4 HAZİRAN Mağdurlarına Kötü Haber

Kayıt
4 Ocak 2012
Mesajlar
2.130
Beğeniler
1
Şehir
eskişehir
#1
T.C.
D A N I Ş T A Y
BEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2012/2020
Temyiz İsteminde Bulunan ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen (Davalı) : Adalet Bakanlığı
Karşı Taraf :
İsteğin Özeti : Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı
bünyesinde 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli mübaşir olarak görev yapan davacının, 632
sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 657 sayılı Kanun'un 4/A maddesi kapsamında kadrolu memur
olarak atanması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 25.8.2011 günlü ve 41017 sayılı davalı idare işleminin
iptali yolunda . İdare Mahkemesi'nce verilen 24.1.2012 günlü, E:2011/1802, K:2012/80 sayılı kararın
temyizen incelenerek bozulması ve yürütülmesinin durdurulması istenilmektedir.
Danıştay Tetkik Hakimi : ..
Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının yürütülmesinin durdurulması yolundaki istemin
reddi gerektiği düşünülmüştür.
Danıştay Savcısı : .
Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler, temyiz edilen kararın
yürütülmesinin durdurulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanunu'nun 52. maddesi uyarınca istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce davacının Anayasa'ya aykırılık iddiası ciddi görülmeyerek işin
gereği düşünüldü:
Başkan . ve Üye .'un "2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 33. maddesinin 3. fıkrasına
girmeyen uyuşmazlığın çözümünde, 2577 sayılı Yasa'nın 32. maddesinin 1. fıkrası uyarınca işlemi kuran Adalet
Bakanlığı'nın bulunduğu yerdeki Ankara İdare Mahkemesinin yetkili olduğu; davanın 2577 sayılı Kanun'un 15/1-a
maddesi uyarınca yetki yönünden reddedilerek dosyanın yetkili Ankara İdare Mahkemesine gönderilmesi
gerekirken, işin esası hakkında karar verilmesinde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı" yolundaki usule
ilişkin ayrışık oylarına karşılık, kararda yetki yönünden hukuka aykırılık bulunmadığına oyçokluğuyla karar
verilerek işin esasına geçildi:
Dava; Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı
Kanun'un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli mübaşir olarak görev yapan davacının, 632 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname uyarınca 657 sayılı Kanun'un 4/A maddesi kapsamında kadrolu memur olarak atanması
talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 25.8.2011 günlü ve 41017 sayılı davalı idare işleminin iptali istemiyle
açılmıştır.
632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 1. maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na
eklenen geçici 37. maddenin birinci fıkrasında; kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara
bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı
çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar
hariç olmak üzere, 4 üncü maddenin ( B ) fıkrası ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük
Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel
pozisyonlarında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel
şartları taşıyanlardan otuz gün içinde yazılı olarak başvuranların, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde,
bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname'ye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına; bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memurkadrosu olmaması halinde, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye ekli cetvellerde yer alan kadro
unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate
alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı'nca müştereken belirlenen memur kadrolarına,
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanacakları hüküm altına
alınmıştır.
Dosyanın incelenmesinden; davacının, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu'nca
15.2.2011 tarihinde yapılan mübaşir sözlü sınavında başarılı olması üzerine Adalet Bakanlığı Personel Genel
Müdürlüğü'nün 17.5.2011 gün ve 6663 sayılı işlemi ile sözleşmeli personel olarak istihdamına onay verildiği;
15.6.2011 tarihinde ........ Asliye Ceza Mahkemesi'nde mübaşir olarak göreve başladığı; 4.6.2011 tarihinde
27954 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 632 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname uyarınca kadrolu memur olarak atanma istemiyle 17.6.2011 tarihinde yaptığı başvurusunun Adalet
Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 25.8.2011 gün ve 41017 sayılı işlemi ile reddedilmesi üzerine temyizen
incelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.
632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Kanun'a eklenen geçici 37. madde ile; kamu
kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya
haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının
araştırma - geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, 657 sayılı Kanun'un
4. maddesinin ( B ) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel
pozisyonlarında çalışmakta olan personelin memur kadrolarına atanması ve buna ilişkin usul ve esaslar
belirlenmiştir.
Bu kapsamda; anılan maddenin birinci fıkrasında, memur kadrosuna atanabilecek personelin kapsamı ile
başvuru ve atanma süreleri, atanma şartları, atanabilecekleri kadro unvanlarına ilişkin hususlar belirtilerek,
ataması yapılacakların, maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta
olması şartı aranmıştır.
Bu durumda; 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Kanun'a eklenen geçici 37.
maddenin yürürlüğe girdiği 4.6.2011 tarihi itibariyle, davalı idarede anılan pozisyonda istihdamına onay verilmiş
olmakla birlikte, henüz çalışmaya başlamadığı açık olan davacının, 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
uyarınca kadroya geçirilmesi talebinin reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptaline yönelik Mahkeme
kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, ........ İdare Mahkemesi'nce verilen 24.1.2012 günlü, E:2011/1802, K:2012/80
sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 52. maddesinin değişik 1. fıkrası uyarınca
yürütülmesinin durdurulmasına, 2.5.2012 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.
(X) KARŞI OY :
Yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği görüşüyle aksi yöndeki karara karşıyım.

http://www.danistay.gov.tr/5d_2012_2020.pdf
 
Kayıt
23 Mayıs 2012
Mesajlar
1
Beğeniler
0
#2
yanlış hesap bağdat'tan dönermiş. inşallah bu sorunda çözülür yakında. aynı işi yapıp, aynı sıkıntıları çekip, aynı haklara sahip olamamak çok kötü.
 
Yukarı Alt