2013 Yeni İkm Alım İlanı Çıktı 3015 Kişi

kardelenkurt

Kurucu
Yetkili Kişi
Kayıt
13 Kasım 2011
Mesajlar
349
Beğeniler
17
Yaş
33
Şehir
Ankara
#1
Merhaba arkadaşla İnfaz ve Koruma Memuru Öğrenciliği için ilan çıktı. Hayırlısı olsun arkadaşlar, paylaşımlar, çıkmış sorular için formumuzu takip edin. Bu konu hakkında buradan devam edelim arkadaşlar...

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına
İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrencisi Alımı Sınav İlânı


1. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatının personel ihtiyacı için 9-10 ve 11’inci dereceli kadrolara EK-1 listede belirtilen yerler için 3015 infaz ve koruma memurluğu öğrencisi alınacaktır.

2. Sözlü sınav ve mülakata, lisans mezunları için 2012- KPSSP3, önlisans mezunları için 2012 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2012- KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olanlar başvuru yapabileceklerdir.

3. Başvurular 13 Haziran 2013 tarihinde başlayıp, 20 Haziran 2013 tarihi mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvurular sözlü sınav ve mülâkatın yapılacağı Ek-1 listede belirtilen Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına ya da mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılacaktır. Başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarınca aynı gün acele posta servisi ile sözlü sınav ve mülâkatın yapılacağı adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan başvurularda, başvuru evrakının fiziki olarak sınavı yapacak ilgili komisyona aynı gün ivedi gönderilmesi gerekmektedir.

Adaylar sözlü sınav ve mülakatı yapacak komisyonlardan sadece birini tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi öğrenciliğe kabul edilmeyeceklerdir.

4- Sınava Alınacak Öğrenci Sayısı ve İlanı: Sözlü sınav ve mülâkata; merkezî sınavda (KPSS) en az 70 puan alanlar arasından;

Ek-1 listede belirtilen komisyonlara verilen sınav izni sayısının 5 katı infaz ve koruma memurluğu öğrenci adayı erkek ve bayan kendi aralarında sıralanmak üzere çağrılacaktır. (Örneğin Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına 67 erkek 9 bayan infaz ve koruma memurluğu öğrencisi için sınav izni verildiğinden, sınav ve mülakata bu sayının 5 katı olan 45 bayan ve 335 erkek aday çağrılacaktır)

Sınava alınacak öğrenci adayları sözlü sınav ve mülakat tarihinden önce sınavın yapılacağı komisyonların ilan panolarında, aynı zamanda sınavın yapılacağı yer Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesinde 01 Temmuz 2013 tarihinde ilan edilecek, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

5. Sınav yeri: Ek-1 listede belirtilen Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarıdır.

6. Boy-kilo ölçüm tarihi: İlan edilen kadro sayısının 5 katı adayın boy-kilo ölçümü 04 Temmuz 2013 ve devam eden günlerde yapılacaktır.

Sözlü sınav ve mülakata girmeye hak kazanalar 10 Temmuz 2013 tarihinde ilan edilecektir.

7.Sözlü sınav ve mülakat tarihi: 15 Temmuz 2013 ve devam eden günlerde yapılacaktır.

Belirlenen tarihlerde her hangi bir nedenle boy-kilo ölçümü ile sözlü sınav ve mülakata katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecektir.

8. Adaylardan başvuruda istenecek belgeler:

a) EK-2 Başvuru Formu,

b) Adlî sicil ve arşiv kaydının bulunmadığına dair beyan,

c) Öğrenim belgesinin fotokopisi,

d) Merkezî sınav (KPSS) sonuç belgesinin fotokopisi,

e) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf.

9. Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği gereğince adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

A)İnfaz ve koruma memurluğu öğrenci adayı olabilmek için aranacak genel şartlar:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
İnfaz ve koruma memurluğu öğrenci adayı olabilmek için aranacak özel şartlar:

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm.’den kısa boylu olmamak,

c) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak.

