve nakil (kısım 2), Personel eğitim (kısım3), Asayiş (kısım 4), Bütçe ödenek (kısım 5), İnşaat emlak (kısım 6), İstatistik (kısım 7), İdari mahkemeler ve disiplin (kısım 8), Eğitim (kısım 9), Çocuk gözetim ve iyileştirme işleri (kısım 10) , Terör (kısım11), Bilgi eişlem (kısım 12), Gelen evrak (kısım 13), Dosya (kısım 14), Personel emeklilik (kısım 15), Tahliye sonrası koruma (kısım 16), Dış ilişkiler (kısım 17) , Personel sicil (kısım 18), Giden evrak (kısım 19), Personel taşra (kısım 20), ve İzleme kurulları (kısım 21) şubeleri faaliyet göstermektedir.

1.2.3.2 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatı
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı il ve ilçelerde bulunan ceza infaz kurumları ile eğitim Merkezlerinden oluşmaktadır.
1.2.3.2.1 Ceza İnfaz Kurumları
Ceza İnfaz Kurumları ve tutukevlerinin yöneticisi Cezaevi Müdürüdür. Bu kurumların gözetim ve denetim yetkisi Cumhuriyet Başsavcılığına verilmiştir. Cumhuriyet Başsavcıları dışında Vali ve Kaymakamların hükümlü ve Tutukluların muhafazaları ve sağlık şartlarını denetleme yetkileri bulunmaktadır.
Ceza infaz kurumları, ihtiyaç bulunan yerlerlerde ayrı ayrı kurulabileceği gibi, bir arada da kurulabilmektedir. Bir arada kurulmaları durumunda, müdür ve personeli ayrı olabileceği gibi aynı da olabilmektedir. Örneğin kapalı ve açık ceza infaz kurumlarının aynı yerde bulunması gibi.
Cezaevlerinin tarihsel gelişimi; koğuş sistemi, oda sistemi ve oda sistemine dönüştürülen cezaevlerine iş atölyeleri ile sosyal tesis binalarının inşası şeklinde gerçekleşmiştir.

Ceza infaz kurumları; 1- Fiziki yapılarına, 2- Teşkilat yapılarına, 3- Uygulanan infaz rejimlerine,
4- Yaş ve cinsiyet sınıflandırmasına göre dört gruba ayrılmaktadır.
1- Fiziki yapılarına göre ceza infaz kurumları: A tipi cezaevi, B tipi cezaevi, C tipi cezaevi, D tipi cezaevi, E tipi cezaevi, H tipi cezaevi, M tipi cezaevi, K tipi cezaevi, F tipi cezaevi, herhangi bir tip proje üzerine inşa edilmeyen İl cezaevleri, herhangi bir tip proje üzerine inşa edilmeyen ilçe cezaevleri olmak üzere 11 çeşide ayrılmaktadır.
2- Teşkilat yapılarına göre ceza infaz kurumları: Ceza infaz kurumları; Teşkilat yapısına göre teşkilatı tam olan ve teşkilatı tam olmayan ceza infaz kurumları olarak iki gruba ayırabiliriz.Teşkilatı Tam Olan Ceza İnfaz Kurumları; Genelde illerde kurulan Ağır Ceza Merkezleri ile ihtiyaç nedeniyle bir kısım ilçelerde de kurulabilen personel yapısı itibariyle hizmet birimlerinin oluşturulduğu, kurul, heyet ve komisyonlarının tam teşekküllü çalıştırıldığı, gerekli ihtiyacı karşılayabilen yapı ve donanıma sahip ceza infaz kurumlarıdır.
Teşkilatı Tam Olmayan Ceza İnfaz Kurumları: İlçe ceza infaz kurumları tehlike arz etmeyen ve ceza süreleri itibariyle kısıtlı tutulan az sayıda tutuklu ve hükümlü barındıran ve yapı itibariyle küçük binalardan oluşan ceza infaz kurumlarıdır. Bu kurumlarda müdür, ikinci müdür, doktor, psikolog, sosyal çalışmacı gibi teknik unvanlı personel kadroları bulunmamakta olup, idare memuru, cezaevi katibi, infaz koruma başmemuru ve infaz koruma memuru görev yapmaktadır. Hizmet servisleri ile kurul, heyet ve komisyonların bir kısmının oluşmadığı, yalnızca zorunlu kurul, heyet ve komisyonların oluştuğu ve yeterli ihtiyaç donanıma sahip olmayan infaz kurumlarıdır.
Teşkilatı Tam Olan Ceza İnfaz Kurumları: Genelde illerde kurulan Ağır Ceza Merkezleri ile ihtiyaç nedeniyle bir kısım ilçelerde de kurulabilen personel yapısı itibariyle hizmet birimlerinin oluşturulduğu, kurul, heyet ve komisyonlarının tam teşekküllü çalıştırıldığı, gerekli ihtiyacı karşılayabilen yapı ve donanıma sahip ceza infaz kurumlarıdır.
Teşkilatı Tam Olan Ceza İnfaz Kurumlarındaki Hizmet Servisleri
Tam teşkilatlı ceza infaz kurumlarında hedeflenen amaca ulaşmak ve yapılan program çerçevesinde hizmet sunmak amacıyla aşağıda belirtilen hizmet servislerinin oluşturulması ve çalıştırılması gerekli kılınmıştır.
• Yönetim Servisi:
• İnfaz Servisi
• Güvenlik ve Gözetim Servisi:
• Sağlık Servisi:
• Psiko - Sosyal Yardım Servisi:
• Eğitim Servisi:
• Genel Bütçe Servisi:
• İş Yurtları Servisi:
• Personel Servisi:
• Teknik Hizmetler Servisi:
• Yardımcı Hizmetler Servisi:
Yönetim Servisi:
Cezaevi müdürü, II. müdürler ve idare memurundan oluşur. Kurumun; Yasa, Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde işletilmesinden, denetlenmesinden ve düzenli olarak yürütülmesinden sorumludurlar. Kurumun işleyişini, günlük yaşantısını, personelin göreve geliş ve gidişlerini, hükümlü ve tutukluların sevk ve nakillerini, binanın temizliğini, bilgi ağını, iç ve dış ilişkileri ile servislerin çalışma esaslarını belirleyen, personelin ve servislerin görev takiplerini yaparak koordineli bir şekilde işbirliği içerisinde hizmet sunmalarını sağlayan servistir.
İnfaz Servisi:
Görevlendirilen II. müdür veya idare memurunun denetiminde, kıdemli olan katip sorumluluğunda diğer katipler veya görevlendirilen memurlardan oluşur. Kurumdaki tüm yazışmaların yapılarak kayıtlarının tutulduğu, muhafazasının sağlandığı, hükümlü ve tutuklulara ait dosya ve defterlerin tanzim edilerek infaz sürecindeki tüm işlemlerin yazım ve takibin yapıldığı servistir.
Güvenlik ve Gözetim Servisi:
Yönetim servisinden görevlendirilen birinin denetiminde vardiya veya grup başları olarak belirlenen infaz ve koruma başmemurunun sorumluluğunda infaz ve koruma memurlarından oluşur.
Yargı organlarınca verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar ile tutuklama kararlarının yasalar çerçevesinde infaz edilmesini sağlamakla görevlidirler. Bu süreç içerisinde hükümlü ve tutukluların iaşelerinin ve ibatelerinin temini, can ve mal güvenliğinin korunması ve kurumun genel güvenliği ve asayişinin sağlanması esastır.
Sağlık Servisi:
Yönetim servisinin denetiminde, doktor sorumluluğunda diş hekimi, eczacı, veteriner, diyetisyen, sağlık memuru, hayvan sağlık memuru, hasta bakıcı veya görevlendirilen personelden oluşur. Cezaevinin sağlık ve hijyenik şartlar bakımından en üst düzeye çıkarılması ve bunun sürdürülmesi ile görevlidir. Hükümlü ve tutuklulara yönelik temel sağlık hizmetleri, çevre sağlığı hizmetleri, personel ile eş ve çocuklarına yönelik sağlık hizmetleri, kurullarda ve heyetlerde belirlenen görevlerin yapılması diğer görevlerini oluşturur.
Psiko - Sosyal Yardım Servisi:
Yönetim servisi denetiminde belirlenenlerin en kıdemlisinin sorumluluğunda psikolog, sosyal hizmet uzmanı varsa psikiyatrı ve pedagogdan oluşur.
Hükümlü ve tutukluların suç ve suç işleme nedenlerinin kökenine inerek onları anlamaya çalışırlar. Bireysel özelliklerini, yaşam şartlarını ve suç işleme nedenlerini belirleyerek, kişiliklerini geliştirmelerine ve yeniden eğitilerek topluma kazandırılmalarına yardımcı olurlar.
Genel Bütçe Servisi:
Yönetim servisinin denetiminde sayman sorumluluğunda ambar memuru, satın alma memuru, sayman katibinden oluşur. Devlet tarafından karşılanacak ihtiyaçların cezaevi servis birimleri veya büroların talepleri doğrultusunda gerekli araştırmalar yapılarak belirlenen fiyatlardan temin edilmesini sağlamak ve kurumda bulunanların iaşelerini temin etmekle görevlidirler.
İş Yurtları Servisi:
Müdür veya görevlendirilen II. müdür denetiminde sayman sorumluluğunda atölye şefleri, işyurdu ambar memuru, satın alma memuru, tahsildar, veznedar, katip ve işyurtlarına bağlı birimlerde çalışan personelden oluşur. Hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarını koruyup, geliştirmek veya bunlara bir meslek ve sanat öğretmek bu suretle üretilen, ekonomik değerleri pazarlamak için Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye vb. üniteler işyurtları olarak tanımlanır.
Personel Servisi:
Yönetim servisi elemanlarından birinin denetiminde tecrübeli olanın sorumluluğunda personel katibi, izinli ve raporlu durumlarda emanet para memuru veya görevlendirilen personelden oluşur. Personelin tüm özlük işlemlerinin mevzuat esasları doğrultusunda yerine getirilmesinden sorumludurlar.
Teknik Hizmetler Servisi:
Yönetim servisi görevlisinin denetiminde; tekniker, elektrik, elektronik, inşaat, bilgisayar ve sıhhî tesisat teknisyenleri ve teknisyen yardımcıları ile belirtilen işleri yapmakla görevlendirilmiş tecrübeli personelden oluşur. Kurumun araç-gereçleri ile binanın bakım, onarım ve tamirat işlerinin yapımı, tasarruf ilkeleri doğrultusunda kullanımı, sürekli çalışır durumda olmalarının sağlanması ve takibinden, eksik olanların temininden sorumlu servistir.
Yardımcı Hizmetler Servisi:
Yönetim servisi elemanlarından görevlendirilenin denetiminde; şoför, aşçı, çamaşırcı, berber, terzi, fotoğrafçı, gemi adamı, santral memuru, kaloriferci, hasta bakıcı, hizmetlilerden olmak üzere becerikli olanın sorumluluğundaki personelden oluşur.
Kurumun temizlik, ısınma, ulaşım, hasta bakımı, yemek yapımı, barınanların tıraşı, elbise-ayakkabı tamiratı ve malzemeleri taşıma, boşaltma, yükleme ile evrakların ilgili yerlere usulüne uygun olarak götürülüp getirilmesi gibi işlerin düzenli ve aksamadan zamanında yerine getirilmesini sağlayan servistir.
Eğitim Servisi:
Yönetim servisinin denetiminde eğitim uzmanı, eğitim rehberi, programcı, öğretmen, kütüphane memuru ve eğitim hizmetlerinde çalışan diğer elemanlardan oluşur. Hükümlü ve tutukluların eğitim - öğretimleri ile kütüphane hizmetlerinden yararlanmalarını sağlayan servistir.
Hükümlü ve tutukluların eğitim-öğretim, meslek edindirme ve sanat çalışmalarıyla, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda Türk Milleti’nin millî, ahlakî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven, Türkiye Cumhuriyeti’ne, vatan ve milletin bölünmezliğine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren, beden, zihin, ahlâk ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı biçimde gelişmiş bir kişiliğe, hür ve bilimsel düşünceye, geniş dünya görüşüne sahip, insan haklarına ve onuruna saygılı, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak topluma dönüşlerini sağlamakla görevli servistir.

KURUL, HEYET VE KOMİSYONLAR
Yönetim Kurulu
Mümessil, müdür veya yardımcısının başkanlığında, hesap memuru, idare memuru, ambar memuru ve katipten teşekkül eder. Teknik işler, malzeme alımları ve taahhüt işleri ile ilgili hususların görüşülmesinde yönetim kuruluna işin mahiyetine göre teknik bir personel ve atölye şefi de katılır (Tüz. m. 54).
Görevleri; İşyurdunun umumi olarak faaliyet ve gelişmesini gözden geçirmek hükümlülerin eğitim-öğretimleri ile manevi kalkınma ve yetiştirilmesi çarelerine daha müspet bir şekilde temin için gerekli tedbirleri görüşmek üzere karar almaktır.
Disiplin Kurulu
Kurum müdürünün başkanlığında, tabip, psiko-sosyal yardım servisi personelinden kurum müdürünce görevlendirilecek birisi, öğretmen, idare memuru, atölye şefi ve başgardiyan (infaz ve koruma başmemuru) dan oluşur.
Görevleri;Disiplin Kurulu hükümlülerin mükafatlandırılması, cezalandırılması, haklarında tedbir alınması veya iyi hal durumlarının tespiti ile tüzükte verilen diğer işleri yapar. Disiplin Kurulunun görevine giren işler kurula müdür tarafından intikal ettirilir.
İdare Kurulu
Cumhuriyet Savcısı başkanlığında, müdür, idare memuru, öğretmen, tabip, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, infaz ve koruma başmemuru ve teknik personelden oluşur.
Görevleri;Müşahedeye tabi tutulan hükümlülerin ahlâki temayüllerini, haklarında uygulanacak rejimi ve bu husustaki vesair düşüncelerini Adalet Bakanlığına bildirir.
Muayene Kabul Heyeti
Muayene kabul heyeti; idarece kurulacak en az üç kişi veya katlarından oluşmaktadır. Bu heyetin başkanlığı alınacak malzemenin cinsine göre tespit edilmesi, işin ehli tarafından görev ifa edileceğinden kurum için faydalı olacaktır. Nöbetçi müdür denetiminde (yiyeceklerde doktor, diyetisyen, ambar memuru, aşçı infaz ve koruma başmemuru gibi) işin niteliğine göre teknik personelden oluşur.
Görevleri;Kuruma genel bütçe ve işyurdunca alınan tüm yiyecek, içecek gıda maddelerinin muayenelerinin yapılmasını ve istenilen kalitede, miktarda ve ebatlarda olup olmadığını kontrol ederek teslim alınmasını sağlarlar. Kabul heyeti tam teşekkül etmeden malzemelerin kontrol ve kabul işlemlerini yapamaz. Kabul edilmeyen malzemeler, gerekçeleriyle birlikte tutanakla tespit edilerek iade edilir. Bozulması muhtemel malzemelerin ihtiyaç miktarı kadar muayene edilerek, diğer malzemelerin ise ihale şartnamesinde belirtilen miktarlar kadar teslim alınmalarını sağlarlar.
Seçici Komisyon
İç Yönetmelik esasları doğrultusunda; cezaevi birinci müdürü başkanlığında, doktor, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, öğretmen, infaz ve koruma başmemurundan oluşur.
Görevleri; Hükümlü ve tutuklunun kuruma kabulünden sonra ilk üç gün içerisinde hizmet servislerince alınan bilgiler doğrultusunda, “Odalara Yerleştirme Kriterleri”ne göre; hükümlü ve tutukluluk durumu, cinsiyeti, yaşı, öz geçmişi (asker, polis, güvenlik görevlisi, memur vb.), liderlik konumu, suçu, eğitimi, ceza süreleri, ilk suç-mükerrer suçluluk durumu, ruh ve beden sağlığı, akrabalık durumu, sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyi, hasımlık durumu, ziyaretçisinin gelebilme sıklığı, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda barınacakları odalarını belirler. Ayrıca hükümlü ve tutukluların ortak yaşam alanlarından faydalanmalarını belirleyen kararları alır.
Mektup Okuma Komisyonu
Hükümlülere gelen ve bunlar tarafından gönderilen mektuplar idare memuru başkanlığında, katip, infaz ve koruma başmemuru ve infaz ve koruma memurundan (en az lise mezunu olacak) oluşan bir ekip tarafından incelenir. Resmi mercilere yazılanlar bu hükme tabi değildir.
Görevleri;Hükümlü ve tutuklulara gönderilen ve gelen mektup ile benzeri evrakların incelenip ilgililerine ulaştırılmasını sağlamaktır.
İhale Komisyonu
Kurum müdürü başkanlığında maliyenin görevlendirdiği bir üye, ambar memuru ile işin ehli (aşçı ve teknisyen gibi) kurumca görevlendirilen 2 üye olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur.
Görevleri ;Görevi başında bulunan personel ile hükümlü ve tutukluların iaşelerinin, temizlik malzemeleri ile kurumun diğer ihtiyaçlarının alımlarını yaparlar.
Yayın Seçici KurulToplanması
Ağır Ceza Merkezlerine bağlı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinde kurum müdürünün ve yokluğunda vekilinin başkanlığında (varsa sosyal hizmet uzmanı ya da psikolog) öğretmen, din adamı ve infaz ve koruma başmemurunun iştiraki ile bir “Yayın Seçici Kurulu” oluşturulur.
Görevleri;Bu kurul, Bakanlıkça gönderilenler haricinde, hangi yoldan olursa olsun, kütüphane ve kitaplıklara intikal edecek basılı eserlerin Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kütüphane ve Kitaplık Yönetmeliğinin (K.K.Y.) 11. ve 12. maddelerde belirtilen şartlara uygun olup olmadığını inceler ve uygun bulduğu kararları Cumhuriyet Savcısının onayına sunar.
Kuruma kabul edilmeyecek basılı eserler (K.K.Y. 11. Madde):
Kuruma;Yurda sokulması yada dağıtılması Bakanlar Kurulunca yasaklanan
Mahkemelerce toplatılan yada müsaderesine karar verilen
Yasaklanmış olmamakla birlikte, Atatürk ilkeleri dışında ideolojik maksatlı, ırk ve mezhep bakımından ayrımcı, birlik ve beraberliği bozucu veya konusu suç teşkil eden,
Müstehcen, ahlak ve adaba aykırı olan,
Basılı eserlerin sokulmasına izin verilmez.
Kuruma kabul edilecek basılı eserlerde aranacak nitelikler (K.K.Y. 12. Madde ):
Kütüphane ve kitaplıklara alınacak veya kabul edilecek basılı eserlerin:
Eğitim ve ıslah programlarının amaçlarına uygun düşmesi, Milli Tarih ve kültüre, manevi değerlere saygılı bulunması
Hükümlü ve tutukluların genel ve mesleki bilgilerini artırıcı nitelikte olması,
Hükümlü ve tutukluların insan, yurt ve millet sevgisini aşılayacak nitelikte bulunması,
Hükümlü ve tutukluların manevi kalkınmalarını sağlayacak vasıfları taşıması,
Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ile medeniyetçiliğine uygun olması,gerekir. ( 11 ve 12. Madde Ceza İnfaz Kurumları ve tutukevleri Mevzuatı 2001 s. 676, 677 )
Kurulca uygun bulunmayan basılı eserler, Adalet Dairesi Kitaplığına konulmak üzere Cumhuriyet Savcılığına gönderilir.
Bakanlık tarafından sağlanan kitapların ise Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Eğitim Birimi uzmanlarınca 11. ve 12. madde hükümlerine uygun olup olmadıkları araştırıldıktan sonra, uygun görülenler, Ceza İnfaz Kurumlarıyla Tutukevlerine gönderilir.
Kurumların yayın seçici kurullarında görev alan müftülük personelinin kütüphanede bulunan dini kitapları gözden geçirmeleri, bağış yoluyla kurumlara alınan dini kitapların bu görevliler tarafından incelenmeleri sağlanmalıdır. Hükümlü ve tutuklulara dini yayın adı altında gelen, dine sokulmuş olan hurafelerden, muska, büyü vb. ile çeşitli irticai faaliyetlerin desteklenmesi ya da örgütlenmesini amaçlayan, bölücü içerik taşıyan tüm yazılı basın-yayın araçlarının yanı sıra bu amaçla gelen mektupların incelenmesinde görev alınmalıdır.
Kararların Alınması
Yayın Seçici Kurul üye tam sayısının iştiraki ile toplanır.
Ölüm, istifa, emeklilik kadroların doldurulamaması vb. sebeplerle kurulun tam üye sayısı ile toplanamaması halinde görevde bulunan en az 4 üyenin katılması yeterlidir.
Kararlar oybirliği ile alınır.
Oybirliği sağlanamadığı takdirde, Cumhuriyet Savcısının verdiği karar kesindir.
Ağır Ceza Merkezinin dışındaki ceza ve tutukevlerinde, Yayın Seçici Kurulun görevini Cumhuriyet Savcıları yapar.
Kararların Muhafazası
Kararlar tarih ve sırasına göre dosyalanır, ilgililerce muhafaza edilerek, teftiş ve denetimlerde hazır bulundurulur.
Atamaları Bakanlıkça yapılan personel
Yönetici personel
1. Müdür:
Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve diğer mevzuatlara uygun olarak başında bulunduğu kurumun yönetim, denetim, asayiş ve güvenliğini koordineli bir şekilde yürütülmesi ile personelin yetiştirilmesinden sorumludur. Bakanlık ve diğer yetkili mercilerce verilen görevleri yapan ve yaptıran, hizmetin düzenli, verimli ve süratli olarak yürütülmesini sağlayan, personel arasında dengeli iş bölümü yapan, sorumlu olduğu amirlerden yazılı ve sözlü emirler alan, personele yazılı ve sözlü emirler veren, konumu ve konusu ile ilgili tüm görevleri yapan ve yaptıran; başında bulunduğu kurumun amiridir.
Cezaevi II. müdürü:
Kurum müdürünün yardımcısıdır. Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatlar ile müdürün düzenlediği iş bölümünde belirtilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür. Yetenek ve becerileri doğrultusunda müdüre yardımcı olur. Cezaevlerinin özelliklerine göre birden fazla yeteri kadar II. Müdür atanmakta olup, vardiyalı olarak çalışmaktadırlar. Müdürün yokluğunda uygun olanı, Cumhuriyet Başsavcısının oluru ile müdüre vekalet eder. Amirlerce verilen yazılı ve sözlü emirleri yerine getirmekle ve görevleriyle ilgili tüm işleri yapmakla yükümlüdürler.
Cezaevi idare memuru:
Kurum müdürü ve II. müdürlerden sonra gelen yönetici personel olup, yetişmesi için yapılan iş bölümü ve görevlendirme talimatları doğrultusunda hizmet sunan, bir fiil verilen işleri yapmakla ve yaptırmakla sorumlu tutulan cezaevinin birim ve servislerinde belirli aralıklarla çalıştırılan, ileride müdür olarak yetiştirilmek üzere yetki ve sorumluluk yüklenen görevlidir.