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

e) Merkezi sınavda (KPSS) en az 70 puan almış olmak,

f) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 20 Haziran 2013 itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS) tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak. (lisans mezunları için 07 Temmuz 1982 ve sonrası, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 22 Eylül 1982 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

10. Sözlü Sınav ve Mülakat;

A)Sözlü sınav;

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,

c) Genel kültür 40,

puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların birinden veya birkaçından soru sorulacaktır.
Mülâkat;

a) İlgilinin davranışı ve genel fiziki durumu 50,

b) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 50,

puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Öğrenci adayının sözlü sınavda ve mülâkatta başarılı sayılabilmesi için sözlü sınav ve mülakattan ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.

11. Nihaî başarı listesi, adayların merkezî sınav, sözlü sınav ve mülâkatta aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenecektir.

Nihaî başarı listesi en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanacaktır. Sözlü sınav ve mülâkatta başarılı olmak kaydıyla hukuk fakültesi veya adalet meslek yüksek okulu mezunlarına, mezunları kendi aralarında sıralanacak, diğer bölüm mezunları bunları takiben sıralanacaktır.

12. Sınav sonuç listesi, sözlü sınav ve mülâkatı yapan adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarına sınavın bitimini takip eden on gün içinde ilân edilecektir.

13. Sınavı kazananlardan istenecek belgeler;

a) Adli sicil ve arşiv kaydı bulunup bulunmadığına dair yazılı beyan,

b) Hakkında devam eden ceza soruşturması veya kovuşturması bulunup bulunmadığına dair yazılı beyan,

c) Güvenlik soruşturma ve arşiv araştırması formu,

d) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu,

f) Öğrenim belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,

14. Süresinde başvurmayanlar, istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler ve öğrenciliğe başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin yerine nihaî başarı listesindeki sıralamaya göre uyum eğitimi süresince yedek öğrenci alınacaktır. Eğitimin başladığı tarihten itibaren mazeretlerine bakılmaksızın öğrenci alımı yapılmayacaktır. Öğrencilerin hangi eğitim merkezinde eğitim görecekleri ve eğitim takvimi daha sonra duyurulacaktır.

15. Eğitime başladıkları tarihte, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri tamamlanmamış olanlar için geçici kayıt yapılacaktır. Sağlık raporunun tamamlanması ve güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanmasından sonra kesin kayıt yapılacaktır. Sağlık raporunun ibraz edilememesi veya güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması halinde adayların öğrencilikle ilişikleri kesilecek ve yerlerine öğrenci alınmayacaktır.

16. Kayıt kabul işlemleri eğitim merkezlerinin öğrenci işleri sorumluları tarafından yürütülecektir.

17. Özel Hükümler;

a) Hizmet öncesi eğitim alan öğrencilere, eğitim süresince (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda (ilan tarihi itibariyle 219,00 TL) aylık harçlık ödenecektir.

b) Hizmet öncesi eğitimin süresi eğitim kurulu tarafından belirlenen 5 aylık süredir. Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara, Erzurum, İstanbul, Denizli ve Kahramanmaraş Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde yapılacak hizmet öncesi eğitim, zorunlu olarak yatılı şekilde sürdürülür. Eğitim merkezlerinin ve yatılı tesislerinin her türlü gereksinimi, giderleri ve hizmet öncesi eğitime alınanların resmî kıyafet ve harçlıkları Bakanlık bütçesinden karşılanır.

c) Eğitim görenler, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularda yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı sınava alınacaktır. Hizmet öncesi eğitimi başarı ile tamamlayan infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin infaz ve koruma memurluğuna atamaları yapılacaktır. Başarısız olan öğrencilerin eğitim merkezi ile ilişiği kesilecektir.

d) Başarısızlıkları veya sağlık durumları haricinde herhangi bir nedenle öğrenciliği sona erdirilenler veya isteği ile öğrencilikten ayrılanlar, mecburi hizmet süresini tamamlamadan görevinden çekilenler ile göreviyle ilişiği kesilenlerden, kendileri için yapılmış bulunan bütün giderler iki katı fazlasıyla birlikte geri alınır.

e) Hizmet öncesi eğitim görerek ataması yapılanlar her öğretim yılı karşılığında iki yıl süre ile mecburî hizmetle yükümlüdürler.