Uzman personel
Cezaevi saymanı:
Kurumun işyurdu ile ilgili hesap işlemlerinin Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve diğer mevzuatlara uygun olarak yürütülmesini sağlamakla görevli, gerekli mesleki bilgiye sahip personeldir. Hükümlü ve tutukluların iyileştirilerek topluma dönüşlerinde meslek sahibi olmalarını sağlamak üzere işyurdu atölyelerini geliştirmek ve yeni iş alanları açılması için çaba gösteren, ayrıca genel bütçe ile ilgili yapılan işlemlerin doğru olup olmadığını kontrol etmekle görevli unvanlı meslek elemanıdır.
Cezaevi doktoru:
Personel ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile hükümlü ve tutukluların sağlıklarıyla ilgili vücutlarındaki düzensizlikleri teşhis eden, tıbbi muayenelerini yapan, teşhis ve tedavilerini sağlayan meslek elemanıdır.
Diş hekimi :
Personel ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile hükümlü ve tutukluların diş ve ağızlarında meydana gelen hastalık ve bozukluklara karşı teşhis, tedavi ve korunma ile ilgili işlemlerde bulunan meslek elemanıdır. Kurumda koruyucu ve tedavi edici diş hekimliği hizmetlerini yürütür.
Psikolog:
Hükümlü ve tutuklular ile kurum çalışanlarının davranışlarını ve bu davranışlarla ilintili psikolojik, sosyal ve biyolojik süreçleri bilimsel yöntemleri kullanarak araştıran, sorunları çözmek için uygulamalar yapan kişidir.
Sosyal Hizmet Uzmanı
Kurumdaki bireylerin, grupların ve toplumların, kendilerinden ya da içinde yaşadıkları sosyal çevrelerinden kaynaklanan psiko-sosyal sorunlarını tespit ederek, bireyin toplumsal fonksiyonlarını düzeltmek, desteklemek ve değiştirerek sorun olarak getirilen olgunun çözülmesi ve giderilmesine yönelik çalışmalar yaparak, kişilere yapıcı yetenekler kazandıran ve onların kişisel gelişmelerini kolaylaştıran, böylelikle toplum yaşamında daha yeterli kişiler olmalarını sağlayan unvanlı meslek elemanıdır.
Öğretmen:
Öğretmen; bilgi, görgü, ve yaşantısı ile belli dal ve alanlarda başkalarının yetişme ve gelişmesine yardımcı olan, eğitim-öğretim ve bununla ilgili görevi üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir (1739 Sayılı Kanunun 93 ve 94. Mad.).
Kurumdaki hükümlü ve tutuklulardan okuma-yazma bilmeyenlerin okuyup- yazmalarının sağlanması, zorunlu ilköğretim eğitimlerinin tamamlattırılması ile lise ve üniversite tahsili yapmak isteyenlere gerekli yardımı sağlayan bilgi, belge ve kayıtlarına yardımcı olan, ihtiyaç duyulan kursları açan, eğitimlerini tamamlattıran unvanlı kişidir. Ayrıca kütüphane ve kitaplık yönetmeliği çerçevesinde hükümlü ve tutukluların buradaki kitaplardan yararlanmalarından yükümlüdür.
Eczacı:
Hükümlü ve tutuklular ile kurum çalışanlarının, doktorun vereceği reçeteye göre ilaçları hazırlayan, dağıtan ve muhafaza eden unvanlı meslek elemanıdır.
Veteriner:
Hayvancılık işkolu bulunan genellikle açık cezaevlerinde hayvanların tedavilerini yapan ve mesleği doğrultusunda hizmet sunan unvanlı elemandır.