DUYURULUR

Bağlantıları görmek için üye girişi yapmalısınız.

EK- 1 Öğrenci alınacak yerler ile sınav yapacak komisyonları gösterir liste,
EK- 2 Başvuru formu.
 
Kayıt
27 Ekim 2012
Mesajlar
25
Beğeniler
0
#2
Ve mutlu son herkese hayırlı ugurlu olsun arkadaşlar herkesin bekledigi ilan sonuda çıktı hadi hayırlısı bundan sonra
 
Kayıt
9 Kasım 2012
Mesajlar
99
Beğeniler
0
#4
Şu maddeyi açıklayabilecek var mı?
Nihaî başarı listesi en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanacaktır. Sözlü sınav ve mülâkatta başarılı olmak kaydıyla hukuk fakültesi veya adalet meslek yüksek okulu mezunlarına, mezunları kendi aralarında sıralanacak, diğer bölüm mezunları bunları takiben sıralanacaktır.
 
Kayıt
27 Ekim 2012
Mesajlar
25
Beğeniler
0
#5
hukuk fakültesi veya adalet meslek yüksek okulu mezunlarına öncelik veriyor

ondan sonra diger lise önlisans yüsek puandan aşagıya dogru
 
Kayıt
27 Ekim 2012
Mesajlar
25
Beğeniler
0
#7
orası belli degil be kardeşim ben de istanbulu bilmem pek sadece anadolu yakası yazmışlar artık anadolu yakası derken nereyi kastetdilerse
 
Kayıt
13 Kasım 2012
Mesajlar
28
Beğeniler
0
#8
arkadaşlar ben bir soru sormak istiyorum.
benim ikametgah izmirde ama ben başvuru tarihlerinde trabzonda olacağım trabzon adliyesinden istedğim herhangi bir ile başvuru yapabilir miyim ? Olur diye biliyorum ama emin olmak istedim.
Örneğin Trabzon Adliyesinden başvuru çalışılmak istenilen il manisa komisyon da denizli gibi...
 
Kayıt
29 Mayıs 2012
Mesajlar
179
Beğeniler
0
#11


komisyon ve il olarak ayrı başvuru şekilleri var bu sefer..
çalışmak istediğin il bir komisyona bağlıysa,o komisyonun sıralamasına girmeye çalışman lazım.ve komisyon seni sonradan komisyon içinde bulunan herhengi bir ile atayacak dıe bılıyrum..
yanlışım varsa düzeltilsin tabii !!!
 
Kayıt
29 Mayıs 2012
Mesajlar
179
Beğeniler
0
#12


komisyon ve il olarak ayrı başvuru şekilleri var bu sefer..
çalışmak istediğin il bir komisyona bağlıysa,o komisyonun sıralamasına girmeye çalışman lazım.ve komisyon seni sonradan komisyon içinde bulunan herhengi bir ile atayacak dıe bılıyrum..
yanlışım varsa düzeltilsin tabii !!!

tamamen sallama bir yerleştirme mi olacak yoksa, eğitim sonu sahip olunan puana göre tercih hakkı verilir mi, sizce?

puanın hangı ıle yettiyse o ilde sıralamaya gırcen sonrasındaada göreve o ilde başlıcan.önceden il secme hakkımız vardıya şimdi basvurdugun komisyon belirliyor bunu dıye anladım ben ilandan.
 