Mimar
Özellik arz eden infaz kurumlarını mimari açıdan değerlendiren ve çizen nitelikli hizmetler sunan unvanlı meslek elemanıdır.
Mühendis
İş esası üzerine kurulan infaz kurumlarında meslekleri gereği teknik hizmetler sunan, planlayan, ve projelendiren nitelikli meslek elemanıdır.
Diyetisyen
Kurumlarda kötü beslenmenin yol açtığı hastalıkların yol açtığı önlemeyi amaçlayan alınan gıda maddelerinin insan sağlığına uygun koşullarda alınması,muhafazası, pişirilmesi ve sunumlarının kalori hesaplarına uygun olarak yapılmasını sağlayan unvanlı personeldir.
Pedagog
Kurumlarda (çocuk ıslahevi ve çocuk cezaevlerinde) yapılan eğitim hizmetlerinin hükümlü ve tutuklulara daha yararlı ve etkili olması hususlarında daha yararlı ve etkili olması hususlarında uzmanlık alanından faydalanılan unvanlı personeldir.
Eğitim Uzmanı
Tüm Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri ile Eğitim merkezlerinde yapılan eğitimin yararlı ve etkili olması hususlarında unvanlı personeldir.
Kütüphaneci
Alanında eğitim görmüş Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri ile Personel Eğitim Merkezlerinde kütüphane ve arşiv hizmetlerini düzenlemekten sorumlu unvanlı personeldir.
Eğitim Rehberi
Çocuk ıslahevleri ve çocuk cezaevlerinde ile ihtiyaç duyulan infaz kurumları ve tutukevlerinde psikolojik danışmanlık ve rehberlik yapmakla görevlendirilen unvanlı personeldir.
Programcı
Tüm Ceza İnfaz Kurumları ve tutukevleri ile eğitim Merkezlerinde uygulanacak eğitim programlarını hazırlamaktan sorumlu unvanlı personeldir.

Atamaları Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca yapılan personel
Cezaevi katibi
İnfaz bilgisine sahip belge, kayıt ve dosyalama tekniğini bilen, yazım ve ilgili büro malzemelerini kullanan, birimiyle ilgili yazışmaları yapan nitelikli personeldir.
İnfaz ve koruma başmemuru
Güvenlik ve gözetim elemanı olarak atanmış, kurumun asayiş ve disiplinini sağlayan, sorumluluğundaki memurların sevk ve idaresini düzenleyen, görevinin gerektirdiği niteliklere sahip, infaz ve koruma memurlarının üstü ve zor kullanma yetkisi bulunan unvanlı, üniformalı personeldir.
İnfaz ve koruma memuru
Güvenlik ve gözetim elemanı olarak atanan kurumun asayiş ve disiplinini temin etmekle yükümlü, gereğinde zor kullanma yetkisi bulunan üniformalı eğitimli ve nitelikli personeldir.