Kayıt
6 Kasım 2012
Mesajlar
119
Beğeniler
0
#13
erkek olmak varmış bayanlara gene az gene az :( diyarbakıra yoğunluk olacak oradan vazgeçtim. Kendi memleketim 5 kişi alıo ordan da vazgeçtim. E istanbul 25 kişi alıyor ordada başvuru çok oluyor. E ben neyleyim şimdi. Puanım düşük sıralama gelmez bana ki. İnşallah burda hergün duyuruyu bekleyen kardeşlerim kazanır hakkımızda hayırlısı..
 
Kayıt
2 Ocak 2012
Mesajlar
509
Beğeniler
0
#15


komisyon ve il olarak ayrı başvuru şekilleri var bu sefer..
çalışmak istediğin il bir komisyona bağlıysa,o komisyonun sıralamasına girmeye çalışman lazım.ve komisyon seni sonradan komisyon içinde bulunan herhengi bir ile atayacak dıe bılıyrum..
yanlışım varsa düzeltilsin tabii !!!
kraliçe sen nereyi düşünüyorsun
 
Kayıt
29 Mayıs 2012
Mesajlar
179
Beğeniler
0
#16


komisyon ve il olarak ayrı başvuru şekilleri var bu sefer..
çalışmak istediğin il bir komisyona bağlıysa,o komisyonun sıralamasına girmeye çalışman lazım.ve komisyon seni sonradan komisyon içinde bulunan herhengi bir ile atayacak dıe bılıyrum..
yanlışım varsa düzeltilsin tabii !!!
kraliçe sen nereyi düşünüyorsun

puanımm benım çok düşük .gelcegını sanmıyorum bı yerın..gerçi gecen alımdada ole demiştim bi baktım istanbul puanları duşmuş keşke yazsaydm dedım..
her 5-10 kişi alıyor bu sefer çok kötu bi dagılım olmuş..ee d.bakır zaten puanlar ucar şimdi orada yıgılma olur..bilmyrm vallaa.
sen ne düşündün?
 
Kayıt
29 Mayıs 2012
Mesajlar
179
Beğeniler
0
#17

selam senin memelket neresi canım puanın kaç

istanbul düşünülebilir aslında..gecen alımda düştü bılıyosun kuzu.hanı okadar ahlandık yaa:)
 
Kayıt
6 Kasım 2012
Mesajlar
119
Beğeniler
0
#18
konya canım puanım da 71.34 bu yüzden düşünmüom desem yalan olmaz katipliğe girecm tekrar. Hoş ondanda sözlüden eleniyoz :(
selam senin memelket neresi canım puanın kaç
 
Kayıt
2 Ocak 2012
Mesajlar
509
Beğeniler
0
#19


komisyon ve il olarak ayrı başvuru şekilleri var bu sefer..
çalışmak istediğin il bir komisyona bağlıysa,o komisyonun sıralamasına girmeye çalışman lazım.ve komisyon seni sonradan komisyon içinde bulunan herhengi bir ile atayacak dıe bılıyrum..
yanlışım varsa düzeltilsin tabii !!!
kraliçe sen nereyi düşünüyorsun

puanımm benım çok düşük .gelcegını sanmıyorum bı yerın..gerçi gecen alımdada ole demiştim bi baktım istanbul puanları duşmuş keşke yazsaydm dedım..
her 5-10 kişi alıyor bu sefer çok kötu bi dagılım olmuş..ee d.bakır zaten puanlar ucar şimdi orada yıgılma olur..bilmyrm vallaa.
sen ne düşündün?
valla benim memlekette sadece burhanye 5 kişi alıyo ben oraya başvurcam 80,102 ile olursa orası olur olmaza kısmet ne yapalım yoruldum artık dışarıya sınava gitmekten bakarsınız kısemt burdadır 25 kşinin arasına girebilirsem tabi d.bakırdan sonra en çok bakırköy laıyor muhtemel yığılma olacak gerek yok yani
 
Yukarı Alt