Ambar memuru:
Genel bütçe ve işyurdu ambarına gelen malzemeyi teslim alan, tasnif, kayıt ve muhafaza ile ihracını yapmakla yükümlü, demirbaş alımı ve düşümü bilgisine sahip nitelikli personeldir.
Sağlık memuru
Doktorun denetimi ve gözetiminde, hükümlü ve tutuklu ile personel ve yakınlarının muayene ve tedavilerinde doktora yardımcı olan mesleki eğitim almış sağlık personelidir.
Satın alma memuru
Kuruma alınacak her türlü malzemenin fiyat araştırmasını yapan, teklifleri dağıtan ve toplayan, yapılan değerlendirme sonucu uygun bulunan malzemelerin belirtilen zaman, kalite ve şartlarda kuruma ulaştırılmasını sağlayan memurdur.
Tahsildar
İnfaz kurumlarında üretilen malzemenin bedellerini tahsil eden, takibini yapan kalifiyeli elemandır.
Veznedar
Kurumun belirlenen limit üzerinden borçlarını ödeyen, alacaklarının tahsilinden elde edilen para ve kıymetli kağıtları kasada muhafaza eden ve kayıtlarını muhkem tutan memurdur.
Teknisyen
Kurumun teknik işleri ile uğraşan, alanında uzmanlaşmış ehliyetli görevliler olup binanın bakım, onarım ve tamirat işleri ile araç - gereçlerinin yapımı, tasarruf ilkeleri doğrultusunda kullanımı, sürekli çalışır durumda olmalarının sağlanması ve takibinden, eksik olanların temininden sorumlu teknik personeldir.
Teknisyen yardımcıları
Teknisyenlerle birlikte çalışan ve yaptıkları işlerde onlara yardımcı olan, öğrenme, kabiliyetine sahip görevlilerdir.
Şoför
Genel idari hizmetler sınıfında kurumun motorlu taşıtlarının hizmet amaçlı kullanımını sağlayan vasıflı kişidir.
Aşçı
Meslekleri ile ilgili olarak hükümlü ve tutuklularla görevleri başındaki personelin tespit edilen günlük iaşe listesine göre kurum mutfağından temiz ve kurallara uygun olarak yemeklerini hazırlama, sunma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
Kaloriferci
Yardımcı hizmetler sınıfında, talimatlar doğrultusunca amirlerince verilen direktiflere uygun kalorifer yakma işlemlerini sağlama bilgi ve becerisine sahip kişidir.
Hizmetli
Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde sorumlu olduğu alanlarda hijyenik kurallara uygun olarak; toz alma, leke çıkarma, süpürme, paspaslama, parlatma, yıkama, cilalama, ovma, kazıma gibi temizlik ve bakım işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip ve personele yardımcı olan vasıflı kişidir.
Gemi adamı
Adalarda ve deniz kıyılarında bulunan infaz kurumlarında personel ve diğer ihtiyaçların taşımacılığının yapıldığı gemi ve diğer deniz taşıtlarında görevli eğitilmiş personeldir.
Hayvan sağlık memuru
Veterinere yardımcı olan ve hayvanların sağlıklarıyla ilgilenen ve bu konuda eğiim görmüş unvanlı elemandır.
Santral Memuru
Kurumun iç ve dış telefon görüşmelerini düzenleyerek ilgili ve yetkililerin telefon görüşmelerini sağlayan görevlidir.
Tekniker
Kurumda mevcut teknik cihazların devamlı faal tutulması, bakımı ve onarımı yapan, teknik servisle işbirliği içerisinde kullanıcıları eğiten alanında uzmanlaşmış ehliyetli görevlilerdir.
Başka kadroda olmasına karşın hizmet gereği diğer işlerde çalışan personel ( emanet para memuru, mutemet, kantin memuru, çamaşırcı, terzi, hasta bakıcı, berber, kunduracı, fotoğrafçı, çaycı )
Emanet Para Memuru
Hükümlü ve tutukluların her türlü mücevher, para, kıymetli eşyaları ile ilgilenen, bunların kayıtları, muhafazaları ile belirtilen limit dahilinde sahiplerine imza karşılığı teslim eden memurdur.
Mutemet (Personel Katibi)
Mevzuat esasları doğrultusunda kurum personelinin tüm özlük işlemlerini takip etmek ve yerine getirmekle yükümlü personeldir.
Kantin Memuru
Kurum saymanı sorumluluğunda kantin ihtiyaçlarının tespiti; ambardan teslimi talep sahiplerine ulaştırılması, temizliği, kayıt ve muhafazalarıyla sorumlu kişilerdir.
Çamaşırcı
Kurum çamaşırhanesinde hükümlü ve tutukluların çamaşırları ile nevresim takımlarını belirlenen kurallar doğrultusunda yıkanıp temizlenerek tekrar iadelerini sağlayan görevlidir.
Terzi
Kurumdaki hükümlü ve tutukluların ve personelin ücret karşılığında giysilerinin ütü ve tamiri ile ilgili işleri yapan vasıflı kişidir.
Hasta Bakıcı
Hasta ve muayene odalarını düzenleme, hasta bakımı ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olma ve hasta ekipmanların nakil işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.
Berber
Hükümlü ve tutuklular ile personelin tıraşlarını belirli bir süre içerisinde ücretsiz olarak yapma, bilgi ve becerisine sahip vasıflı kişidir.
Kunduracı
Hükümlü ve tutukluların ayakkabı tamiratlarını yapma becerisine sahip, boya işlerini belirlenen ücret karşılığında yapan becerikli kişidir.
Fotoğrafçı
Kurumda gerekli olan her türlü fotoğrafların çekim işlerini yapmaktan ve fotoğrafhanenin düzenlenmesinden sorumlu becerikli kişidir.

Çaycı
Kurumda bu amaç için yapılan veya idarece belirlenen yerde ve belirlenen ücret karşılığında birimlere çay dağıtmakla görevli becerikli kişidir.

3- Uygulanan İnfaz Rejimine Göre Ceza İnfaz Kurumları: Kapalı, yüksek güvenlikli, ve açık ceza infaz kurumları olmak üzere üçe ayrılmaktadır.
Kapalı ceza infaz kurumları
Kapalı ceza infaz kurumları, iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan, firara karşı teknik, mekanik, elektronik veya fizikî engellerle donatılmış, oda ve koridor kapıları kapalı tutulan, ancak mevzuatın belirttiği hâllerde aynı oda dışındaki hükümlüler arasında ve dış çevre ile temasın olanaklı bulunduğu, yeterli düzeyde güvenlik sağlanmış ve hükümlünün gereksinimine göre bireysel, grup hâlinde veya toplu olarak iyileştirme yöntemlerinin uygulanabileceği tesislerdir.
Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları
(1) Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları, iç ve dış güvenlik görevlilerine sahip, firara karşı teknik, mekanik, elektronik ve fizikî engellerle donatılmış, oda ve koridor kapıları sürekli kapalı tutulan, ancak mevzuatın belirttiği hâllerde aynı oda dışındaki hükümlüler arasında ve dış çevre ile temasların geçerli olduğu sıkı güvenlik rejimine tâbi hükümlülerin bir veya üç kişilik odalarda barındırıldıkları tesislerdir. Bu kurumlarda bireysel veya grup hâlinde iyileştirme yöntemleri uygulanır.
(2) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar ile süresine bakılmaksızın, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya bu örgütün faaliyeti çerçevesinde, Türk Ceza Kanununda yer alan;
a) İnsanlığa karşı suçlardan (madde 77, 78),
b) Kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82),
c) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188),
d) Devletin güvenliğine karşı suçlardan (madde 302, 303, 304, 307, 308),
e) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan (madde 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315),
Mahkûm olanların cezaları, bu kurumlarda infaz edilir.
Eylem ve tutumları nedeniyle tehlikeli hâlde bulunan ve özel gözetim ve denetim altında bulundurulmaları gerekli olduğu saptananlar ile bulundukları kurumlarda düzen ve disiplini bozanlar veya iyileştirme tedbir, araç ve usûllerine ısrarla karşı koyanlar bu kurumlara gönderilirler.
Birinci fıkrada tanımı yapılan kurumların ihtiyacı karşılama bakımından yetersiz olması hâlinde, diğer kapalı ceza infaz kurumlarının yüksek güvenlikli bölümleri kullanılır.
Toplam cezasının üçte birini bu kurumlarda geçirerek iyi hâl gösteren hükümlülerin, tutum ve kişiliklerine uygun diğer ceza infaz kurumlarına gönderilmelerine karar verilebilir.
Açık ceza infaz kurumları
Açık ceza infaz kurumları, hükümlülerin iyileştirilmelerinde, çalıştırılmaları ve meslek edindirilmelerine öncelik verilen, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan, güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yetinilen kurumlardır. Bu kurumlarda tutuklu bulunmamaktadır. Açık ceza infaz kurumları ihtiyaca göre ayrıca;
a) Kadın açık ceza infaz kurumları,
b) Gençlik açık ceza infaz kurumları, şeklinde kurulabilir.
Hükümlülerin açık cezaevlerine ayrılmalarına ilişkin esas ve usûller yönetmelikte gösterilir.
İlk kez suç işleyen ve iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına hükümlü bulunanların cezaları doğrudan açık ceza infaz kurumlarında yerine getirilebilir.
Açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerden kınamadan başka bir disiplin cezası alanlar ve hükümlü oldukları suçtan başka bir fiilden dolayı haklarında tutuklama kararı veya soruşturma konusu olan suçun kanunda öngörülen cezasının üst sınırı yedi yıldan az olmayan bir başka suçtan soruşturması veya böyle bir suçtan tutuksuz yargılaması devam etmekte olanlar ile yaş, sağlık durumu, bedensel veya zihinsel yetenekleri bakımından çalışma koşullarına uyum sağlayamayacakları saptananlar, kurum yönetim kurulunun kararı ile kapalı ceza infaz kurumlarına geri gönderilirler. Bu karar, infaz hâkiminin onayına sunulur.

4- Yaş ve Cinsiyet Sınıflandırmasına Göre Ceza İnfaz Kurumları:
Kadın kapalı ceza infaz kurumları
Kadın kapalı ceza infaz kurumları, kadın hükümlülerin hapis cezalarının infaz edildiği Kanunun 8 ve 9 uncu maddelerine göre kurulmuş kurumlardır. Bu kurumlarda iç güvenlik görevlileri kadınlardan oluşturulur.
Bu maksatla kurulmuş kurumların ihtiyacı karşılama bakımından yetersiz olması hâlinde, kadın hükümlülerin hapis cezaları diğer kurumların, erkek hükümlülerin kaldığı bölümlerle bağlantısı olmayan bölümlerinde infaz edilir.
Çocuk kapalı ceza infaz kurumları
Çocuk tutukluların ya da çocuk eğitimevlerinden disiplin veya diğer nedenlerle kapalı ceza infaz kurumlarına nakillerine karar verilen çocukların barındırıldıkları ve firara karşı engelleri olan iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan, eğitim ve öğretime dayalı kurumlardır.
Oniki-onsekiz yaş grubu çocuklar, cinsiyetleri ve fizikî gelişim durumları göz önüne alınarak bu kurumların ayrı ayrı bölümlerinde barındırılırlar.
Bu hükümlüler, kendilerine özgü kurumun bulunmadığı hâllerde kapalı ceza infaz kurumlarının çocuklara ayrılan bölümlerine yerleştirilirler. Kurumlarda ayrı bölümlerin bulunmaması hâlinde, kız çocukları kadın kapalı ceza infaz kurumlarının bir bölümünde veya diğer kapalı ceza infaz kurumlarının kendilerine ayrılan bölümlerinde barındırılırlar.
Bu kurumlarda çocuklara eğitim ve öğretim verilmesi ilkesine tam olarak uyulur.
Gençlik kapalı ceza infaz kurumları
Cezanın infazına başlandığı tarihte onsekiz yaşını bitirmiş olup da yirmibir yaşını doldurmamış genç hükümlülerin cezalarını çektikleri, eğitim ve öğretim esasına dayalı, firara karşı engelleri olan, iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan kurumlardır.
Bu hükümlüler için ayrı bir kurum kurulamadığı takdirde, yukarıdaki fıkra kapsamındaki hükümlüler, diğer kapalı ceza infaz kurumlarının gençlere ayrılan bölümlerinde bu maddedeki esaslara göre barındırılırlar.
Çocuk eğitimevleri
Çocuk hükümlüler hakkında verilen cezaların, hükümlülerin eğitilmeleri, meslek edinmeleri ve yeniden toplumla bütünleştirilmeleri amaçları güdülerek yerine getirildiği tesislerdir. Bu kurumlarda tutuklu bulunmamakta ve firara karşı engel bulundurulmaz; kurum güvenliği iç güvenlik görevlilerinin gözetim ve sorumluluğunda sağlanır.
Kurum içinde veya dışında herhangi bir eğitim ve öğretim programına devam eden ve onsekiz yaşını dolduran çocukların, eğitim ve öğretimlerini tamamlayabilmeleri bakımından yirmibir yaşını bitirinceye kadar bu tesislerde kalmalarına izin verilebilir.
Haklarında tutuklama kararı bulunanlar ile disiplin veya diğer nedenlerle kapalı ceza infaz kurumuna nakil edilenler hariç olmak üzere, bu tesislerde bulunan çocuk hükümlüler kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilmezler.

1.2.3.2.2 Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personel Eğitim Merkezleri
4679 sayılı “Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu” 3 Ağustos 2002 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan kanun gereğince yüksek güvenlikli F tipi cezaevleri ile diğer cezaevlerine infaz ve koruma memuru olarak yeni atanacak personele meslek öncesi, mevcut personele de hizmet içi ve görevde yükselme eğitimi vermek üzere 17 Temmuz 2000 tarihinde Ankara’da Ceza İnfaz Kurumları ve Personeli Ankara Eğitim Merkezi faaliyete geçmiş; ayrıca 26.01.2004 tarihli Bakan Olur’u ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli İstanbul Eğitim Merkezi açılmıştır. 28.11.2004 tarihinde Erzurum Eğitim Merkezi açılmıştır. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakan onayı ile eğitim, öğretim ve üniversite olanakları, kurum sayı ve türleri, ulaşım kolaylığı ve benzeri özellikler dikkate alınarak, uygun görülen diğer iki ilde bölge eğitim merkezleri kurulacaktır.
Eğitim merkezlerinde görev ve hizmetler; hakim sınıfından bir müdür, yine hakim sınıfından bir müdür yardımcısı ve büro tarafından yürütülmektedir. Büro, meslekte on yılını tamamlamış ceza infaz kurumları personeli bir İdari işler şube müdürünün yönetim ve sorumluluğunda yeteri kadar memur ve program geliştirme, ölçme ve değerlendirme, sağlık, psiko sosyal hizmetler ve krize müdahale, idari ve mali işler, sosyal işler ve spor, bilgi işlem, istatistik, arşiv ve dokümantasyon, öğrenci işleri, araştırma ve geliştirme ile güvenlik sorumlularından oluşmaktadır.

Cezaevi Personelinin Eğitimi:
Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde görev yapan personel, aday memurluk, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimine tabi tutulmaktadır. Ayrıca mesleğe yeni alınacak idare memurları ile infaz ve koruma memurlarına hizmet öncesi eğitim verilmektedir. Bu eğitimlerin amacı , hedefleri, kapsamı ve yöntemi, 4679 sayılı” Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi Kanunu” ile düzenlenmiş olup, 03 Ağustos 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Cezaevi Personelinin Hizmet Öncesi Eğitimi:
Hizmet öncesi eğitim; uyum eğitimi; teorik eğitim ve uygulamalı eğitim olmak üzere üç aşamada yapılmaktadır. Uyum eğitimi program, hizmet öncesi eğitime alınan öğrencilere eğitim döneminin başında; eğitim merkezlerini tanımaları, bazı temel bilgiler ile kendi görev ve sorumluluklarını öğrenmeleri, diğer eğitim programlarına hazırlanmaları amacıyla iki haftadan az olmamak üzere hazırlanmaktır.
Teorik eğitim programı, ders ve konuların amacını ve içeriğini, çeşitli eğitim ve öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme araçlarına yer vermek suretiyle ilgili öğretim görevlisinin belirleyeceği mekanlarda uygulanacağını gösteren programdır.
Uygulamalı eğitim, teorik eğitimle birlikte veya sonunda, öğrencilere verilen ve uygulamaya yönelik eğitimin esas ve usullerini gösteren programdır. Program, kurumlarda uygulamalı eğitim yöneticisinin yönetiminde ve uygulamalı eğitim gözetmeni tarafından gerçekleştirilmektedir.
Hizmet öncesi eğitimde; Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, Türkçe ve dil bilgisi, genel hukuk bilgisi, insan hakları, adalet teşkilatı, yönetim hukuku, ceza , ceza usul ve infaz hukuku, kriminoloji, toplumsal ilişkiler, sosyal hizmetler, meslek etiği, bedensel ve toplu savunma sporları dersleri ile yapılacak ihtiyaç analizleri sonucunda, eğitim kurulunca belirlenen dersler okutulmaktadır. 2004 yılı ve önceki yıllarda hizmet öncesi eğitim verilmemiştir.
Cezaevi Personelinin Hizmet İçi Eğitimi:
Hizmet içi eğitim; personelin görev, yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi ve becerilerini artırmak, hizmet alanındaki değişmelere intibaklarını sağlamak, daha üst görevlere hazırlanmasını sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Hizmet içi eğitime katılanların seçimi; adli yargı adalet komisyonunca atanan personel için bu komisyonlarca veya gerektiğinde Genel Müdürlükçe; Bakanlıkça atanan personel için Genel Müdürlükçe yapılmaktadır. Bakanlıkça veya adli yargı adalet komisyonlarınca atanan personelin hizmet içi eğitim kurslarında; Türkçe dil bilgisi ve kompozisyon, genel hukuk bilgisi (anayasa hukuku, idare hukuku, medeni hukuk, medeni usul hukuku, icra ve iflas hukuku, tebligat hukuku hakkında genel bilgiler), cezaevi idaresi, cezaevi güvenliği, Bakanlık ve Genel Müdürlük teşkilatı ve Devlet Memurları Kanunu, Ceza ve Ceza Usul Hukuku, İnfaz Hukuku, kriminoloji, psikoloji, işletmecilik, bedensel ve toplu savunma sporları, insan hakları ve meslek etiği konularında dersler verilmektedir. Hizmet içi eğitim kursları, sınavlar hariç, altmış saatten az olmamak kaydıyla, en fazla altı ay olarak düzenlenmektedir.
Kurs programlarına, kursların süresi, niteliği ve yapıldığı yer nazara alınmak suretiyle yukarıda gösterilen derslerden uygun görülenler alınabileceği gibi, bu maddelerde gösterilenler dışındaki dersler de, kursa tabi personelin görev özelliğine göre programa dahil edilmektedir. Sınavlarda değerlendirme yüz tam puan üzerinden yapılmakta ve sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekmektedir. Doksan ve yüz arası pekiyi, seksen ve seksen dokuz arası iyi, yetmiş ve yetmiş dokuz arası orta, sıfır ve altmış dokuz arası başarısız olarak kabul edilmektedir.
Hizmet içi eğitim kurumsal açıdan ve bireysel açıdan, iş kalitesinin ve iş doyumunun artırılmasında önemli bir faktör olarak görülmelidir. Hizmet içi eğitim yoluyla bireylere mesleklerinde daha başarılı olmalarını sağlayacak bilgi, beceri ve tutumlar kazandırılmakta ve bu yolla da kurumların verimliliği arttırılmış olmaktadır.
Cezaevi Personelinin Görevde Yükselme Eğitimi:
Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde görev yapan personelin hizmetin gerekleri ile liyakat ve kariyer esas alınmak suretiyle görevde yükselmeleri, Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliğinden ayrı bir Yönetmelik olan Ceza İnfaz Kurumları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.
Yönetmelik, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışan personeli 6 hizmet grubuna ayırmıştır.
Bu hizmet grupları şunlardır:
Yönetim Hizmetleri Grubu: Cezaevi müdürü, şube müdürü, idare memuru, infaz ve koruma başmemuru.
Genel idare hizmetleri grubu: Kütüphaneci, eğitim rehberi, programcı, sayman, infaz ve koruma memuru, memur, santral memuru, ambar memuru, cezaevi katibi, veznedar, tahsildar, satın alma memuru, gemi adamı ve şoför.
Teknik hizmetler grubu: Mühendis, mimar, tekniker ve teknisyen,.
Sağlık hizmetleri grubu: Sosyal çalışmacı, diş tabibi, cezaevi tabibi, veteriner, psikolog, eczası, diyetisyen, sağlık memuru ve hayvan sağlık memuru.
Eğitim ve öğretim hizmetleri grubu: Eğitim uzmanı ve öğretmen.
Yardımcı hizmetler grubu: Teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci ve bekçi’dir.
Yönetmelik yukarıda belirtilen hizmet gruplarında görev yapan personeli de kendi içinde alt gruplara ayırmış, ilk önce görevde yükselmeye dair genel şartları saydıktan sonra her bir unvan için aranılan özel şartları da belirtmiştir. Bu çerçevede aranılan genel şartlar şunlardır; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68’inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarının oluşması, Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliğinde belirtilen genel şartların taşınması, son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının en az 76 puan olması ve kurumda en az 2 yıl çalışmış olmalıdır. Ayrıca bu genel şartların yanında yüksel inebilecek her unvan için özel şartlar da getirilmiştir.
Bu çerçevede saymanlık, infaz ve koruma baş memurluğu, cezaevi müdürlüğü, idare memurluğu, eğitim uzmanlığı, mühendis, mimar, sosyal çalışmacı, diş tabibi, cezaevi tabibi, veteriner, psikolog, eczacı, diyetisyen, öğretmen, kütüphaneci ile eğitim rehberliği, tekniker, teknisyen, sağlık memuru ile hayvan sağlık memurluğu, programcı ve en son olarak da yardımcı hizmetler sınıfından ambar memuru, memur, cezaevi katibi, veznedar, tahsildar, şoför, santral memuru, satın alma memuru, infaz ve koruma memuru ve gemi adamı kadrolarına atanabilmek için gerekli özel şartlar tek tek sayılmıştır.
Cezaevi Personelinin Aday Memurluk Eğitimi:
Aday memurların eğitimleri, temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj şeklinde olmak üzere birbirini takip eden sıra içinde yapılmaktadır.
Temel eğitimde aday memurlara, devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili bilinmesi gereken asgari bilgiler verilmektedir. Bu eğitim 10 gün ile 2 ay arasında düzenlenmektedir.
Hazırlayıcı eğitimde aday memurlara sınıfları, görevleri ve kurumun tanıtılması ile ilgili bilgiler verilmektedir. Anılan eğitim 1 ay ile 3 ay arasında yapılmaktadır.
Staj, aday memurların görevleri ile ilgili olarak yapılan uygulamalı eğitimdir. Staj, 2 aydan az olmamak kaydıyla adaylık süresi içinde tamamlanmaktadır.
Ceza infaz kurumları personelinin yararlandığı özel memur (Özlük) hakları
İnfaz kurumlarında çalışan görevliler çalıştıkları kurumlarda unvanlarına göre kılık kıyafet yönetmeliğinde belirtilen giysi ve diğer malzemeleri kullanmaktadırlar.
Güvenlik ve gözetim personeli ile yönetim servisi personelinden müdürler görev sürelerince taşıma ruhsatlı silah alabilmektedirler.
Tüm personel kurumlarda pişen yemeklerden görevleri başında oldukları müddetçe yeme hakkına sahiptir.
Kurumlarda üretilen eşya ve malzemelerden taksitle alış-veriş yapabilmektedirler.
Cüzi bir miktar karşılığı iş atölyelerindeki onarım ve tamirle ilgili faaliyetlerden faydalanabilmektedirler.
İş yurtlarında görevlendirilen personel buradan sağlanan gelirlerden Bakanlıkça belirlenen oranlarda "munzam mesai bedeli adı altında" faydalanmaktadırlar.
Kurum araçları ve kiralanan araçlardan göreve gidiş ve dönüşleri ile görev esnasında faydalanabilmektedirler.
Kurumların berberlerinden görevlerini aksatmayacak şekilde ücretsiz olarak faydalanmaktadırlar.
Görevlerinin ve görev yerlerinin riskli oluşu nedeniyle diğer kamu görevlilerinden farklı olarak iş riski ve iş güçlüğü tazminatı adı altında farklı ücret almaktadırlar.
Eğitim yapmak isteyen personelin eğitimine esas olmak üzere isteği doğrultusunda tayini yapılmakta ve gerekli kolaylık sağlanmaktadır.
İnfaz kurumlarında çalışmak kaydıyla memurların ikinci meslekleri de değerlendirilmekte olup, istekleri doğrultusunda ilgilerine uygun işlerde çalıştırılmaktadırlar.
Adalet Bakanlığının misafirhane ve sosyal tesislerinden faydalanmaları imkanı sağlanmaktadır.
F-Tipi kapalı infaz kurumlarında başlanmak kaydıyla lojman yapımı planlanmakta olup, infaz kurumlarına yaygınlaştırılarak tüm personelin faydalanması düşünülmektedir.


İKİNCİ BÖLÜM
CEZA İNFAZ KURUMU VE TUTUKEVİNE KABUL İLE KURUMDAKİ YAŞAM ŞARTLARI
Tutuklular tutuklama kararı, Hükümlüler ise kesinleşmiş mahkumiyet kararı veya adli para cezasının ödenmemesi nedeniyle hapse çevirme kararı ile müddetname ile kuruma alınmalı, tutuklular tutuklu defterine hükümlüler ise hükümlü defterine kaydı yapılmalıdır.
Tutuklu hakkında hüküm kesinleştikten sonra tutuklu defterindeki kaydı kapatılmalı ve hükümlü defterine kaydı yapılmalıdır. Kayıt numarası aynı zamanda hükümlü-tutuklunun numarasını oluşturur. Defterdeki bütün sütunlar mürekkepli kalemle doldurulmalı kazıntı ve silinti yapılmamalıdır. Tutuklu veya hükümlünün okunaklı bir biçimde adı ve soyadı yazılı bir tabela ile önden ve yandan fotoğrafı çekilmeli, bu fotoğraftan dört suret çoğaltılmalı, bir tanesi hükümlü veya tutuklu defterine, bir tanesi kurum idaresince düzenlenecek kimliğe yapıştırılmalı kendisine verilmeli diğerleri dosyada saklanmalıdır. Hükümlü veya tutuklunun kimliğine ilişkin bütün belgeleri kendisinden alınarak dosyasına konulmalıdır.
İl dışı sevk veya tedavi için gelenlerin Bakanlık emirleri kontrol edilmeli, kimlik bilgileri belgeleriyle karşılaştırılmalı ve Cumhuriyet Başsavcılığının havalesi kontrol edilmelidir.
Kayıt ve kabulü yapılan hükümlü ve tutukluların üstleri ve eşyaları aranmalıdır. Arama sırasında suç unsuru teşkil edecek maddeler (uyuşturucu, kesici, delici, parlayıcı ve patlayıcı v.b.) bulunduğunda durum tutanakla tespit edilerek Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmeli, suç unsuru teşkil etmemekle birlikte kuruma sokulması uygun görülmeyen eşya, giysi ve malzemeler, tutanakla emanet eşya memuruna teslim edilmelidir. Bunlar, hükümlü ve tutuklunun belirleyeceği yakınına verilmeli veya sevk veya tahliyesinde kendisine iade edilmelidir. Ayrıca üstünden çıkan kıymetli eşya (kıymetli evrak, altın yüzük, kolye, zincir, bilezik vb.) ile Türk parası, her cins döviz, çek ve senet , bankamatik kartı gibi evrak ‘emanet para ve eşya’ defterine kayıt edilmelidir.
Hükümlü veya tutuklu, odaya yerleştirilinceye kadar kabul odasında tutulmalıdır. Bu odada en fazla üç gün tutulmalı ve hükümlü veya tutuklunun banyo ve temizliği yaptırılmalıdır.
Kuruma yeni alınan hükümlüler ile tutukluların ilk muayeneleri yaptırılmalıdır. Bu muayene, cezaevinin hükümlü ve tutuklu kabul bölümündeki tabip odasında olmalıdır. Sağlık memuru veya bu işle görevlendirilmiş memur tarafından sağlık bilgileri öğrenilmeli ve bulguları sağlık dosyasına kaydedilerek doktora bildirilmeli ve sağlık değerlendirmesi yapılmalıdır. Ayrıca muayene sonucunda, kurumda tedavisi mümkün olmayan bir hastalığı veya bulaşıcı bir hastalığı veya cezasının infazına engel herhangi bir maluliyeti olduğu anlaşılanlar, kurum müdürlüğü tarafından derhal Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmelidir.
Hükümlü ve tutukluların okuma, yazma ve öğrenim seviyeleri kurum öğretmeninin bulunması halinde öğretmen tarafından, bulunmaması halinde idarece belirlenmelidir.
Hükümlülerin bir meslek ve sanatı olup olmadığı var ise seviyesi, atölye şefi tarafından belirlenir ve durum yazı ile kurum müdürlüğüne bildirilmelidir. Ayrıca Psiko-sosyal yardım servisi görevlileri tarafından hükümlüye ilişkin ilk bilgiler alınmalıdır.
Kuruma alınan her hükümlü ve tutuklu için bir dosya tutulmalıdır. Bu dosyada kişi tutuklu ise tutuklama kararları, hükümlü ise infaz evraklarının tamamı, sicil müşahade fişi, yapılan yazışmalar ile fotoğrafı bulunmalıdır. Dosyanın dışına hükümlü veya tutuklunun adı soyadı ile numarası yazılmalıdır.
Hükümlü ve tutukluların yanlarında bulundurabilecekleri para miktarı cezaevinde kantin, tabldot gibi faaliyetlerin bulunup bulunmadığı göz önüne alınarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belirlenmeli, ancak bu miktar haftalık 120 YTL’yi geçmemelidir. Bu miktarı aşan para miktarı bankaya yatırılmalıdır.
Ön görüşmede alınan bilgiler doğrultusunda, hükümlü ve tutukluların işledikleri suçlara, cezaevindeki davranışlarına, ilgi ve yeteneklerine göre gruplandırılması amacıyla Hükümlü ve Tutuklunun;
Suçu, ceza süresi, cinsiyeti, yaşı, eğitimi, öz geçmişi (asker, polis, güvenlik görevlisi, memur gibi), liderlik konumu, ilk suç-mükerrir suçluluk durumu, ruh ve beden sağlığı, akrabalık durumu, sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyi, hasımlık durumunun da dikkate alınarak kalacağı oda veya bölüm belirlenmelidir. Kalınacak oda veya bölümün belirlenmesinde cezaevi güvenliğini tehlikeye düşürmeme kriteri de göz önüne alınmalıdır.

Hükümlü ve Tutukluların Bilgi Edinmeleri ve Şikayetleri
Hükümlü ve tutuklulara kuruma alındıklarında uygulanacak iyileştirme çalışmaları, disiplin suçları ve cezaları, bilgi edinme ve şikâyet yollar
 
Yukarı Alt